Między antologią a fragmentem. O hellenistycznych zbiorach epigramów


Abstrakt

Artykuł przedstawia dostępne świadectwa dokumentujące istnienie hellenistycznych książek zbierających epigramy i analizuje naturę poetyckich antologii, czyli książek poetyckich, w tym okresie. Omówione zostały dwa dokumenty o zasadniczym znaczeniu: „zwój mediolański”, papirusowa antologia z III w. przed Chr. zawierająca epigramy przypisane Posejdipposowi, i tak zwane „wiedeńskie incipity epigramów”, papirus z tego samego okresu przechowujący listę epigramatycznych incipitów, zapewne podstawa do ułożenia nowej antologii. Zbieranie poezji, zwłaszcza epigramów, jest podstawowym, charakterystycznym środkiem komunikacji poetyckiej w epoce hellenistycznej, co ma konsekwencje dla statusu poszczególnych utworów. Trafniej postrzegać je jako części większej całości − fragmenty − niż autonomiczne jednostki.

Słowa kluczowe

poezja grecka; antologia; książka poetycka; hellenistyczny epigram; Posejdippos; papirusy; fragment

A Companion to Ancient Epigram, red. Ch. Henriksén, Hoboken, NJ 2019.

Angiò, Francesca, Cuypers, Martine, Acosta-Hughes, Benjamin, Kosmetatou, Elizabeth, New Poems Attributed to Posidippus. A Text-in-Progress, wersja 14, 2021, https://chs.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/11/Posidippus14.pdf (d.d. 27.11.2021).

Appel, Włodzimierz, Nieśmiertelność imienia, czyli rzecz o Falajkosie, w: idem, Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność, Toruń 2017, s. 13−18.

Austin, Colin, Bastianini, Guido, Posidippi Pellaei quae supersunt omnia, Milano 2002.

Bastianini, Guido, Gallazzi, Claudio wraz z Colinem Austinem, Posidippo di Pella. Epigrammi (P.Mil.Vogl. VIII 309), Milano 2001.

Beckby, Hermann, Anthologia Graeca, t. 1−4, wyd. 2, München [1965−1967].

Beta, Simone, Io, un manoscritto. L’Antologia palatina si racconta, Roma 2017.

Bing, Peter, Text or Performance / Text and Performance. Alan Cameron’s Callimachus and His Critics, w: idem, The Scroll and the Marble. Studies in Reading and Reception in Hellenistic Poetry, Ann Arbor 2009, s. 106−115.

Bing, Peter, The Politics and Poetics of Geography in the Milan Posidippus, Section One: On Stones (AB 1−20), w: The New Posidippus. A Hellenistic Poetry Book, red. K. Gutzwiller, Oxford 2005, s. 119−140.

Bing, Peter, The Well-Read Muse. Present and Past in Callimachus and the Hellenistic Poets, Göttingen 1988 (wyd. 2, Ann Arbor 2008).

Borowska, Małgorzata, Tylko fragment, w:Eurypides, Tragedie, t. 5: Fragmenty, red. eadem,

Wrocław 2015, s. 59−76.

Bowie, Ewen Lyall, Epigram as Narration, w: Archaic and Classical Greek Epigram, red. M. Baumbach, A. Petrovic, I. Petrovic, Cambridge 2010, s. 313−384.

Cameron, Alan, Callimachus and His Critics, Princeton 1995.

Cameron, Alan, The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Oxford 1993.

Danielewicz, Jerzy, Antologia liryki hellenistycznej, Warszawa 2018.

Danielewicz, Jerzy, Posejdippos. Epigramy, Warszawa 2004.

Danielewicz, Jerzy, Wprowadzenie, w: idem, Antologia liryki hellenistycznej, Warszawa 2018, s. 11−26.

Dialect, Diction, and Style in Greek Literary and Inscribed Epigram, red. E. Sistakou, A. Rengakos, Berlin 2016.

Elsner, Jaś, Lithic Poetics: Posidippus and His Stones, „Ramus” 2014, nr 43, s. 152−172.

Fantuzzi, Marco, Hunter, Richard, Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry, Cambridge 2004.

Floridi, Lucia, Edilo. Epigrammi, Berlin 2020.

Floridi, Lucia, Maltomini, Francesca, Sui contenuti e l’organizzazione interna di P. Vindob. G 40611 (CPR XXXIII), „Aegyptus” 2014, nr 94, s. 19−62.

Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice, red. T. Derda, J. Hilder, J. Kwapisz, Warszawa 2017.

Further Greek Epigrams. Epigrams before A.D. 50 from the Greek Anthology and Other Sources, not Included in Hellenistic Epigrams or the Garland of Philip, red. D. L. Page, Cambridge 1981.

Gow, Andrew Sydenham Farrar, Page, Denys Lionel, The Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, t. 1−2, Cambridge 1965.

Gow, Andrew Sydenham Farrar, Page, Denys Lionel, The Greek Anthology. The Garland of Philip and Some Contemporary Epigrams, Cambridge 1968.

