PRAWA AUTORSKIE I DOSTĘPNOŚĆ

Klauzula finansowa i otwarty dostęp

Rocznik jest udostępniany bezpłatnie, w wolnym dostępie (bez konieczności rejestracji). Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania informacji licencyjnej i wskazania autorów jako właścicieli praw do tekstu. Czasopismo nie pobiera opłat za publikowanie artykułów i proces recenzji ani nie płaci za nadesłane teksty.

Prawa autorskie

Rocznik „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
 • wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
 • publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
 • najem, użyczanie;
 • nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
 • kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie;
 • wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.

Oświadczenie licencyjne

 Autorzy zachowują prawa autorskie i pełne prawa do publikacji bez ograniczeń.

Autoarchiwizacja
Zachęcamy autorów, by deponowali opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych albo w instucjonalnych repozytoriach naukowych, podając adresy bibliograficzne (zwłaszcza numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w czasopiśmie.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Uniwersytet Warszawski.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 pkt. 1 lit. a lub b lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich są zbierane.
 6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a na podstawie umów powierzenia będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego takim jak: dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz inni podwykonawcy.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania postanowień umowy sprzedaży oraz czas niezbędny ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych. Jeśli podstawą przetwarzana jest Pani/Pana zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie wysyłając takie żądanie na adres e-mail: wuw@uw.edu.pl
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.