O czasopiśmie

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” wyłoniły się z rocznika „Prace Filologiczne”, jednego z najstarszych naukowych pism filologicznych w Polsce, założonego w 1884 roku przez Adama Antoniego Kryńskiego. Czasopismo poświęcone jest problemom filologii narodowej, historii literatury i kultury polskiej, slawistyki i filologii klasycznej, krytyki literackiej i teorii literatury. Pismo publikuje w wolnym dostępie (open access), teksty pozyskiwane są w otwartym naborze (open submission), wszystkie artykuły są recenzowane i indeksowane. 
Skrócona wersja tytułu: PFLIT
Częstotliwość wydawania: rocznik
Publikacja: czerwiec
Sposób udostępniania: wolny dostęp (archiwum
Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: polonistyka, literaturoznawstwo
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (od 2019 roku)
Właściciel: Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Cel i zakres tematyczny

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” to recenzowane naukowe czasopismo literaturoznawcze, które publikuje artykuły przede wszystkim z zakresu filologii narodowej, a także literatury obcej (zwłaszcza z obszaru slawistyki) i filologii klasycznej. Szeroka gama tematów obejmuje zagadnienia związane z literaturą różnych epok i obszarów kulturowych, co czyni nasz rocznik periodykiem unikatowym i atrakcyjnym nie tylko dla historyków i teoretyków literatury, lecz także dla osób reprezentujących dyscypliny pokrewne, takie jak nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce czy filozofię. Nasze pismo traktujemy jako platformę badań respektujących filologiczną tradycję bliskiej współpracy literaturoznawstwa z językoznawstwem, a zarazem promujących szerokie rozumienie filologii, które pozwala łączyć szacunek do tekstu z nawiązywaniem dialogu z innymi obszarami humanistyki oraz otwarciem na inspirację nowymi metodologiami.

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” mają stałą strukturę: podzielone są na dwa działy: monograficzny, związany z tematem przewodnim numeru, i „Pożytki filologiczne” zawierające artykuły dotyczące nowych ujęć badawczych, problemów literaturoznawczych lub nowe interpretacje utworów literackich.

Do atutów rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” należą także numery angielskojęzyczne o charakterze monograficznym wydawane w formie odrębnego zeszytu kolejnego rocznika, co w sposób znaczący poszerza krąg odbiorców periodyku.

W gronie autorów znajdują się uznani badacze polscy i zagraniczni. Pismo jest otwarte także na młodych badaczy rozpoczynających dopiero karierę naukową.