PROCES RECENZJI

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji otrzymanego tekstu pod względem jego zgodności z tematyką i profilem czasopisma. Pozytywnie zaopiniowane teksty zostaną poddane recenzji.

2. Tekst przygotowany niezgodnie z zasadami redakcyjnymi stosowanymi w „Zeszytach Łużyckich” zostaje zwrócony autorowi/autorce z prośbą o naniesienie poprawek i uzupełnień. Następnie redakcja wyznacza dwóch recenzentów zewnętrznych, afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora/autorki artykułu. Recenzenci są specjalistami w zakresie tematyki/dziedziny podejmowanej w danym artykule.

3. Recenzenci są proszeni są o anonimowe sporządzenie recenzji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie pisma. Redaktorzy dbają (głównie poprzez usunięcie z artykułów nazwiska lub inicjałów аutora/аutorki), aby w trakcie trwania procesu recenzyjnego autor/autorka i recenzent zachowali anonimowość i wiedza o tożsamości autora nie wpłynęła na ocenę recenzenta.  

4. Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu na podstawie dwóch recenzji. W wypadku ocen sprzecznych redakcja może w porozumieniu z radą naukową pisma powołać trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu artykułu do druku zapada w trakcie  głosowania w gronie rady naukowej, redakcji oraz redaktorów prowadzących dany numer tematyczny.

5. W procesie recenzowania zachowujemy zasadę podwójnej anonimowości recenzji (double-blind peer review): autorzy i recenzenci nie znają wzajemnie swoich danych. Recenzja kończy się wyraźnie sprecyzowaną rekomendacją dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych, zdaniem recenzenta, poprawek) lub jego odrzucenia.

6. Redakcja informuje Autora o przyjęciu/odrzuceniu artykułu oraz przekazuje ewentualne uwagi recenzenckie, których uwzględnienie przez Autora jest warunkiem dopuszczenia artykułu do druku.  

7. Zgoda autorki/autora na publikację artykułu w wersji drukowanej oznacza jednocześnie zgodę na publikację on-line.