Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj się aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
  • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##


Komitet Redakcyjny „Prac Filologicznych” zaprasza Autorów do nadsyłania artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie niżej opisanych zasad.
Prosimy o zgłaszanie (w trybie ciągłym) wyłącznie prac oryginalnych, wcześniej niepublikowanych. Warunkiem wydrukowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów. Zasady kwalifikowania prac do druku są opisane w zakładce: Proces recenzji 
Przesłanie tekstu przez Autora jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji niewyłącznej Creat- ive Commons 3.0 (CC 3.0 BY-NC-ND) [link: https://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/3.0/legalcode.pl], w tym poprzez platformę czasopism Wydziału Poloni­styki UW oraz inne bazy czasopism (na licencji CC BY-NC-ND).

Oświadczenia o oryginalności autorskiej tekstów

W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mający­mi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym redakcja zo­bowiązuje Autorów do przestrzegania zasad opisanych w sekcji Etyka publikacji, w szczególności:
1. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu. Takie postępowanie ma celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu arrtykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. W przypadku prac wieloautorskich należy więc podać wszystkich współautorów artykułu i ich afiliacje. Konieczne jest również określenie, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji wielo autorskiej oraz wskazanie, jaki szacunkowy wkład procentowy w powstanie artykułu wnie­śli poszczególni współautorzy - te informacje prosimy umieścić w przypisie dol­nym. Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, należy je również wymienić w przypisie.
2. Innym sprzecznym z naukową rzetelnością zjawiskiem może być podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację (tzw. guest authorship). Autor jest zobowiązany do podania informacji tylko o rzeczywi­stych twórcach tekstu.
3. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu w przypisie.
4. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa w pkt. l)-3) spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.

 Zasady przygotowania tekstu 

Komitet Redakcyjny „Prac Filologicznych” zwraca się z uprzejmą prośbą o prze­strzeganie następujących zasad przy przygotowaniu artykułów:
1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 ss. znormalizowanego tekstu (for­mat A4, 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, margines z lewej strony - 3,5 cm, zapisanego w formacie .doc, ,docx lub .rtf).
2. Czcionka: Times New Roman, 12, interlinia- 1,5, cały tekst z wyjątkiem tytułu-wyju- stowany. W wypadku użycia znaków specjalnych (np. fonetycznych oraz fontów nie- łacińskich) prosimy o ich przesłanie lub dołączenie wersji artykułu w formacie PDF.
3. Prosimy o umieszczenie na początku artykułu po tytule angielskiego tłumaczenia tytułu i abstraktu w języku angielskim, a po nim mniejszą czcionką (Times New Roman, 10) słów kluczowych (do pięciu wyrazów) w języku polskim i angiel­skim, które nie mogą powtarzać treści tytułu artykułu.
4. Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu (w tym samym pliku na końcu) krótkie­go streszczenia (do 10 wierszy) w języku polskim i w języku artykułu (o ile tekst nie jest w języku polskim lub po angielsku).
5. Prosimy o podanie w lewym rogu imienia i nazwiska (wersalikami), a w kolej­nych wersach zwykłą czcionką (Times New Roman, 12) - nazwy reprezentowanej instytucji, a po niej w tym samym wersie po przecinku miejscowości, w następnych wersach adresu e-mail i numeru ORCID (www.orcid.org), jeśli został nadany. Prze­słanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tych danych.
6. Na końcu artykułu prosimy umieścić datę przesłania tekstu Redakcji.
7. Wyśrodkowany tytuł całości zapisujemy wersalikami (Times New Roman 14), wyrównane do lewego marginesu nienumerowane śródtytuły czcionką pogru­bioną (Times New Roman, 12).
8. Jeśli w treści artykułu pojawiają się tytuły czasopism, podajemy je w cudzysłowie.
9. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, książek i ich części (rozdziałów), a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.
10. Krótsze cytaty wyróżniamy cudzysłowem, dłuższe zaś - czcionką Times New Ro­man, 11, interlinia - 1.
11. Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczymy na język polski. Tłuma­czenie umieszczamy w przypisie dolnym.
12. Znaczenia wyrazów omawianych podajemy w cudzysłowach definicyjnych: ‘ ’.
13. Stosujemy dwa typy przypisów:
      a. bibliograficzne - umieszczane w tekście w nawiasach zwykłych wg sche­matu: nazwisko autora, rok
          wydania pracy oraz numer strony wg schema­tu (Strawson 1967, s. 37),
      b. polemiczne czy wyjaśniające - przypisy dolne.
14. Wszystkie odnośniki bibliograficzne w tekście oraz bibliografia powinny być za­pisane wyłącznie alfabetem łacińskim. Prosimy autorów o podanie transliteracji nazwisk, tytułów itp. zapisanych alfabetami niełacińskimi zgodnie z normami przyjętymi przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie: http://www.loc.gov/cat- dir/cpso/roman.html (Al,A-I,C Transliteration System) lub https://www.translit- teration.com/ w wersji dla uczonych.
15. W zapisie bibliografii prosimy o stosowanie zasad stylu APA 6,h edition (Ameri­can Psychological Association) zgodnie z poniższym schematem:

