„Niechaj w was moje dary nie giną do szczęta” − motyw metamorfozy w „Wierzbach” Szymona SzymonowicaAbstrakt

In Willows Szymon Szymonowic used a popular in Polish Renaissance and Baroque literature theme of the metamorphosis of the body, making a reference to Ovid’s Metamorphoses and other literary sources. In his bucolic tale he connected metamorphic theme with meta-poetic reflection on fame and immortality of the poet. The key motif of nymphs losing their purity and the punishment of turning them into willows is accompanied by a warning against losing the spirit of poetry, which may result from writing for unworthy crowds. Willows is also an attempt to demonstrate the mythical provenance of Polish bucolic tales. The author included in the conventional world of pastoral scenery his very own, local space by the river of Pur and by doing so he introduced the motif of Polish folk culture into European literary tradition. The relation between the metamorphic motifs and the essence of the bucolic tale genre is therefore disclosed.

Słowa kluczowe

Szymon Szymonowic; Sannazaro; Owidiusz; sielanka; wierzba; metamorfoza ciała

Brewer Wilmon. 1933. Ovid's Metamorphoses in European Culture. Boston: The Cornhill Publishing Company.

Chlebowski Bronisław. 1913. „Sielanki” Szymonowicza jako wyraz duszy poety. Warszawa: Rubieszowski i Wrotnowski.

Cytowska Maria. 1962. "O «Wierzbach» Szymona Szymonowica na nowo". Meander 17 (5) : 276-278.

Głębicka Ewa Jolanta. 2001. Szymon Szymonowic. Poeta Latinus. Warszawa: IBL PAN.

Horacy. 1996. Dzieła wszystkie. Warszawa: Verum.

Krókowski Jerzy. 1959/1960. "Ovidio in Polonia. Nella legenda e nei fatti". Eos 50 : 155-175.

Martindale Charles. 1988. Ovid Renewed. Ovidian Influence on Literature and Art. From the Middle Ages to the Twentieth Century. Cambridge University Press.

Owidiusz. 1996. Metamorfozy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rot Ewa. 2009. Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji „Sielanek” Jana Gawińskiego. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria".

Rot Ewa. 2009. "« Bukolika abo wiersz pasterski o Wilnie» - tradycja i nowatorstwo". Terminus 11 (1-2) : 85-112.

Sinko Tadeusz. 1923. Echa klasyczne w literaturze polskiej. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej.

Stępień Paweł. 2000. "Na niebie wszystkie rzeczy dobrze są zrządzone" − harmonia wszechświata a mikrokosmos folwarku: O "Żeńcach" Szymona Szymonowica i ich związkach z myślą neoplatońską. W Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. Nowicka-Jeżowa Alina, Paweł Stępień, 195. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szymonowic Szymon. 2000. Wierzby. W Sielanki i pozostałe wiersze polskie, 87-93. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Walińska Marzena. 2003. Mitologia w staropolskich cyklach sielankowych. Katowice: Gnome - Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne.

Walińska Marzena. 2008. Słodki i okrutny: wizerunek Kupidyna w literaturze staropolskiej. Katowice: Gnome - Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne.

Zimek Katarzyna. 2004. "«Tyś to, nieszczęsny Kupidzie...». Zagadki sielanki «Zezuli syn» Józefa Bartłomieja Zimorowica". Przegląd Humanistyczny 4.

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-01


Rot-Buga, E. (2019). „Niechaj w was moje dary nie giną do szczęta” − motyw metamorfozy w „Wierzbach” Szymona Szymonowica. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (3(6) cz.2), 177-190. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/243

Ewa Rot-Buga 
Polska Akademia Nauk  PolskaWszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)