Greek Epigram from the Hellenistic to the Early Byzantine Era, red. M. Kanellou, I. Petrovic, Ch. Carey, Oxford 2019.

Gutzwiller, Kathryn, Poetic Garlands. Hellenistic Epigrams in Context, Berkeley 1998.

Gutzwiller, Kathryn, The Evidence for Theocritean Poetry Books, w: Theocritus, red. M. A. Harder, R. F. Regtuit, G. C. Wakker, Groningen 1996, s. 119−148.

Gutzwiller, Kathryn, The Poetics of Editing in Meleager’s Garland, „Transactions of the American Philological Association” 1997, nr 127, s. 169−200.

Harder, M. Annette, Callimachus. Aetia, t. 1−2, Oxford 2012.

Herondas, Mimy, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Wrocław 1988.

Kotlińska-Toma, Agnieszka, Żybert-Pruchnicka, Emilia, Pieśni słowika i cykady, w: eaedem, J. Ławińska-Tyszkowska, Kallimach. Dzieła poetyckie, t. 1, Wrocław 2016, s. 21−64.

Kuttner, Ann, Cabinet Fit for a Queen: The ΛΙΘΙΚΑ as Posidippus’ GemMuseum, w: The New Posidippus. A Hellenistic Poetry Book, red. K. Gutzwiller, Oxford 2005, s. 141−163.

Kwapisz, Jan, Hellenistyczna wiązanka Danielewicza [rec. J. Danielewicz, Antologia liryki hellenistycznej, Warszawa 2018], „Meander” 2018, nr 73, s. 161−176.

Kwapisz, Jan, Unieobecnienie Posejdipposa, w: Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, red. idem, W. Olszaniec, Warszawa 2012, s. 169−186.

Lloyd-Jones, Hugh, Parsons, Peter J., Supplementum Hellenisticum, Berlin 1983.

Majewski, Paweł, Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim, Warszawa 2015.

Morgan, Llewellyn, Musa pedestris. Metre and Meaning in Roman Verse, Oxford 2010.

Morgan, Llewellyn, The Meters of Epigram: Elegy and Its Rivals, w: A Companion to Ancient Epigram, red. Ch. Henriksén, Hoboken, NJ 2019, s. 127−143.

Palermo, Gabriele, Metri lirici nella poesia greca d’età imperiale: tra riuso e innovazione, Trieste 2020.

Palumbo Stracca, Bruna Marilena, Le note metriche di A.P. XIII e la genesi del libro, w: eadem, ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Studi di dialettologia emetrica greca, Padova 2013, s. 419−443.

Parsons, Peter J., Maehler, Herwig, Maltomini, Francesca, The Vienna Epigrams Papyrus (G 40611), Berlin 2015.

Porter, James I., Against ΛΕΠΤΟΤΗΣ: Rethinking Hellenistic Aesthetics, w: Creating a Hellenistic World, red. A. Erskine, L. Llewellyn-Jones, Swansea 2011, s. 271−312.

Powell, John Undershell, Collectanea Alexandrina, Oxford 1925.

Prauscello, Lucia, The Alexandrian Edition of Sappho, w: The Cambridge Companion to Sappho, red. P. J. Finglass, A. Kelly, Cambridge 2021, s. 219−231.

Reitzenstein, Richard, Epigramm und Skolion. Ein Beitrag zur Geschichte der alexandrinischen Dichtung, Giessen 1893.

Sens, Alexander, Asclepiades of Samos. Epigrams and Fragments, Oxford 2011.

Sider, David, Simonides. Epigrams and Elegies, Oxford 2020.

The New Posidippus. A Hellenistic Poetry Book, red. K. Gutzwiller, Oxford 2005.

Węcowski, Marek, Najstarsze greckie inskrypcje biesiadne a początki greckiego alfabetu, „Quaestiones Oralitatis” 2016, nr 2, z. 1, s. 27−53.

Wojciechowski, Michał, Inskrypcje z Epidauru i inne greckie opisy uzdrowień, Olsztyn 2005.

Ypsilanti, Maria, The Epigrams of Crinagoras of Mytilene, Oxford 2018.

Zanker, Graham, Herodas. Mimiambs, Oxford 2009.

Pobierz

Opublikowane : 2022-06-12


Kwapisz, J. (2022). Między antologią a fragmentem. O hellenistycznych zbiorach epigramów. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 25-44. https://doi.org/10.32798/pflit.810

Jan Kwapisz  jan.kwapisz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7451-3621

dr hab., adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się przede wszystkim poezją hellenistyczną, metryką starożytną i zabawami lingwistycznymi w literaturze starożytnej. Jest współredaktorem kilku tomów zbiorowych i autorem dwóch książek: The Greek Figure Poems, Peeters, Leuven 2013 i The Paradigm of Simias, de Gruyter, Berlin 2019.


Copyright (c) 2022 Jan Kwapisz

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)