Zespół redakcyjny 
Tekst alternatywny
 

Iliana Genew-Puhalewa, (redaktor naczelna), i.genew-puhalewa@uw.edu.pl

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Biogram:

dr hab., prof. ucz., slawistka i nowogrecystka; urodzona w Bułgarii, absolwentka Uniwersytetu Sofijskiego. Obecnie wykłada w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w językoznawstwie konfrontatywnym i stosowanym, terminoznawstwie, etno- oraz aksjolingwistyce.  Autorka oraz współautorka monografii, artykułów naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych, oraz popularnych publikacji na temat kultury Bałkanów. Zob. http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/instytut/jednostki-i-pracownicy/zaklad-jezykow-i-kultur-slowianskich/iliana-genew-puhalewa/

 
Tekst alternatywny
 

Sylwia Siedlecka, (zastępczyni redaktor naczelnej), s.siedlecka@uw.edu.pl

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Biogram:

slawistka, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, pisarka. We współpracy z Instytutem Teatralnym w Warszawie prowadzi badania na temat historii i antropologii widowisk cyrkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka artykułów i reportaży o mniejszości tureckiej w Bułgarii, publikowanych m.in. na łamach pisma "Balkanistic Forum", "Zeszytów Łużyckich" oraz w autorskim zbiorze Złote piachy (Wołowiec, 2019). Współpracuje m.in. z Domem Spotkań z Historią w Warszawie jako inicjatorka działań upowszechniających wiedzę o krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. Zob. http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/instytut/jednostki-i-pracownicy/zaklad-literatur-i-kultur-slowianskich/sylwia-siedlecka/

 
Tekst alternatywny
 

Ignacy M. Doliński, (sekretarz redakcji), i.m.dolinski@uw.edu.pl

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Biogram:

dr, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania naukowe: słowotwórstwo słowiańskie, dialektologia i etymologia słowiańska oraz lingwistyka arealna. Uczestnik prac nad  Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (OLA) jako członek polskiej komisji narodowej, autor map i opracowań etymologicznych w ramach OLA oraz artykułów komentujących zjawiska atlasowe. Z redagowaniem i wydawaniem "Zeszytów Łużyckich" związany od 1995 roku (w różnym charakterze). Zob. http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/instytut/jednostki-i-pracownicy/zaklad-jezykow-i-kultur-slowianskich/ignacy-dolinski/

 
Tekst alternatywny
 

Patrycjusz Pająk, (członek redakcji), p.p.pajak@uw.edu.pl

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Biogram:

dr hab., adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się literaturą i filmem w krajach zachodniosłowiańskich  południowosłowiańskich; autor książek Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej (2003, wydanie chorwackie – 2007), Groza po czesku. Przypadki literackie (2014, wydanie czeskie – 2017) i Arcydzieła chorwackiego filmu fabularnego (2018) oraz artykułów naukowych publikowanych w tomach zbiorowych oraz w czasopismach: „Bohemistyka”, „Images”, „Književna smotra”, „Kwartalnik Filmowy”, „Pamiętnik Słowiański”, „Panoptikum” „Pleograf”, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, „Slavia Meridionalis”, „Umjetnost riječi”, „Zeszyty Łużyckie”. Zob. http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/instytut/jednostki-i-pracownicy/zaklad-literatur-i-kultur-slowianskich/patrycjusz-pajak/

 
 
Tekst alternatywny
 

Milena Hebal-Jezierska, (członkini redakcji), m.hebal-jezierska@uw.edu.pl 

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Biogram:

dr, lingwistka korpusowa, zajmuje się zarówno gramatyką opisową języków słowiańskich, jak semantyką. Od kilku lat opisuje wizerunki mniejszości narodowych żyjących w krajach zachodniosłowiańskich metodami lingwistyki korpusowej. Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Zob. http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/instytut/jednostki-i-pracownicy/zaklad-jezykow-i-kultur-slowianskich/milena-hebal-jezierska/