W wydawanym od 1991 roku piśmie „Zeszyty Łużyckie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (mniejszości społeczne, kulturowe, polityczne i inne).

 

 

 

ISSN: 0867-6364 (Print) ISSN: 2719-9967 (Online) DOI: 10.32798


 
 

TOM 62: Mniejszości religijne – konfesyjne – światopoglądowe. Poszukiwania duchowej niezależności

2024-05-19

Zapraszamy do składania artykułów do 62. numeru tematycznego pisma „Zeszyty Łużyckie”, któtrego  jest namysł nad różnymi formami poszukiwania, przeżywania i manifestowania religijnej i/lub duchowej niezależności (spiritual independence). Zjawiska te chcemy przedstawić z perspektywy mniejszościowej, mając na myśli zarówno mniejszości konfesyjne, jak i duchowo zorientowane mniejszości światopoglądowe, a także grupy funkcjonujące w obrębie tradycyjnych instytucji religijnych, ale wzywające do ich samooczyszczenia i/lub modernizacji.

62. numer czasopisma „Zeszyty Łużyckie” zostanie opracowany we współpracy z Komisją Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

 ICI Journals Master List za rok 2022

2023-09-25

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie" pozytywnie przeszło proces oceny i zostało zaindeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2022.

Na podstawie weryfikacji informacji o funkcjonowaniu czasopisma w roku 2022 wyznaczona została wartość jego siły parametrycznej (wskaźnika ICV).

ICV 2022 = 88.55  • Index Copernicus

MNISW
40 pkt.

Index Copernicus
(2020) 76.00

 

Nowy numer w przygotowaniu.