Listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z lat 1895–1903


Abstrakt

Zaprezentowana korespondencja obejmuje dziesięć listów i dwadzieścia sześć kart pocztowych z lat 1895–1903, wysłanych przez Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza. Korespondencja ta dotyczy m.in. naukowych i pozanaukowych stosunków panujących w Krakowie i Petersburgu w ostatniej dekadzie XIX i na początku XX wieku – choć ze względu na osobę adresata odnosi się również do Warszawy. Główne tematy
naukowe to: 1) komentarze do etymologii leksemów opisywanych przez J. Karłowicza do Słownika wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim; 2) sprawy związane ze zmianami ortografii polskiej; oraz 3) komentarze wydania tzw. Słownika warszawskiego i Słownika staropolskiego Lucjana Malinowskiego.

Słowa kluczowe

Jan Baudouin de Courtenay; Jan Karłowicz; historia polskiego językoznawstwa

Czelakowska, A., Skarżyński, M. (2011). Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, „Biblioteka LingVariów”, t. 8, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dzendzelìvsʹkij, J.O. (2003). Materìali do ìstorìï polʹsʹkoï ta slov’ânskoï fìlologìì. XI (č. 1). Vibrane listuvannâ Â. Boduena de Kurtene z Â. Karlovičem, Prace Filologiczne, XLVIII, 143–222.

Majdak, M. (2008). Słownik warszawski. Koncepcja – realizacja – recepcja. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

PSB – W. Konopczyński i in. (red.), Polski słownik biograficzny, t. I–LI. Warszawa–Kraków 1935–.

Rak, M. (2018). Materiały do dziejów polskiej dialektologii i etnologii. Listy Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, Adama Fischera, Antoniego Kaliny, Izydora Kopernickiego, Kazimierza Nitscha, Seweryna Udzieli, Juliusza Zborowskiego, „Biblioteka LingVariów”, t. 25, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rak, M. (2020). Krakowskie listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z 1894 roku, LingVaria, XV, nr 2 (30), 221–244; DOI: 10.12797/LV.15.2020.30.17

Rieger, J., Szymczak, M., Urbańczyk, S. (1989). (red.). Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4–7 IX 1979. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sękowska, E. (2017). Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne, LingVaria, XII, nr 1 (23), 291–302; DOI: 10.12797/LV.12.2017.23.20

SGPKarł – J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI (t. IV–VI do druku przygot. J. Łoś). Kraków 1900–1911.

Skarżyński, M. (oprac.). (2017). Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. II: Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane, „Biblioteka LingVariów”, t. 21, Kraków

Skarżyński, M., Smoczyńska, M. (oprac.), (2007). Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, „Biblioteka LingVariów”, t. 1, Kraków: Księgarnia Akademicka.

SStp – S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Wrocław 1953–2002.

SW – J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

SWOKarł – J. Karłowicz, Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim, Kraków 1894–1905.

Życie i prace – Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa 1904.

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-16


Rak, M. (2023). Listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z lat 1895–1903. Prace Filologiczne, 78, 297–337. https://doi.org/10.32798/pf.1050

Maciej Rak  maciej.rak@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński, Kraków  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0042-1406