Napłakać się z Chopinem. Stefana Witwickiego śpiew przez łzy


Abstrakt

The article focuses on the artistic collaboration of the Romantic poet Stefan Witwicki with Frederic Chopin. Chopin’s compositions called Polish Songs  (op.74) are the most noteworthy example of the correspondence of music and literature in Polish Romanticism. The first seven songs inspired by Witwicki’s lyrics were created between 1828 and 1831 (the composer, however, had never played them during his concerts). The fact that Chopin’s songs combine both the sentimental and the insurgent tradition is essential for the understanding of the compositions. The interpretation of the selected poems of Witwicki shows that one can distinguish at least three types of nostalgia present in his works. They are as follows: nostalgic love, the nostalgic feeling connected with the collapse of the November Uprising and nostalgia caused by parting with family. It was observed that  Chopin and Witwicki easily succumbed to the feeling of nostalgia. Witwicki dedicated his Pastoral Songs to Chopin in 1830 and the composer began to write music for ten of Witwicki’s songs. His first composition was called The Wish. After leaving Warsaw, Chopin continued his work and composed A Fickle Maid, The Messenger, The Warrior, Drinking Song, Witchcraft. Other songs such as Troubled Waters, The Bridesgroom Return, The Ring, and Spring were written in Paris in the years 1838 – 1840. Witwicki’s death in 1847 came as a great shock for Chopin, he often complained about his loneliness. The close relationship of Chopin and Witwicki manifested itself not only in their artistic collaboration but also in their private lives.

Słowa kluczowe

Stefan Witwicki; Fryderyk Chopin; pieśń; romantyzm w muzyce; muzyczność literatury

Atwood, Wiliam. Paryskie światy Fryderyka Chopina, trans. Zbigniew Skowron. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2005.

Chopin, Fryderyk. Pieśni i piosnki na głos z fortepianem, ed. Jan Ekier, Wydanie Narodowe, Seria B. Utwory wydane pośmiertnie, vol X. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A., 2008.

Chopin, Fryderyk. Pieśni. CD. Warszawa: Agora S.A, 1999.

Chopin, Fryderyk. Wybór listów, ed. Zdzisław Jachimecki. Wrocław: Ossolineum, 2010.

Czajkowski, Józef. O poezji w sztukach pięknych, Przegląd Warszawski literatury, historii, statystyki. Rozmaitości, vol. 1 (1840).

Fubini, Enrico. Historia estetyki muzycznej, trans. Zbigniew. Skowron. Kraków: Musica Iagiellonica 2002.

German, Franciszek. Chopin i Witwicki, Annales Chopin, vol. 5, ed. Józef Michał Chomiński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1960.

Gawalewicz, Marian. Bohdan Zaleski. Poznań: Księgarnia J.K. Żupańskiego i K.J. Heumanna 1882.

Grabowski, Michał. Artykuły literackie, krytyczne, artystyczne. Warszawa: Nakład i druk Orgelbranda 1849.

Gutowski, Wojciech. Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1991.

Hoesick, Ferdynand. Chopin. Życie i twórczość, vol. II. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1965.

Kompozytorzy polscy o Chopinie. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1959.

Korespondencja Chopina z George Sand i jej dziećmi, ed. Krystyna Kobylańska, trans. Julia Hartwig, vol. I. Warszawa: PIW 1981.

Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedyczny, ed. Tadeusz Budrewicz, Tadeusz Bujnicki, Jerzy Stefan Ossowski. Warszawa: DIG 2011.

Liszt, Franciszek. Fryderyk Chopin, trans. Maria Traczewska. Kraków: Polskie Towarzystwo Muzyczne 1960.

Mann, Maurycy. Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, vol.1. Kraków:Gebethner i Spółka 1904.

Norwid, Cyprian. Czarne kwiaty, ed. Adela. Kuik-Kalinowska. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna 2002.

Pociej, Bohdan. Romantyzm bez granic. Warszawa: Wydawnictwo „Więź” 2008.

Poezje Józefa Bohdana Zaleskiego. Lwów 1845.

Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej, ed. Elżbieta Gondek, Irena Socha. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.

Przybylski, Ryszard. Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina. Kraków: Znak 1995.

Sand, George. Dzieje mojego życia, trans. Maria Dramińska-Joczowa. Warszawa: PIW 1968.

Schnitzler, Günter ed. Dichtung und Musik. Stuttgart: Klett-Cotta 1979.

Tomaszewski, Mieczysław. Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań: Wydawnictwo Podsedlik-Raniowski i Spółka 1998.

Tomaszewski, Mieczysław. Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną. Kraków: Akademia Muzyczna 1997.

Witwicki, Stefan. Piosnki sielskie, poezje biblijne i inne wiersze, ed. Jerzy Wojciech Podgórski. Warszawa: Wydawnictwo P.A.X 1986.

Zaleski, Józef, Bohdan. Wybór poezyj (Wrocław: Ossolineum 1985.

Zamoyski, Adam. Chopin, trans. Halina Sołdaczukowa. Warszawa: Wydawnictwo PIW 1985.

Zgorzelski, Czesław. Zarysy i szkice literackie. Warszawa: PWN 1988.

Żukowski, Otton, Mieczysław. Fryderyk Chopin w świetle poezji polskiej. Lwów 1910.

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-01


Łoboz, M. (2017). Napłakać się z Chopinem. Stefana Witwickiego śpiew przez łzy. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (7(10), 363-379. https://doi.org/10.32798/pflit.98

Małgorzata Łoboz 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
Copyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)