Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito...”


Abstrakt

Wiersz Mój Adamito... zapisany został w sylwicznym Raptularzu i w dotychczasowych interpretacjach traktowany był jako utwór skierowany przeciwko Mickiewiczowi, będący gorzką reakcją na ideowy kształt Koła Sprawy Bożej, w którym nie było już miejsca dla Słowackiego. Lektura taka wydaje się niepełna. Utwór jest zapisem mentorskiej, ale i życzliwej, postawy Słowackiego, który, jako twórca bardziej doświadczony w bojach o swoje wartości, ukazuje Mickiewiczowi obecną sytuację, gdy nie jest już powszechnie podziwianym idolem i musi walczyć o wyznawane idee.

Słowa kluczowe

Mój Adamito...; Adam Mickiewicz; Koło Sprawy Bożej; agon; wartości

Bąk, Magdalena, Twórczy lęk Słowackiego: antagonizm wieszczów po latach, Katowice 2013.

Czajkowski, Michał, Owruczanin: powieść historyczna z 1812 roku, Lipsk 1863.

Czajkowski, Michał, Powieści kozackie i gawędy, Lipsk 1863.

Czajkowski, Michał, Wernyhora, wieszcz ukraiński: powieść historyczna z roku 1768, Warszawa 2013.

Doroszewski, Witold, Wielki słownik języka polskiego, Warszawa 1996−1997.

Dziedzictwo powstania listopadowego w literaturze polskiej, red. Z. Sudolski, Warszawa 1986.

Graves, Robert, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1974.

Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, współpr. S. Makowski, Z. Sudolski, Wrocław 1960.

Karłowicz, Jan, Kryński, Adam, Niedźwiedzki, Władysław, Słownik języka polskiego, Warszawa 2008.

Korespondencja Juliusza Słowackiego, t. 1−2, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław 1962.

Krysowski, Olaf, Słońc ogromnych kręgi...: malarskie inspiracje Słowackiego, Warszawa 2002.

Linde, Samuel Bogumił, Słownik języka polskiego, Warszawa 1951.

Mickiewicz, Adam, Dzieła. Wydanie rocznicowe, Warszawa 1997.

Rutkowski, Krzysztof, Stos dla Adama albo Kacerze i kapłani, Warszawa 1994.

Rzewuski, Henryk, Pamiątki Soplicy, oprac. Z. Lewinówna, Warszawa 1978.

Schmidt, Joël, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, tłum. B. Sęk, Katowice 1992.

Słowacki, Juliusz, Raptularz 1843−1849, oprac. M. Troszyński, Warszawa 1996.

Słowacki, Juliusz, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski Jacek, Z. Przychodniak, Poznań 2005.

Troszyński, Marek, Austeria „Pod Królem-Duchem”, Warszawa 2001.

Wergiliusz, Eneida, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1994.

Wielki słownik języka polskiego, pr. zb., https://wsjp.pl (d.d. 5.08.2019).

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-20


Fabianowski, A. (2021). Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito.”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 335-348. https://doi.org/10.32798/pflit.604

Andrzej Fabianowski  a.fabianowski@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8769-0945

prof. dr hab., pracuje w Instytucie Literatury Polskiej, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zjawiskiem wielokulturowości w epoce romantyzmu, biografistyką, antropologią romantyczną, a także związkami literatury współczesnej z romantyzmem. W ostatnich trzech latach wydał książki autorskie: Mickiewicz i świat żydowski. Studium z aneksami (2018); Sonata Norwidowska (2019); Towarzystwo Iksów (2019) oraz opublikował artykuły pt. Etnocentryzm i polikulturowość. Projekty ideowe polskich poetów epoki romantyzmu (w: Społeczeństwo polskie dziś samoświadomość, uznanie, edukacja, red. M. Saganiak et al., Warszawa 2018), Romantyczne antynomie idei rewolucji („Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2019), Kornel Ujejski i tom „Dla Moskali” w kontekście romantycznego słowianofilstwa i romantycznej rusofobii (w: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. U. Kowalczuk et al., Warszawa 2019), Ciała dekabrystów. Elementy antropologii romantycznej z Mickiewiczem w tle (w: Adam Mickiewicz i Rosjanie, red. M. Dąbrowska et al., Warszawa 2020) oraz Stanisław Ossowski i ethos romantyczny (w: Spotkania z Ossowskim, red. A. Sułek, Warszawa 2020), ponadto współpraca przy: Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 2019 (opracowanie tekstu książki i przypisów, napisanie Wstępu i Posłowia).


Copyright (c) 2021 Andrzej Fabianowski

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)