ETYKA PUBLIKACJI

W "Zeszytach Łużyckich" przestrzegamy zasad etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE).


STANDARDY ETYCZNE

Misją "Zeszytów Łużyckich" jest przyczynienie się do rozwoju wiedzy i badań nad problematyką mniejszości. Redaktor i wydawca zajmują neutralne stanowisko względem treści drukowanych w czasopiśmie. Tekst opublikowany w "Zeszytach Łużyckich" powinien spełnić kilka warunków, z których jednym jest pokazanie aktualnych, dokładnych i wiarygodnych badań. Autorzy, redaktor, recenzenci, wydawca i rada redakcyjna dążą do spełnienia standardów etycznych na wszystkich etapach procedowania tekstu. Poniżej znajdują się nasze główne wymogi stawiane redaktorowi, recenzentowi, autorowi i wydawcy.

WYMOGI ETYCZNE

Wymogi stawiane redaktorowi
- Redaktor wykonuje swoje obowiązki w sposób obiektywny i sprawiedliwy, nie dyskryminując autorów ze względu na wiek, stopień naukowy, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne.
- Teksty przyjmowane są wyłącznie w oparciu o ich wartość naukową i prezentację osiągnięć naukowych.
- W przypadku zarzutów natury etycznej redaktor powinien zastosować odpowiednie procedury wypracowane i zatwierdzone przez Zespół Redakcyjny. To powinno dać autorowi możliwość rzetelnego ustosunkowania się do ewentualnych zarzutów. Wszelkie zarzuty powinny być badane niezależnie od tego, kiedy publikacja została przyjęta do druku. Dokumentacja dotycząca procedowania kwestii zarzutów powinna być archiwizowana.

Wymogi stawiane recenzentom
 - Recenzent powinien przyczynić się do procesu podejmowania decyzji w sprawie opublikowania artykułu, jak również powinien pomóc poprawić jego jakość, przeglądając rękopis obiektywnie i terminowo.
- Recenzent powinien zachować poufność wszelkich informacji dostarczonych przez redaktora lub autora. Nie powinien zachowywać ani kopiować rękopisu.
- Recenzent powinien poinformować redaktora o treściach w przekazanym mu do recenzji tekście, które znajdują się w publikacji wydrukowanej w innym miejscu i które są zasadniczo podobne do recenzowanej treści rękopisu.
 - Recenzent musi być świadomy o potencjalnym konflikcie interesów (finansowym, instytucjonalnym, osobistym lub inny związek łączący recenzenta i autora) oraz powiadomić o tym redaktora, a jeśli to konieczne, wycofać swoją gotowość recenzowania tekstu.

Wymogi stawiane autorom
 - Autor powinien potwierdzić, że artykuł złożony do druku nie jest oddany lub przyjęty do druku w innym miejscu. Jeśli fragmenty artykułu są zgodne z opublikowaną lub przekazywaną do druku treścią artykułu, powinien potwierdzić ten fakt i podać jego źródło.
- Autor artykułów zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Treść powielana z innych źródeł powinna ujęta w cudzysłów (w formie cytatu). Autor musi uzyskać pozwolenie na reprodukcję treści (obrazów, zdjęć) z innych źródeł. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

– Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu).

– Ghostwritingguest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

- Autor powinien upewnić się, że wszystkie badania z udziałem ludzi są zgodne z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w danym państwie. Autor powinien uzyskać jednoznaczną zgodę od tych ludzi na upublicznienie materiałów i szanować prywatność tych ludzi.

- Jeżeli tekst powstaje jako efekt badań finansowanych z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor zobowiązany jest podać tę informację wraz z numerem grantu w przypisie. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa wyżej spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.
- Autor powinien poinformować redaktora o wszelkich potencjalnych konfliktach interesów (np. gdy zaistnieje fakt, który mógłby zostać uznany lub postrzegany jako wywieranie nadmiernego wpływu na redakcję czasopisma w dowolnym momencie publikowania jego artykułu).
- Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora, kiedy zauważy znaczący błąd w swojej publikacji, a następnie wraz z redaktorem opracować i opublikować erratę, aneks, informację, sprostowanie lub - w razie potrzeby - wycofać tekst.

Wymogi stawiane wydawcy
- Wydawca "Zeszytów Łużyckich" zapewnia, że jego dobrą wolą jest utrzymywanie standardów określonych powyżej.
- Redaktor "Zeszytów Łużyckich" zapewnia, że wydawca zgadza się z przedstawionymi wyżej zasadami lub zasadniczo podobnymi oraz przyjmuje je do wiadomości i stosowania we własnej produkcji, w pracy redakcji i rady redakcyjnej.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W NIEETYCZNYCH ZACHOWANIACH

Identyfikacja nieetycznego zachowania
- Nieetyczne zachowanie może być zidentyfikowane i zgłoszone redakcji w każdym czasie i przez kogokolwiek.
- Nieetyczne zachowanie dotyczy tylko przykładów, które są opisane powyżej.
- Osoba, która informuje o nieetycznym zachowaniu powinna dostarczyć redakcji wystarczających informacji i dowodów do wszczęcia właściwego postępowania. Wszelkie skargi powinny być poważnie brane pod uwagę i traktowane w taki sam sposób do czasu wydania ostatecznej decyzji.

Postępowanie
- Wstępna decyzja powinna zostać podjęta przez redaktora, który, jeśli jest to konieczne, powinien skonsultować się w tej kwestii z redakcją.
- Dowody nieetycznego zachowania powinny być gromadzone i nie powinny być udostępniane na zewnątrz z wyjątkiem tych zarzutów, które powinny być publikowane.

Drobne naruszenia - w przypadku drobnego naruszenia redaktor może podjąć decyzję samodzielnie bez dalszej konsultacji, w każdym przypadku autor powinien mieć możliwość ustosunkowania się do wszystkich zarzutów.

Poważne naruszenia - w przypadku poważnego uchybienia redaktor może powiadomić pracodawcę o sytuacji sprawcy naruszenia. Redaktor lub redakcja powinni zdecydować, czy istnieje potrzeba zaangażowania pracodawców w analizę dostępnych danych lub czy istnieje potrzeba dalszych konsultacji z ekspertami.

Postępowanie końcowe
- Redaktor poinformuje autora i recenzenta, kiedy można przypuszczać, że chodzi o nieporozumienie lub błędne zastosowanie dopuszczalnych norm.
- Redaktor prześle autorowi list z wyraźnie sformułowanymi zarzutami dotyczącymi naruszenia.
 - Redaktor prześle oficjalne pismo do uczelni autora lub agencji finansującej badania.
- Redaktor oficjalnie wycofa publikację i a jednocześnie poinformuje pracodawcę autora o tym fakcie.
- Redakcja może zakazać publikowania prac naukowych osoby, która dopuściła się nieetycznego zachowanie (na czas określony).

Standardy etyczne opracowano na podstawie Cambridge Journals Ethical Standards.