Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj się aby zgłosić tekst.
 

Zasady przygotowania tekstu:

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowaniu tekstu:

 1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 ss. znormalizowanego wydruku komputerowego (format A4, 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, margines z lewej strony – 3,5 cm, zapisanego w formacie .doc, .docx lub .rtf).
 2. Czcionka: Times New Roman, 12, interlinia – 1,5, cały tekst z wyjątkiem tytułu – wyjustowany. W wypadku użycia znaków specjalnych (np. fonetycznych oraz fontów niełacińskich) prosimy o ich osadzenie w tekście (menu Narzędzia > Opcje > karta Zapisywanie > pole wyboru Osadzanie czcionek True Type) oraz dołączenie wersji artykułu w formacie PDF.
 3. Prosimy o umieszczenie na początku artykułu (po tytule) mniejszą czcionką (Times New Roman, 10) słów kluczowych (do pięciu wyrazów) w języku artykułu i angielskim.
 4. Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu (w tym samym pliku, na jego końcu) streszczenia (do 10 wierszy) w języku angielskim (wraz z angielskim tłumaczeniem tytułu).
 5. Prosimy o podanie w lewym rogu imienia i nazwiska Autora oraz w nawiasie miejscowości – siedziby instytucji afiliującej (czcionka Times New Roman, 12, pogrubiona).
 6. Wyśrodkowany tytuł całości zapisujemy pogrubioną czcionką Times New Roman 14, a wyrównane do lewego marginesu nienumerowane śródtytuły czcionką pogrubioną Times New Roman, 12.
 7. Jeśli w treści artykułu pojawiają się tytuły czasopism, podajemy je w cudzysłowie, zgodnie z konwencją obowiązującą w danym języku.
 8. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, książek i ich części (rozdziałów), a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.
 9. Krótsze cytaty wyróżniamy cudzysłowem, zaś dłuższe (niż trzy linie) wyodrębniamy blokowo i zapisujemy czcionką Times New Roman, 11, interlinia – 1. Nie nakładamy na siebie kilku sposobów wyróżniania (kursywa, rozstrzelenie, cudzysłowy). Nie stosujemy podkreśleń.
 10.  Znaczenia wyrazów omawianych podajemy w cudzysłowach definicyjnych: ‘ ’ (tzw. „łapkach”).
 11. Stosujemy dwa typy przypisów:
  a. bibliograficzne – umieszczane w tekście w nawiasach zwykłych wg schematu: nazwisko autora, rok wydania pracy oraz numer strony wg schematu: (Strawson 1967: 37),
  b. polemiczne czy wyjaśniające – przypisy dolne.
 12. Bibliografię obcojęzyczną podajemy w zapisie oryginalnym (bez transkrypcji).
 13. W zapisie bibliografii prosimy o stosowanie zasad, opartych na ustaleniach APA (American Psychological Association), zgodnie z poniższym schematem:
 • Monografia: Weinreich, U. (1968). Languages in contact: Findings and Problems. Hague – Paris: Mouton.
 • Praca zbiorowa lub słownik pod czyjąś redakcją: Steinke, K.; Voss, Chr. (eds.) (2007). The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans. München: Verlag Otto Sagner.
 • Artykuł w czasopiśmie: Demetriou, O. (2004). Prioritizing ‘ethnicities’: The Uncertainty of Pomakness in the Urban Greek Rhodoppe. In: Ethnic and Racial Studies 27 (1), 95–119. (Jeśli artykuł posiada numer DOI należy go podać po ostatniej kropce w postaci zapisu: DOI: xxxxxx, np.: Hannonen, O. et al. (2015). Borders and Second Home Tourism: Norwegian and Russian Second Home Owners in Finnish Border Areas. Journal of Borderlands Studies http://dx.doi.org/10.1080/08865655.2015.1012736.).
 • Rozdział w monografii: Labov, W. (1972). The study of language in its social context. In: Pride, J.B.; Holmes, J. (eds.), Sociolinguistics. Selected readings. Harmondsworth: Penguin Books, 180–202.
 • Artykuł z czasopisma elektronicznego: Карахюсеинов, Х. (2016). Завещание. Литературен свят, 83. https://literaturensviat.com/ [29 V 2020]. 
 • Elektroniczna wersja książki drukowanej:  Reczek, N. (2005). Rodzaj gramatyczny wyrazu-bazy a rodzaj gramatyczny derywatu w polskich i bułgarskich rzeczownikowych formacjach deminutywnych; http://www.sknj.ifp.uni.wroc.pl/publikacje/a14.pdf [10 I 2018]. 
 1. Zakresy liczbowe (np. stron, lat itp.) podajemy według wzoru: 75–90 (bez odstępów z półpauzą, nie zaś dywizem) jednolicie w całym tekście i bibliografii.
 2. Przy dwóch autorach/redaktorach podajemy oba nazwiska (np. Awdiejew i Habrajska 2006), przy trzech autorach lub większej ich liczbie stosujemy skrót „i in.” (np. Dubisz i in. 1991).
 3. Informacje o braku nazwiska autora, miejsca wydania, wydawcy, daty wydania itp. prosimy podawać w nawiasach [  ] w stosownej części adresu bibliograficznego.
 4. Skróty wykorzystane w artykule prosimy podać przed bibliografią.
 5. Prosimy o dołączenie do artykułu krótkiej notki biograficznej, w której zostaną uwzględnione następujące informacje: tytuł naukowy lub zawodowy, afiliacja, zainteresowania naukowe i (do trzech) najważniejszych publikacji oraz publiczny adres mailowy Autora. Prosimy o podanie ORCID.
 6. Wykorzystane w artykule zdjęcia prosimy dołączać również jako oddzielne pliki w formacie jpg, tif, bmp w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Prosimy o każdorazowe wskazanie źródła (autora) fotografii i innych elementów wykorzystanych w artykule.
 7. Teksty będą poddawane dalszej procedurze recenzenckiej i wydawniczej tylko w wypadku uwzględnienia wszystkich powyższych zasad. 
 8. Korektę autorską prosimy wykonywać na plikach PDF z użyciem programu do edycji tych plików (np. Adobe Reader i pod.).