Teksty gwarowe z polskiego obszaru językowego jako źródło przejawów świadomości językowej mieszkańców wsi


Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki badań nad świadomością językową mieszkańców wsi. Język stanowiący narzędzie komunikacji, porozumiewania społeczności lokalnej został tu przedstawiony jako przedmiot refleksji (funkcja metajęzykowa). Analizowane przeze mnie komentarze metajęzykowe ukazują przejawy świadomości językowej informatorów wiejskich odnoszące się zarówno do geograficznego (język w przestrzeni), jak i chronologicznego zróżnicowania języka ludowego (język w czasie).

Słowa kluczowe

gwary; dialektologia; geograficzne i chronologiczne zróżnicowanie języka; zmiany językowe na wsi

Bartol-Jarosińska, D. (1986). Świadomość językowa robotników warszawskich. Studium leksykalno-semantyczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Bugajski, M., Steciąg, M. (2012). Świadomość językowa, komunikacyjna, dyskursywna. W: M. Bugajski, M. Steciąg (red.), Świadomość językowa w komunikowaniu (29–39). Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Buława, M. (2019). Nazwy chorób w gwarach polskich. Kraków: Wydawca Instytut Języka Polskiego PAN.

Cygan, S. (2003). Przejawy świadomości geograficznego zróżnicowania języka w wypowiedziach mieszkańców wsi Lasocin. W: U. Sokólska (red.), Słowa jak mosty nad wiekami (71–86). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Cygan, S. (2007). Sposoby kwalifikowania wyrazów przez użytkowników gwary (na przykładzie zbioru leksyki Karola Dejny Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego). W: S. Cygan (red.), W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej (149–168). Kielce: Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Cygan, S. (2011). Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Cygan, S. (2018). Gwara w świadomości mieszkańców wsi (na przykładzie Kielecczyzny i Opoczyńskiego). W: A. Burzyńska (red.), Język a Kultura, 28 (25–43). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cygan, S. (2019a). Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi regionu opoczyńskiego w zakresie tzw. życia wyrazów. W: P. Zbróg (red.), Język w komunikowaniu i dyskursie (27–44). Kielce: Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Kielcach.

Cygan, S. (2019b). Niektóre przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi (na podstawie Wyboru polskich tekstów gwarowych Kazimierza Nitscha), Poradnik Językowy, 1, 79–94.

Cygan, S. (2022). Zmiany językowe w świadomości użytkowników gwary Łomżyńskiego i Suwalszczyzny (na przykładzie pola leksykalnego „pożywienie człowieka”), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF XL, 2, 195–213.

Gajda, S. (2014). Ku świadomości językowej. W: J. Nocoń, A. Tabisz (red.), Świadomość językowa (15–24). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Gatkowska, I. (2005). Kilka uwag o świadomości językowej. W: G. Szpila (red.), Język a komunikacja 8. Zbiór referatów z konferencji Język trzeciego tysiąclecia III, Kraków 4–7 marca 2004, t. I: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny (41–48). Kraków: Wydawnictwo Tertium.

Grabias, S. (2019). Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jurkowski, E. (1970). Fakty językowe w interpretacji mówiących gwarą, Prace Filologiczne, 20, 11–18.

Kamińska, M. (1968). Styl i stylizacja w gwarach, Rozprawy Komisji Językowej, ŁTN, XIX, 89–96.

Kamińska, M. (1973). Z problemów stylistyki gwarowej, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, XIX, 7–17.

Kamińska, M. (1985). Gwarowe kwalifikatory leksykalne, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, XXXI, 75–79.

Kamińska, M. (1996). Potoczne kwalifikatory leksykalne. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Symbolae slavisticae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej (157–161). Warszawa: Wydawnictwo Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego.

Karaś, H. (2017). Język polski pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego w świetle frekwencji cech językowych. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kąś, J. (1992). Społeczno-językowe uwarunkowania interferencji leksykalnej słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego. W: J. Maćkiewicz, J. Siatkowski (red.), Język a kultura 7 (95–102). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kąś, J. (1994). Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kąś, J. (2001). Metodologia badań leksyki gwarowej w kontekście współczesnych przemian kulturowych i społecznych. W: J. Sierociuk (red.), Gwary dziś. 1. Metodologia badań (191–200). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Kobus, J. (2015). Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI w. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Kobus, J., Gniazdowski, T. (2017). O poczuciu przynależności lokalnej na przykładzie języka mieszkańców Modliszewska i okolicy (gm. i pow. Gniezno). W: B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Język w regionie, region w języku 2 (155–171). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Kość, J. (1999). Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Krasowicz-Kupis, G. (2004). Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kubiczek, A. (2012). Różne oblicza terminu świadomość językowa. W: D. Brzozowska i W. Chłopicki (red.), Język a komunikacja 31. Termin w językoznawstwie (215–223). Kraków: Wydawnictwo Tertium.

Kucharzyk, R. (2011). Badania świadomości językowej mieszkańców wsi, Poradnik Językowy, 4, 26–38.

Kwarciak, B. (1995). Początki i podstawowe mechanizmy świadomości metajęzykowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Leszczyński, Z. (1986). Z polsko-zachodnioruskich stosunków językowych okresu starobiałoruskiego. Poczucie odrębności językowej. W: J. Majowa (red.), Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym (171–182). Wrocław: Wydawnictwo: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Lustanski, J. (2021a). Jak można badać potoczną świadomość językową, Poradnik Językowy, 2, 58–74.

Lustański, J. (2021b). Wymiary potocznej świadomości językowej i relacje między nimi, Socjolingwistyka, 35, 283–302.

