Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii

Na podstawie niepublikowanych źródeł Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio


Abstrakt

Teofil Lenartowicz, który spędził ponad 30 lat na emigracji we Florencji, należał do najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów w dziewiętnastowiecznych Włoszech. Tezę tę można poprzeć faktem, że to właśnie jego wybrano na wykładowcę Akademii Historii Literatury Polskiej i Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza, założonej w 1879 r. w Bolonii przez Domenica Santagatę. W archiwach Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio zachowały się artykuły, listy oraz inne dokumenty, dzięki którym wiadomo, jak Lenartowicz był postrzegany przez Włochów − jako człowiek, poeta, rzeźbiarz i wykładowca. Przedłożony szkic ma na celu przypomnienie niektórych z tych źródeł.

Słowa kluczowe

Teofil Lenartowicz; XIX wiek; archiwa; Bolonia

[Anonim], Akademia Adama Mickiewicza w Bolonii, „Tygodnik Ilustrowany” 1880, nr 237.

[Anonim], Akademia im. A. Mickiewicza w Bolonii, „Słowo Polskie” 1907, nr 393.

[Anonim], Cronaca fiorentina. Centenario di Dante, „La Nazione” 1865, nr 135.

Bernardini, Luca, Wiek XIX: Polacy we Florencji w ramach Grand Tour i emigracji, w: A Firenze con i viaggiatori i residenti polacchi / Florencja polskich podróżników i mieszkańców, testo e cura L. Bernardini, fot. M. Agus, trad. dall’ital. al pol. di T. M. Wątor-Torelli, trad. dall’ital. all’ingl. di H. M. Roberts, Firenze 2005.

Bersano-Begey, Marina, Akademia A. Mickiewicza w Bolonii i Teofil Lenartowicz, Warszawa 1956.

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Fondazione dell’Accademia Adamo Mickiewicz − Bologna − Atti, Documenti e Carteggio del Prof. Santagata dell’agosto 1878 al. 1 gennaio 1881, raccolse e ordinò il dott. Wołyński di Varsavia (dalej: Fondo Santagata), sygn. 90.

Biegeleisen, Henryk, Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła w świetle nieznanej korespondencji poety, Warszawa 1913.

Bujnowska, Anna, Życie codzienne pogrobowców romantyzmu, Pułtusk 2006.

De Carlo, Andrea Fernando, Józef Ignacy Kraszewski i jego relacje z literatami włoskimi, w: Literatura polska w świecie, t. 3: Obecności, red. R. Cudak, Katowice 2010.

Gawalewicz, Marian, Kronika warszawska, „Kraj” 1896, nr 6.

Kasprzak, Anastazja, Akademia Adama Mickiewicza w Bolonii, w: Italia − Polonia − Europa. Scritti in memoria di Andrzej Litwornia, red. A. Ceccherelli [et al.], Roma 2007.

Korespondencja. J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, oprac. W. Danek, Wrocław 1963.

Lenartowicz, Teofil, Album włoskie, Lwów 1870.

Lenartowicz, Teofil, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, wstęp i oprac. J. Nowakowski, tłum. J. Ugniewska, Warszawa 1978.

Lenartowicz, Teofil, Poesie polacche di Teofilo Lenartowicz recate in versi italiani da Ettore Marcucci, Firenze 1871.

Lenartowicz, Teofil, Wybór poezyj, oprac. J. Nowakowski,Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk 1972.

Leo, Justyna, Twórczość rzeźbiarska Lenartowicza w świetle opinii krajowej i wypowiedzi poety, Kraków 1972.

Melbechowska-Luty, Aleksandra, Lenartowicz Teofil Aleksander, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 5: Le−M, red. J. Derwojed, Warszawa 1993.

Piskurewicz, Jan, Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2012.

Stecki, Tadeusz Jerzy, Korespondencja Tygodnika Ilustrowanego, „Tygodnik Ilustrowany” 1871, nr 169.

Tobia, Bruno, La statuaria dantesca nell’Italia liberale: tradizione, identità e culto nazionale, „Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée” 1997, t. 109, nr 1.

Waśko, Andrzej, Geopolityka i literatura romantyzmu, w: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, red. J. Kleczkowski, Kraków 2009.

Waśko, Andrzej, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764−1848), Kraków 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-20


Bartnikowska-Biernat, M. (2021). Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 365-375. https://doi.org/10.32798/pflit.549

Magdalena Bartnikowska-Biernat  mbbartnikowska@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9967-0845

doktor, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Komparatystyki Literackiej). W 2019 r. obroniła doktorat, na podstawie którego wydała monografię pt. Teka florencka Teofila Lenartowicza. Wokół twórczości literackiej i rzeźbiarskiej (Kraków 2020). Autorka publikacji naukowych o profilu komparatystycznym, dotyczących pogranicza literatury i sztuk muzycznych oraz plastycznych.


Copyright (c) 2021 Magdalena Bartnikowska-Biernat

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)