Wybrane problemy polityczne i społeczne w najnowszym słownictwie polskim – na materiale Obserwatorium Językowego UW


Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja i analiza najnowszego słownictwa związanego z życiem politycznym i życiem społecznym zebranego w słowniku neologizmów Obserwatorium Językowego UW. Zostały przedstawione wybrane problemy metodologiczne napotykane przez badacza prowadzącego analizę leksykalną tego słownictwa. Analizie poddano 1103 jednostki rozpoczynające się na litery A–O. Przedstawiono pola tematyczne, do których zostały przyporządkowane poszczególne jednostki neologiczne. Przeanalizowano obciążenie poszczególnych pól – wskazano pola najbardziej i najsłabiej obciążone.

 

 

Słowa kluczowe

neologizm; pole tematyczne; słownictwo polityczne; o słownictwo o charakterze społecznym

Batko-Tokarz, B. (2008). Tematyczny podział słownictwa w „Wielkim słowniku języka polskiego”. W: P. Żmigrodzki, R. Przybylska (red.), Nowe studia leksykograficzne, t. 2 (31–48). Kraków: Wydawnictwo Lexis.

Batko-Tokarz, B. (2019). Tematyczny podział współczesnego słownictwa języka polskiego – teoria, praktyka, leksykografia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cygal-Krupa, Z. (1986). Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hącia, A., Kłosińska, K., Łachnik J., Pędzich, B. (2021a). Słownik polskich neologizmów w Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego. W: E. Horyń, E. Młynarczyk (red.), Dialog z Tradycją, t. 9: Językowe świadectwo przemian społecznych i kulturowych (109–130). Kraków: Collegium Columbinum.

Hącia, A., Kłosińska, K., Łachnik, J., Pędzich, B. (2021b). Problemy metodologiczne związane z opisem nowych jednostek języka na przykładzie słownika neologizmów (OJUW). W: E. Horyń, E. Młynarczyk (red.), Dialog z Tradycją, t. 9: Językowe świadectwo przemian społecznych i kulturowych (131–153). Kraków: Collegium Columbinum.

Łachnik, J. (2022a). Analiza najnowszego słownictwa polskiego z pola tematycznego JEDZENIE – na materiale słownika Obserwatorium Językowego UW. Analiza formalna jednostek i analiza ilościowa pola, Prace Filologiczne, 77, 291–314.

Łachnik, J. (2022b). Nowe słownictwo związane z jedzeniem – na materiale Obserwatorium Językowego UW. Próba rekonstrukcji struktury pola tematycznego, Poradnik Językowy, 2, 25–45.

Markowski, A. (1990). Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Witaszek-Samborska, M. (2005). Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-16


Łachnik, J. (2023). Wybrane problemy polityczne i społeczne w najnowszym słownictwie polskim – na materiale Obserwatorium Językowego UW. Prace Filologiczne, 78, 199–212. https://doi.org/10.32798/pf.1120

Jarosław Piotr Łachnik  j.lachnik@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski,  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5169-3159