Monografia:
Karaś, H. (2012). Polska leksykografia gwarowa. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Po­lonistyki UW.
Praca zbiorowa lub słownik pod czyjąś redakcją:
Sarnowska-Giefing, I., Graf, M. (red.). (2010). Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Artykuł w czasopiśmie:
Bednarczuk, L. (1999). Litewsko-słowiańskie pogranicze językowe w pierwszej połowie XX wieku w świetle badań Olgierda Chomińskiego, Acta Baltico-Slavica, 24, 95-105.
(Jeśli artykuł posiada numer DOI należy go podać po ostatniej kropce w postaci zapisu: DOI: xxxxxx)
Rozdział w monografii:
Popowska-Taborska, H. (1999). Językowe wykładniki opozycji swoi - obcy w procesie two­rzenia etnicznej tożsamości. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata (61-68). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
Referat konferencyjny:
Kresa, M. (wrzesień, 2013). Między kiczem a autentyzmem - stylizacja na gwary podla­skie w serialu „Blondynka” (reż. Maciej Gronowski). Referat wygłoszony na konferencji „Gwara i tekst”. Kraków.
Praca niepublikowana:
Kresa, M. (2007). Nazwiska mieszkańców parafii Stoczek w latach 1798-1850 i 1918-1945 (niepublikowana praca magisterska). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszaw­skiego, Warszawa.
Artykuł z czasopisma elektronicznego:
Śledziński, D. (2013, styczeń). Normalizacja tekstów w języku polskim - aspekty lingwistyczne, Kwartalnik Językoznawczy, 13, 1-22. Pozyskano z http://www.kwartjez. amu.edu.pl/teksty/teksty2013_l_13/Sledzinski_edition.pdf [data dostępu: 21.09.2020],
Elektroniczna wersja książki drukowanej:
Skowronek, K. (2001). Współczesne nazwisko polskie: studium statystyczno-kognitywne [image/x.djvu]. Pozyskano z http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2593&from=FBC [data dostępu: 21.09.2020],
Książka tłumaczona:
Wierzbicka, A. (2007). Słowa klucze. Różne języki - różne kultury (I. Duraj-Nowosielska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

16. Zakresy liczbowe (np. stron, lat itp.) podajemy wg wzoru: 75-90 (bez odstępów z dywizem) jednolicie w całym tekście i bibliografii.
17. W opisach bibliograficznych artykułów z czasopism i wydawnictw zbiorowych podajemy stronę początkową i końcową artykułu.
18. Przy dwóch autorach (redaktorach) podajemy oba nazwiska (np. Awdiejew i Ha- brajska 2006), przy trzech autorach lub większej ich liczbie stosujemy skrót „i in.” (np. Dubisz i in. 1991).
19. Prosimy o stosowanie następujących skrótów słowników:

     ESJPBań - A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000;
     e-SXVII - Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyń­ski, Warszawa
     (https://sxvii.pl/);
     ISJP - Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000;
     KorBa - Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)
     (https://korba. edu.pl/ query_corpus/);
     L - S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807-1814;
     NKJP - Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl;
     NSPP - Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999 (i nast.);
     SEJPBor - W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005;
     SEJPBr - A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927 (i nast.);
     SEJPS - E Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952;
     SFraz -Słownik frazeologiczny języka polskiego, red. S. Skorupka, Warszawa 1974;
     SGP - Słownik gwar polskich, opr. IJP PAN, Kraków 1979-;
     SGPKarł - J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, Kraków 1900-1911;
     SJPD - Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1969;
     SJPSzym - Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978-1981;
     SPrasł - Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, Wrocław 1974-2001;
     SPXVI - Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa; Wrocław 1966;
     SStp - Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Kraków 1953-2002;
     SW - Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927
     (tzw. Słownik warszawski);
     SWJP - Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996;
     SWil - Słownik języka polskiego, opr. A. Zdanowicz i in.; Wilno 1861 (tzw. Słownik wileński);
     USJP - Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003;
     WSJP - Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007- (http://www. wsjp.pl)
     WSPP - Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004.

20. Prosimy o składanie prac za pośrednictwem strony czasopisma - zakładka: Prześlij tekst lub pocztą elektronicz­ną: pracefilologiczne@uw.edu.pl.
21. Wszystkich Autorów prosimy o podanie tytułu naukowego lub zawodowego, na­zwy i adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresu prywatnego, numeru telefonu i e-maila na odrębnej stronie, dołączonej do artykułu.
22. Na odrębnej kartce prosimy też o dołączenie krótkiej notki biograficznej, w której zostaną uwzględnione informacje o tytule naukowym, stanowisku, zainteresowa­niach naukowych Autora.
23. Wykorzystane w artykule zdjęcia prosimy dołączać również jako oddzielne pliki w formacie jpg, tif, bmp w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Prosimy o każdo­razowe wskazanie źródła (autora) fotografii i innych elementów wykorzystanych w artykule.
24. Teksty będą poddawane dalszej procedurze recenzenckiej i wydawniczej tylko w wypadku uwzględnienia wszystkich powyższych zasad.
25. Korektę autorską prosimy wykonywać na plikach PDF z użyciem programu do edycji tych plików (np. Adobe Reader X i nast).
26. W wypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową: pracefilologiczne@uw.edu.pl.