Wpływ łotewskiej folklorystyki na kształt zainteresowań badawczych Juliana Krzyżanowskiego


Abstrakt

The interwar period was the time of rapid development of Latvian humanities, especially in the field of folklore. Latvian researchers, thanks to their international contacts, transposed the newest methods of folklore research to Latvia, especially the geographical-historical method. In the years of 1930-1934 a Polish professor Julian Krzyżanowski, a prominent Polish philologist and later a folklore specialist, was working at Latvian University. Thanks to the contacts with Latvian folklorists, he got acquainted with the newest research methods in the field of folklore, especially with the Aarne–Thompson classification systems. Cooperation with Latvian folklorist Pēteris Šmits resulted to be exceptionally inspiring. Šmits's monumental work: Latviešu pasakas un teikas (Latvian fairy tales and legends) was an important inspiration for the classification of Polish folktales.

Słowa kluczowe

Julian Krzyżanowski; Uniwersytet Łotewski; folklor; bajka

Aarne, Antti. „Par pasaku pētīšanu”. Izglitības Ministrijas Mēnešraksts, no 9 (1921): 942-952.

Barons, Krišjānis. Latvju dainas. Rīga: Zinātne, 1994.

Bērzkalne, Anna. „Typenverzeichnis lettischer Volksromanzen in der Sammlung Kr. Barons’ Latviju Dainas”. Folklore Fellows' Communications, no. 123 (1938).

Biernacki, Andrzej. „Juliana Krzyżanowskiego żywot i sprawy”. In Ignis Ardens. Julian Krzyżanowski - człowiek i uczony. W setną rocznicę urodzin, ed. Maria Bokszczanin. Warszawa: Pańswtowy Instytut wydawniczy, 1993, 90 - 100.

Birkerts, Pēteris. Latvju tautas sakamvārdi un parunas. Rīga: Valters un Rapa, 1927.

Górski, Ryszard. „O folklorystyce Juliana Krzyżanowskiego”. In Ignis Ardens. Julian Krzyżanowski-człowiek i uczony. W setną rocznicę urodzin, ed. Maria Bokszczanin. Warszawa: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza et Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993, 291-298.

Kapełuś, Helena. „Dzieje katalogu bajek polskich Juliana Krzyżanowskiego”. In Ignis Ardens. Julian Krzyżanowski-człowiek i uczony. W setną rocznicę urodzin, ed. Maria Bokszczanin. Warszawa: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza et Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993, 308-325.

Kapełuś, Helena. „Julian Krzyżanowski. Kalendarz życia i twórczości 1892-1976”. In Ignis Ardens. Julian Krzyżanowski-człowiek i uczony. W setną rocznicę urodzin, ed. Maria Bokszczanin. Warszawa: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza et Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993, 345-370.

Klaustiņš, Roberts. Latvju tautas dainas, I-XII. Rīga: Literatūra, 1928-1932.

Krzyżanowski, Julian. „Bajka wierzeniowa” Literatura Ludowa, no. 4/6 (1960): 65-70

Krzyżanowski, Julian. „W krainie bajki”. In Szkice Folklorystyczne 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980, 133-395.

Krzyżanowski Julian: “Latviešu Paskas un teikas (Latvian Folk-tales and Legends). Vol. I-IX.”, Riga: Valters & Rapa”. Baltic Countries, no 1 (1924-1934): 110-111.

Krzyżanowski, Julian. „Morfologia i systematyka bajki ludowej”. Sprawozdanie TNW Wydz. I, no. 39:38, (1940-45): 30-33.

Krzyżanowski, Julian. „Na drodze do dziejów bajki ludowej”. Nauka i sztuka, no. 2/3 (1945): 271-95.

Krzyżanowski, Julian. „Pasakas”. In Latviešu Konversācijas vārdnīca T. XVI, ed. Arveds Svābe. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1937, 30949- 30956.

Krzyżanowski, Julian. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, I. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich et Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962.

Krzyżanowski, Julian. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, II. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich et Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963.

Krzyżanowski, Julian. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. I. Bajka zwierzęca. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1947.

Krzyżanowski, Julian. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. II. Baśń magiczna. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1947.

Krzyżanowski, Julian, ed. Słownik Folkloru Polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.

Krzyżanowski, Julian. W świecie bajki ludowej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

Krzyżanowski, Julian. “Próba systematyki polskich bajek ludowych”. Sprawozdanie TNW Wydz. I, no. 28 (1935): 5- 8.

Lerhis Puškaitis, Ansis. Latvieišu tautas teikas un pasakas I-VII. Rīga: Latviešu biedrības zinību komisja, 1891-1903)]

Michaliszyn, Monika. „Udział polskich naukowców w tworzeniu Łotewskiego Słownika Konwersacji”. Przegląd Humanistyczny, No. 2 (2015): 153-166.

Michaliszyn, Monika. „Pobyt profesora Julina Krzyżanowskiego na Uniwersytecie Łotwy w Rydze”. In Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, dd. Łukasz Książyk, Magda Nabiałek. Warszawa: Elipsa, 2013, 72- 94.

Mihališina, Monika. „Poļu - latviešu kultūra pēc Pirmā pasaules kara (1918 -1928)”. Vēsture: avoti un cilvēki. XXI zinātniskie lasījumi. Vēsture XV, no. 15 (2011): 246 – 252.

Pakalns Guntis, Pēteris Šmits, Bula Dace, „Latviešu folkloristika starpkaru periodā”, Rīga: Zinātne (2014): 372 - 406.

Krzyżanowski, Julian, ed. Słownik Folkloru Polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965..

Šmits, Pēteris. Latviešu mitoloģija. Rīga: Valters un Rapa,1926.

Šmits, Pēteris. Latviešu pasakas un teikas I-XV . Rīga: Valters un Rapa, 1924-1937.

Treija, Rita. “Vēsturiski ģeogrāfiskā metode”. In Latviešu folkloristika starpkaru periodā, ed. Dace Bula. Rīga: Zinātne, 2014, 212 -237.

Vaivade, Anita. “Folkloras vieta jaunās valsts kultūras politikā”. In Latviešu folkloristika starpkaru periodā, ed. Dace Bula. Rīga: Zinātne, 2014, 67-100.

Vīksna, Māra. “Latviešu folkloras krātuves izveide un darbība” In Latviešu folkloristika starpkaru periodā, ed. Dace Bula. Rīga: Zinātne, 2014, 101-150.

Pakalns, Guntis. „Peteris Šmits and the folk-tale study in Latvia” Artykuł zaprezentowany na konferencji Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic, Rīga i Turaida, 20- 23 październik, 2014.

Pēteris Šmits, „Ievads” in Latviešu pasakas un teikas. http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/ievads03.htm

(acc. 09.09.2013).

Pobierz


Opublikowane : 2017-06-01


Michaliszyn, M. (2017). Wpływ łotewskiej folklorystyki na kształt zainteresowań badawczych Juliana Krzyżanowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (7(10), 131-139. https://doi.org/10.32798/pflit.83

Monika Michaliszyn 
Uniwersytet Warszawski  Polska
Copyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)