PROCES RECENZJI

Po otrzymaniu tekstu komitet redakcyjny dokonuje jego wstępnej kwalifikacji ze względu na zgodność z tematyką i profilem czasopisma, a następnie wyznacza dwóch recenzentów zewnętrznych, niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UW, afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta Autora (Autorów) artykułu. Tekst przygotowany niezgodnie z zasadami redakcyjnymi stosowanymi w „Pracach Filologicznych” redakcja zwraca Autorowi z prośbą o naniesienie poprawek i uzupełnień.

Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie recenzje pozytywne. W wypadku ocen sprzecznych redakcja może powołać trzeciego recenzenta (którego opinia będzie rozstrzygająca) lub zadecydować o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do druku po dyskusji i głosowaniu w gronie członków komitetu redakcyjnego.

W procedurze recenzowania zachowujemy zasadę anonimowości autora i recenzenta. Lista wszystkich recenzentów współpracujących z pismem jest zamieszczana – zgodnie z wytycznymi MNiSW – na stronie internetowej „Prac Filologicznych” i na stronie redakcyjnej tomu.

Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej, opisowej (zob. FORMULARZ  RECENZENCKI) i powinna zawierać jednoznaczną konkluzję, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych, zdaniem recenzenta, poprawek), czy też nie.

Redakcja komunikuje autorom decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia recenzje, prosząc Autorów o ustosunkowanie się do nich i o ewentualne poprawki i uzupełnienia. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.


Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia artykułów:

  1. Naukowy charakter artykułu,
  2. Zgodność z profilem czasopisma,
  3. Odpowiedni poziom merytoryczny potwierdzony w trakcie procedury recenzowania przez dwóch niezależnych recenzentów,
  4. Tekst spójny, jednolita metodologia,
  5. Adekwatność tytułu do treści, słów kluczowych oraz streszczenia, poprawność językowo-stylistyczna, redakcja tekstu zgodnie z wymogami kolegium redakcyjnego czasopisma.