Obca cząstka -arium w derywacji rzeczowników


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zachodzącym w XXI wieku zmianom w zasobach słownikowych polszczyzny. Autorka charakteryzuje leksemy z sufiksem -arium (jak fokarium, żółwiarium) i konfrontuje swoje spostrzeżenia z wynikami badań B. Krei sprzed trzydziestu lat. Na koniec prezentuje argumenty, przemawiające za uznaniem omawianych formacji za przejaw mody językowej i wybranych tendencji w języku polskim.

Słowa kluczowe

słownictwo; słowotwórstwo; zapożyczenia; internacjonalizacja; sufiks

Burkacka, I. (2010). O sufiksach -ni(a) i -erni(a) w funkcji wykładników nazw miejsc, LingVaria, V, 1 (9), 31–38.

Buttler, D. (1962). Wyrazy modne, Przegląd Humanistyczny, 4, 99–112.

Dubisz, S. (2011). O niektórych tendencjach rozwojowych leksyki polszczyzny ogólnej w XXI wieku (na podstawie danych leksykograficznych). W: B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System – teksty – norma – kodyfikacja (239–246). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dubisz, S., Gajda, S. (red.). (2001). Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Kreja, B. (1994). Fokarium ‘basen dla fok’ i inne formacje z -arium, Język Polski, LXXIV, z. 2, 150–151.

Markowski, A. (2005). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ożóg, K. (2008). Zmiany we współczesnym języku polskim i ich uwarunkowania. W: A. Dąbrowska (red.), Język a kultura. Tom 20 (59–79). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piotrowicz, A., Witaszek-Samborska, M. (2013). Trwałość i zmienność mody językowej – w pięćdziesiąt lat od publikacji Danuty Buttler, Poradnik Językowy, 4, 19–33.

Waszakowa, K. (2021). Język w działaniu i działania na języku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

SKRÓTY

SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.

WSJP PWN – Wielki słownik języka polskiego PWN, red. S. Dubisz, Warszawa 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-16


Dróżdż-Łuszczyk, K. (2023). Obca cząstka -arium w derywacji rzeczowników. Prace Filologiczne, 78, 97–107. https://doi.org/10.32798/pf.1215

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk  kdrozdz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski,  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7465-4379