O czasopiśmie

W wydawanym od 1991 roku piśmie  „Zeszyty Łużyckie” publikowane są artykuły naukowe poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (w przypadku mniejszości społecznych, kulturowych, politycznych i innych).

Autorzy poszczególnych tomów tematycznych czasopisma dążą do zdefiniowania mniejszości na poziomie kategorialnym i konkretnym, weryfikując mniejszość w określonym otoczeniu kulturowym, historycznym kontekście i badając jej uobecnienia w wymiarze relacyjnym i sytuacyjnym.

Wobec proponowanego ramowego rozumienia kategorii mniejszości adresatami „Zeszytów Łużyckich” są kulturoznawcy, językoznawcy, literaturoznawcy, historycy oraz historycy sztuki, religioznawcy, jak również inni humaniści, których zainteresowania badawcze mieszczą się w profilu pisma.

Wspomniany profil nie zakłada ograniczeń geograficznych w zakresie wyboru tematyki artykułów. Mając na uwadze sorabistyczne tradycje  pisma, powołaliśmy stały dział Sorabiana, do którego zapraszamy autorów, chcących publikować  artykuły i recenzje prac naukowych o tematyce łużycoznawczej.

 ISSN: 0867-6364 (Print) ISSN: 2719-9967 (Online) DOI: 10.32798