PROCES RECENZJI

Wszystkie teksty przeznaczone do naszego rocznika są recenzowane. Proces recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji obejmuje trzy etapy.

W pierwszym etapie wstępną kwalifikację przeprowadza Redakcja (ok. 4 tygodni), mając na uwadze walory naukowe artykułów, ich komunikatywność i poprawność formalną oraz zgodność z profilem pisma i z tematem numeru, do którego byłyby przeznaczone.

W drugim etapie artykuły, które zostały zakwalifikowane w etapie pierwszym, ocenia dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (ok. 5 tygodni). Jeżeli tekst powstał w języku obcym w ośrodku zagranicznym, jeden z recenzentów jest afiliowany przy instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora pracy. Zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości recenzji (double blind  peer review) autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości. Recenzja ma formę elektroniczną i kończy się wskazaniem dopuszczenia artykułu do publikacji (ew. pod określonymi warunkami) lub jego odrzucenia. W wyjątkowych sytuacjach Redakcja zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu recenzyjnego, o czym autor tekstu zostanie niezwłocznie poinformowany. W swoich opiniach recenzenci uwzględniają wartość merytoryczną i spójność tekstów, sposób argumentacji i funkcjonalność stosowanej metodologii, poprawność językową i formalną (cytowanie, przypisy) oraz wykorzystanie literatury przedmiotu.

Z prac, które w etapie drugim uzyskały recenzję pozytywną, w etapie trzecim Redakcja wyłania artykuły do publikacji, kierując się projektem merytorycznym numeru (po zrecenzowaniu wszystkich artykułów). Autorzy artykułów są informowani o zakończeniu i rezultacie procesu recenzowania na każdym z jego etapów.

Formularz recenzji