Nie tylko Pinokio. Dwa głosy o włoskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej na polskim rynku wydawniczym

Biernacka-Licznar, K. (2018). Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP. Ożóg-Winiarska, Z. (2017). Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich. Kielce: Instytut Filologii Polskiej UJK.


Abstrakt

W artykule recenzyjnym poddano analizie dwie publikacje dotyczące recepcji włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczym w XX i XXI wieku. Pierwsza z nich – Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i mło­dzieży w Polsce w latach 1945–1989 autorstwa Katarzyny Biernackiej-Licznar (2018) – systematyzuje i porządkuje zjawiska dotyczące recepcji włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży na tle dynamicznych zmian politycznych w Polsce w tytułowym okresie. Druga rozprawa – Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich autorstwa Zofii Ożóg-Winiarskiej (2017) – jest krytycznoliterackim opracowaniem poświęconym współczesnej literaturze włoskiej dla młodych odbiorców, w którym podkreślono przede wszystkim wartości estetyczne owego piśmiennic­twa oraz jego złożony, wielowymiarowy charakter.

Słowa kluczowe

cenzura; Katarzyna Biernacka-Licznar; literatura dziecięca i młodzieżowa; literatura włoska; Polska; Polska Rzeczpospolita Ludowa; Włochy; Zofia Ożóg-Winiarska

Biernacka-Licznar, K. (2018). Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.

Biernacka-Licznar, K., Nicewicz-Staszowska, E. (2016). Roberto Piumini. Prolegomena do życia i twórczości pisarza. Bibliotheca Nostra, 1(43), 26–41.

Biernacka-Licznar, K., Woźniak, M., Wrana, M. (2014). Serce Pinokia. Włoska literatura dziecięca w Polsce [katalog wystawy]. Kraków: Włoski Instytut Kultury.

Collodi, C. (1883). Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Firenze: Felice Paggi.

Dawidowicz-Chymkowska, O. (oprac.). (2019). Tabl. 12. Tłumaczenia na język polski (według typów). Ruch Wydawniczy w Liczbach, 67, 72.

De Amicis, E. (1886). Cuore. Milano: Fratelli Treves.

Grodzieńska, W. (1947). Trzy przekłady książek dla dzieci. Kuźnica, 50, 10.

Grotowska, H. (1947–1948). Literatura dla dzieci i młodzieży we Włoszech w latach ostatnich. Ruch Pedagogiczny, 31(9–10), 31–43.

Jauss, H. R. (1999). Historia literatury jako prowokacja (M. Łukasiewicz, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN. (wyd. oryg. 1967).

Kuliczkowska, K. (1947). Wśród klasyków literatury dziecięcej. Odrodzenie, 31(140), 7.

Leszczyński, G. (2018). b.t. [fragment recenzji wydawniczej]. W: K. Biernacka-Licznar, Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989 (czwarta strona okładki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.

Maroń, A. (2015). Szkice o współczesnych włoskich czasopismach poświęconych literaturze dziecięcej (włoska literatura dziecięca w II połowie XX wieku). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 13, 263–281.

Nicewicz–Staszowska, E. (2016). Dziesięć włoskich książek (nie tylko) dla dzieci. Lente. Pobrane z: https://lente-magazyn.com/dziesiec-wloskich-ksiazek-nie-tylko-dla-dzieci-lente/.

Olszewska, B. (2017). Wyobraźnia bez granic, czyli co nowego w literaturze włoskiej. Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 30, 305–310.

Ożóg-Winiarska, Z. (2010). Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w podręcznikach języka polskiego w szkole podstawowej. Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 23, 79–90.

Ożóg-Winiarska, Z. (2017). Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich. Kielce: Instytut Filologii Polskiej UJK.

Płaszczewska, O. (2012). O recepcji przekładowej Serca De Amicisa w Polsce. Italica Wratislaviensia, 3, 85–106.

Rodari, G. (1951). Il romanzo di Cipollino. Roma: Edizioni di Cultura Sociale.

Staniów, B. (2014). A jednak Pinokio! O literaturze włoskiej dla dzieci w Polsce w latach 1945–2012. W: M. Woźniak, K. Biernacka-Linczar, B. Staniów, Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży (s. 228–268). Toruń: Adam Marszałek.

Woźniak, M. (2011). Gianni Rodari i gramatyka wyobraźni. W: G. Rodari, Niewidzialny Tonino (E. Nicewicz, tłum., s. 71–79). Kraków: Bona.

Woźniak, M., Biernacka-Linczar, K., Staniów, B. (2014). Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży. Toruń: Adam Marszałek.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Rejter, D. (2019). Nie tylko Pinokio. Dwa głosy o włoskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej na polskim rynku wydawniczym. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(2), 251-262. https://doi.org/10.32798/dlk.166

Dorota Rejter  dorota.bazylczyk@student.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6102-0449

Dorota Rejter – mgr, przygotowuje rozprawę doktorską na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącą mitologicznych postaci kobiecych we współczesnej włoskiej literaturze dla dzieci i młodzieży. Uczestniczy w ERC Consolidator Grant OurMythicalChildhood (681202). Kontakt: dorota.bazylczyk@student.uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl