Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Uniwersytet Warszawski.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 pkt. 1 lit. a lub b lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich są zbierane.
6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a na podstawie umów powierzenia będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego takim jak: dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz inni podwykonawcy.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania postanowień umowy sprzedaży oraz czas niezbędny ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych. Jeśli podstawą przetwarzana jest Pani/Pana zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie wysyłając takie żądanie na adres e-mail: wuw@uw.edu.pl
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą poddawane profilowaniu.