O czasopiśmie

„Prace Filologiczne”, założone w 1884 roku przez Antoniego Adama Kryńskiego, to najstarsze czasopismo filologiczne w Polsce, unikatowe między innymi ze względu na bogatą, długą i ciągłą tradycję. Choć od początku swojego istnienia miało charakter filologiczny, to jednak zawsze dominowała w nim problematyka lingwistyczna. Skupiało ono wokół siebie najwybitniejszych polskich filologów, głównie językoznawców, w mniejszym stopniu literaturoznawców.

Czasopismo przyjmuje artykuły dotyczące głównie językoznawstwa polonistycznego, slawistycznego i ogólnego (m.in. w języku polskim, angielskim, niemieckim, w różnych językach słowiańskich).

Publikowano w nim teksty z zakresu językoznawstwa polonistycznego, slawistycznego i ogólnego: rozprawy i artykuły, edycje zabytków języka polskiego, przeglądy bibliograficzne, recenzje, drobne teksty itp. Ich autorzy reprezentowali różne ośrodki naukowe w kraju i zagranicą (Niemcy, Ukrainę, Litwę, Rosję, Bułgarię, Francję, Czechy, Węgry, Białoruś, Słowenię, Słowację, Chorwację). Przez „Prace Filologiczne” od początku ich istnienia przewinęło się wielu wybitnych polskich i europejskich uczonych; publikowali tu m.in.: Jan Baudouin de Courtenay, Jan Karłowicz, Aleksander Brűckner, Władysław Nehring, Jan Bystroń, Stanisław Dobrzycki, Stanisław Pigoń, Julian Krzyżanowski, Ignacy Chrzanowski, Roman Pollak, Mirosław Zygmunt Łempicki, Wiktor Porzeziński, Stanisław Szober, Stanisław Słoński, Władysław Kuraszkiewicz, Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Zdzisław Stieber, Witold Doroszewski.

W latach 2008-2012 „Prace Filologiczne” ukazywały się w dwóch seriach: językoznawczej i literaturoznawczej, od 2012 roku serie funkcjonują jako oddzielne czasopisma.

Lata wydania: 1885/1886-1937 (t. 1-17), 1963/1965-2011 (t. 18-62), 2012 do chwili obecnej.

Miejsce wydania: Warszawa

Redaktor odpowiedzialny: Jan Baudouin de Courtenay Jan Karłowicz, Adam A. Kryński, Lucjan Malinowski (t. 1-6); Adam A. Kryński (t.7); Adam A. Kryński, Mirosław Zbigniew Kryński (t. 8-9); J. Baudouin de Courtenay et al. (t. 10-14); Witold Doroszewski et al. (t. 15-17), Halina Koneczna, Stanisław Skorupka (t. 18);

Redaktor naczelny: Witold Doroszewski (t. 19-27); Mieczysław Szymczak (t. 28-34); Władysław Kupiszewski (t. 35- 50); Halina Karaś (t. 51-)

Wydawca: Kasa im. Józefa Mianowskiego (t. 1-6, 8-17), Księgarnia Gebethenera i Wolffa (t. 7), Państwowe Wydawnictwo Naukowe (t.18-19, 32-36), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (t. 37-40), Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (t. 41- 54), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (t. 55-)

Język publikacji: (dotychczasowy): polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, niemiecki, francuski, czeski, bułgarski, słowacki, górnołużycki, dolnołużycki, słoweński, angielski.

Artykuły w wersji elektronicznej: Pełne (bezpłatne) wersje online tomów z lat 1885-1937 znajdują się w internetowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Pełne (płatne) wersje online artykułów od roku 2006 znajdują się w bazie CEEOL.

„Prace Filologiczne” indeksowane są w bazach: 

W latach 2013-2016 (wg „Ujednoliconego wykazu czasopism punktowanych za lata 2013-2016”, poz. 2916) czasopismo znajdowało się na liście C, w latach 2013-2014 – 10 punktów, w latach 2015-2016 – 12 punktów, od roku 2021 - 40 pkt.
Czasopismo uzyskało wsparcie w ramach konkursu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” w 2019 i 2022 r.