„Wykształcony wbrew swej woli” – motyw biblioteki w „Zbyt głośnej samotności“ Bohumila Hrabala


Abstrakt

The article deals with an reinterpretation of the motif of the library and librarian in the novel Too Loud a Solitude by Bohumil Hrabal. The library in this piece is not a repository of knowledge, but a collection of waste paper, just garbage pile for books. The protagonist, digging in this trash of culture, is trying to commit an act of artistic creation through the destruction of books. His reading strategies allow him to take on various figures − a Taoist scholar, Sisyphus, Faust, etc. A key reading for him, however, turns out to be Schopenhauer, from whom he learns that it is love and compassion which are the most important, and the state of absolute cognition is attained through an aesthetic attitude.

Słowa kluczowe

biblioteka; książka; taoizm; mit Syzyfa; Schopenhauer

Bednarska-Ruszajowa, Krystyna. Biblioteki w literaturze polskiej (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006).

Biblioteki i książki w literaturze, ed. Krystyna Bednarska – Ruszajowa, (Kraków: Wydawnictwo UJ, 1998).

Camus, Albert. Mit Syzyfa, przeł. Joanna Guze, (DeAgostini, Altaya: Warszawa, 2001),

Goethe, Johann Wolfgang. Faust, Tragedii część pierwsza, tłum. Paweł Jan Węcławski, (Gdynia: Novae res, 2016)

Hrabal, Bohumil. Příliš hlučná samota, (Praha: Odeon, 1989)

Hrabal, Bohumil. Zbyt głośna samotność, (Warszawa: Krąg, 1989).

Karłowicz, Dariusz. „Problem samobójstwa. Refleksje nad oceną moralną samobójstwa u starożytnych filozofów” Znak no. 12 (1997).

Kopaliński, Władysław. Słownik mitów i tradycji kultury, (Warszawa: PIW, 1997).

Kwiatek,Andrzej, Worwąg, Michał. Podróż po historii filozofii Dwa wieki krytyki, (Warszawa: Scholar, 2002).

Lao Tsy. Droga [Tao te king], przekł Michał Fostowicz-Zahorski (Arhat:Wrocław, 2001).

Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, tłum. Anna Iwona Wójcik, (Wydaw Uniw. Jagiellońskiego:Kraków,2006..

Seneka. Listy moralne do Lucyliusza [w]: idem, Myśli, (Tower Press, Gdańsk 2000).

Slavíčková, Miloslava. Hrabalovy literární koláže, (Praha: Akropolis, 2004).

Stankiewicz, Piotr. Sztuka życia według stoików, rozdział V Działaj z rozwagą, (Grupa Wydawnicza Foksal Sp.z o.o.: 2014),

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii, t.2, (Warszawa: PWN, 1997).

Zumr, Josef. „Ideová inspirace Bohumila Hrabala“, in Hrabaliana ed. Milan Janikovič, Josef Zumr, (Praha: Prostor, 1990).

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-03


Królak, J. (2018). „Wykształcony wbrew swej woli” – motyw biblioteki w „Zbyt głośnej samotności“ Bohumila Hrabala. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (8(11) cz.2), 181-193. https://doi.org/10.32798/pflit.76

Joanna Królak 
Uniwersytet Warszawski  Polska
Copyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)