Staropolskie antologie jednoautorskie od Jana Kochanowskiego do Samuela Twardowskiego


Abstrakt

Artykuł przybliża swoistość powstawania i funkcjonowania staropolskich antologii jednoautorskich Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Stanisława Grochowskiego, Kaspra Miaskowskiego i Samuela Twardowskiego. Badaniami objęto genezę, układ, przeznaczenie i elementy recepcji twórczości autorów, których teksty wydawano w formie antologii.

Słowa kluczowe

antologie; Jan Kochanowski; Mikołaj Sęp Szarzyński; Stanisław Grochowski; Kasper Miaskowski; Samuel Twardowski

Baczewski, Sławomir, Wstęp, w: Polska siedemnastowieczna literatura okolicznościowa ze zbiorów zamku Skokloster, wyd. i oprac. S. Baczewski, Warszawa 2009, s. 9−37.

Buchwald-Pelcowa, Paulina, Dawne wydania dzieła Jana Kochanowskiego, Warszawa 1993.

Czechowski, Aleksander, Samuela Twardowskiego „Miscellanea selecta”, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. 22, 1896, s. 3−46.

Grygiel, Ryszard, Posłowie. Związki Samuela Twardowskiego ze Zdunami, w: R. Grygiel, T. Jurek, Zduny. Późnośredniowieczne i nowożytne rezydencje właścicieli miasta, Łódź 1999, s. 283−287.

Grześkowiak, Radosław, Karpiński, Adam, Mrowcewicz, Krzysztof, Komentarz edytorski, Aparat krytyczny, w: M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński przy współpracy K. Mrowcewicza, Warszawa 2001.

Januszowski, Jan, Wielmożnemu i swemu Miłościwemu Panu, Panu Janowi Myszkowskiemu z Mirowa, kasztelanowi żarnowskiemu, w: Jan Kochanowski, Kraków 1585.

Korsan, Wincenty, „Miscellanea selecta” Samuela ze Skrzypny Twardowskiego w edycji kaliskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1979, no. 457, „Prace Literackie” XX, s. 236−241.

Krauze-Karpińska, Joanna, „Wirydarz poetycki” Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne, Warszawa 2009.

Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Joach[ima] Bielskiego, syna jego, wydana, Kraków 1597.

Kuran, Michał, „Kolęda, Nowe Lato i Szczodry Dzień” − geneza, rozwój i schyłek gatunku w XVII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, z. 3, s. 31−72.

Kuran, Michał, Marcin Paszkowski − poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku, Łódź 2012.

Kuran, Michał, Retoryka, historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego, Łódź 2012.

Kwolek, Jan, Antonin z Przemyśla, w: Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 140−141.

Mrowcewicz, Krzysztof, Szarzyński ocenzurowany?, w: idem, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm − manieryzm − barok. Studia nad poezją XVII stulecia, Warszawa 2005, s. 119−129.

Niedźwiedź, Jakub,Twardowski wszkole XVII i XVIII wieku (Quae rapiet sub nube vetustas minime molles Tvardovii musas?), w: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, red. K. Meller i J. Kowalski, Poznań 2002, s. 352−358.

Ocieczek, Renarda, Dwudziesta rocznica śmierci poety − inicjatywy wydawnicze kaliskich jezuitów, w: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, red. K. Meller i J. Kowalski, Poznań 2002, s. 340−351.

Ocieczek, Renarda, Samuel Twardowski i jezuici, w: Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi, Katowice 1997, s. 100−108.

Okoń, Jan, O cyklu w literaturze staropolskiej, „Ruch Literacki” 1997, z. 4, s. 477−489.

Okoń, Jan, O cyklu w poezji staropolskiej (nurt nieklasyczny), w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok 2001, s. 583−595.

Oszczęda, Aleksandra, Poeta Wazów. Studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego (1542−1612), Wrocław 1999.

Paszkowski, Marcin, Utwory okolicznościowe, oprac. M. Kuran przy udziale R. Krzywego, cz. 1, Warszawa 2017.

Pelc, Janusz, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej, Warszawa 1965.

Piekarski, Kazimierz, Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII, Kraków 1934.

Płaszczyńska-Herman, Katarzyna, Książka Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Słów kilka o odkryciu

dokonanym w Bibliotece OO. Dominikanów w Krakowie, „Terminus” 2012, t. 15, z. 4, s. 445−462.

Sęp Szarzyński, Mikołaj, Poezje, wstęp i oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997.

Starowolski, Szymon, Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich, tłum. i komentarz J. Starnawski, wstęp F. Bielak, J. Starnawski, Kraków 1970.

Szczerbicka-Ślęk, Ludwika, Wiersze Samuela Twardowskiego „pod wjazd” pisane, w: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, red. K. Meller i J. Kowalski, Poznań 2002, s. 76−88.

Szczerbicka-Ślęk, Ludwika, Wokół zagadek pierwszych zbiorowych wydań twórczości Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 179−183.

Świętochowski, Robert, Początki dominikańskiej prowincji ruskiej (1596−1602), „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1980, t. 23, z. 1−2, s. 51−86.

Twardowski, Samuel, Miscellanea selecta w różnych panegirycznych okazyjach do druku sparsim podane, teraz jako godne pamięci w jedno opus zebrane, Kalisz 1681, 21682.

Twardowski, Samuel, Pałac Leszczyński, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2002.

Twardowski, Samuel, Przeważna legacyja, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2000.

Twardowski, Samuel, Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja, oprac. J. Okoń przy współudziale M. Jóźwiak i M. Kurana, Łódź−Poznań 2002.

Wiązania sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska i W. Pawlak, Warszawa 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-24


Kuran, M. (2022). Staropolskie antologie jednoautorskie od Jana Kochanowskiego do Samuela Twardowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 61-82. https://doi.org/10.32798/pflit.827

Michał Kuran  michal.kuran@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0378-2453

prof. dr hab. UŁ, pracownik Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską od drugiej połowy XVI do końca XVIII w.; jest to twórczość okolicznościowa świecka i religijna (poezja i proza), epika staropolska, pamiętniki i kroniki, jak też podręczniki epistolografii. Interesuje go tematyka orientalna i staropolska genologia. Prace poświęcał między innymi twórczości Samuela Twardowskiego, Marcina Paszkowskiego oraz Aleksandra Gwagnina.


Copyright (c) 2022 Michał Kuran

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)