Maćkowiak, K. (2011a). Świadomość językowa – problem definicji, Poradnik Językowy, 2, 5–23.

Maćkowiak, K. (2011b). U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Majbańska, R. (2004). Świadomość językowa mieszkańców współczesnej wsi mazowieckiej (na przykładzie Zieleńca). W: W. Decyk-Zięba (red.), Język – Kultura – Historia. Mazowsze wschodnie – Zieleniec i okolice (74–123). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.

Markowski, A. (2000). Świadomość językowa. W: A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny (1759–1760). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Markowski, A. (2005). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Miodunka, W. (2017). O potrzebie opisu i kształtowania świadomości językowej współczesnych Polaków, Język Polski, 3, 5–18.

Ożóg, K. (1990). Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pelcowa, H. (1998). Zmiany językowe jako problem badawczy współczesnej dialektologii. W: S. Gala (red.), Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii (105–117). Łódź: Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Pelcowa, H. (1999). Przeszłość w językowym obrazie świata współczesnej wsi. W: A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski (red.), Przeszłość w językowym obrazie świata (253–267). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pelcowa, H. (2004a). Gwara – drugi język mieszkańców wsi czy „gorsza” odmiana języka ogólnopolskiego. W: M. Wojtak, M. Rzeszutko (red.), W kręgu wiernej mowy (163–177). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pelcowa, H. (2004b). Obraz gwary i rzeczywistości wiejskiej w ocenie mieszkańców wsi. W: H. Sędziak (red.). Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Cz. VIII. Antroponimia i toponimia Mazowsza i Podlasia (155–168). Łomża: Wydawnictwo Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Pelcowa, H. (2006). Kwalifikatory w wypowiedziach gwarowych jako sposób interpretacji świata. W: Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Prace Komisji Językoznawczej, t. 44, (107–116). Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Pelcowa, H. (2008). Stare i nowe w języku polskiej wsi XXI wieku. W: E. Woźniak (red.) Tradycja a nowoczesność (507–516). Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Popowska-Taborska, H. (1961), Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ę ≥ i oraz ǐ, ў, ǔ ≥ə. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sławkowa, E. (2003). Być stela. Z zagadnień edukacji regionalnej na Śląsku Cieszyńskim. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Rieger, J. (2019). Język polski na Kresach. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Rodek, E. (2020). Przejawy świadomości językowej Polaków w pierwszej połowie XVIII wieku. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Sagan-Bielawa, M. (2014). Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Sagan-Bielawa, M. (2017). Język jako element świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku), LingVaria, XII, 2 (24), 211–224.

Skudrzyk, A., Urban, K. (2000). Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego; Warszawa: Spółka Wydawniczo-Księgarska.

Smułkowa, E. (2002). Białoruś i pogranicza: Studia o języku i społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Smyl, J. (1969). Polskie gwarowe nazwy galarety, Prace Filologiczne, 19, 227–230.

Straczuk, J. (1999). Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Tambor, J. (2006). Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tymochowicz, M. (2019). Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zielińska, A. (2013). Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

WYKAZ ŹRÓDEŁ

JMMW – J. Wegier, E. Oronowicz, Język mówiony mieszkańców wsi Polski południowo-wschodniej, Rzeszów 1992.

PTG – Z. Sobierajski, Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową. IV. Lubawskie–Ostródzkie–Kaszuby, Poznań 1964.

ŚTG – Śląskie teksty gwarowe (z mapką), red. A. Zaręba, Kraków 1961.

TGL – J. Bartmiński, J. Mazur, Teksty gwarowe z Lubelszczyzny, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

WTG KN – K. Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa 1960, wyd. II.

WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWNIKÓW

ALSK – A. Labuda, Słowniczek kaszubski, Warszawa 1960.

ALSK-P – A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polszci. Opr. naukowe E. Brezy, Gdańsk 1982.

ALSP-K – A. Labuda, Słownik polsko-kaszubski. Opr. naukowe J. Tredera, Gdańsk 1981.

Brückner – A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.

EGKSN – E. Gòłąbk, Kaszëbszci słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.

JTSP-K – J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 1994, t. I–II.

SGL – H. Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, Lublin 2012 – 2023, t. I–XI.

SGP – Słownik gwar polskich, Źródła i t. I, M. Karaś, i J. Reichan (red.), t. II–V, J. Reichan i S. Urbańczyk (red.), t. VI, J. Okoniowa, i J. Reichan (red.), t. VII–IX, z. 1, J. Okoniowa, J. Reichan, i B. Grabka (red.), t. IX, z. 2, B. Grabka, R. Kucharzyk, J. Okoniowa i J. Reichan (red.), od t. IX, z. 3, B. Grabka, i R. Kucharzyk (red.). Źródła i t. I, z. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, t. I, z. 2 – t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, t. III, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, od t. IV, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. 1977–.

SGŚ – Słownik gwar śląskich, red. naukowy B. Wyderka, Opole 2000–2020, t. I–XVII.

SGŚC – Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, red. J. Wronicz, Wisła – Ustroń 1995.

SJD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969, t. I–XI.

SJP – Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Scalił i znormalizował J. Treder, Gdańsk 2006.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki (online: https://wsjp.pl).

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-16


Cygan, S. (2023). Teksty gwarowe z polskiego obszaru językowego jako źródło przejawów świadomości językowej mieszkańców wsi. Prace Filologiczne, 78, 61–78. https://doi.org/10.32798/pf.1206

Stanisław Cygan  stanislaw.cygan@ujk.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1108-3302