Realizacje struktur zdaniowych z wybranymi czasownikami ruchu w mowie dzieci wczesnoszkolnych


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom związanym z nabywaniem kompetencji składniowej przez dzieci rozpoczynające edukację wczesnoszkolną. W niniejszym opracowaniu autorka dokonuje analizy materiału językowego uzyskanego w trakcie przeprowadzonych przeze nią badań. Wyekscerpowane do analizy wypowiedzi były konstytuowane przez czasowniki ruchu, a na pewnym etapie konstrukcji pojawiały się zakłócenia o różnym podłożu. Przeprowadzona analiza pozwoli na sformułowanie wniosków i spostrzeżeń dotyczących najczęstszych błędów w tworzeniu konstrukcji składniowych oraz wskazanie, które elementy języka nie są wystarczająco utrwalone w badanej grupie wiekowej.

Słowa kluczowe

składnia; czasowniki ruchu; struktury zdaniowe; rozwój mowy

Apresjan, J. (1980, wyd. II 2000). Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bojar, B. (1977). Polskie czasowniki ruchu, Polonica (3), 97–39.

Bojar, B. (1979). Opis semantyczny czasowników ruchu oraz pojęć związanych z ruchem. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grochowski, M. (1973). Eksplikacje znaczeń czasowników ruchu. W: M.R. Mayenowa (red.), Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów: Warszawa 1973 (189–200). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grochowski, M. (1974). Klasyfikacja semantyczna jednomiejscowych czasowników ruchu współczesnego języka polskiego, Prace Filologiczne, 24, 99–116.

Kaczorowska-Bray, K., Milewski, S., Michalik, M. (2019). Rozwój umiejętności składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat, Logopedia 48/2.

Kudra, B. (1993). Wpływ przedrostków na łączliwość składniową czasowników ruchu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Święcicka, M. (1995). Struktura składniowa wypowiedzi dzieci sześcio-, siedmioletnich w ujęciu ilościowym, Studia Filologiczna, Zeszyt 38, Filologia Polska (16). Bydgoszcz.

Święcicka, M. (1997). Umiejętności zdaniotwórcze dzieci w wieku przedszkolnym. Sprawności językowe: praca zbiorowa. Kraków.

Witkowska, P. (2017). Czasowniki zmiany pozycji ciała. Analiza formalna w ujęciu korpusowym i statystycznym. Wrocław: Quaestio.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007 – (http://www.wsjp.pl).

Żak-Święcicka, M. (1993). Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Zaron, Z. (2009). Wybrane problemy składni funkcjonalnej. Warszawa: BEL Studio, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-16


Brzeszkiewicz, K. (2023). Realizacje struktur zdaniowych z wybranymi czasownikami ruchu w mowie dzieci wczesnoszkolnych. Prace Filologiczne, 78, 33–47. https://doi.org/10.32798/pf.1191

Kamila Brzeszkiewicz  k.brzeszkiewic@student.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski,  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2592-9161