PROCES RECENZJI

Artykuły recenzowane są poufnie i anonimowo przez dwie kompetentne w danej dziedzinie osoby niepozostające w konflikcie interesów z autorem/autorką/autor(k)ami manuskryptu (przy przyjmowaniu tekstu do recenzji wymagane jest oświadczenie o konflikcie interesu lub jego braku).

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i przedstawione w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (2011).


Zasady stosowane w czasopiśmie „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”:

  • zgłaszając artykuł do publikacji, autor/autorka/autorzy/autorki wyraża/wyrażają zgodę na poddanie go procesowi recenzowania,
  • redakcja czasopisma poddaje zgłoszony artykuł wstępnej ocenie (pod względem merytorycznym i formalnym); jeśli ocena ta jest pozytywna, redakcja kieruje tekst do recenzji; artykuły niebędące tekstami naukowymi (oprócz wywiadów zgłaszanych do działu „rozmowy”) i/lub niespełniające podstawowych standardów merytorycznych i językowych wymaganych od takich tekstów, nieodpowiadające profilowi czasopisma, naruszające dobra osobiste i zasady etyczne, są odrzucane przez redakcję na etapie wstępnym;
  • każdy tekst recenzowany jest przez dwie osoby (ze stopniem minimum doktora) kompetentne w danej dziedzinie i mające inną afiliację, niż autor/autorka/autorzy/autorki artykułu; redakcja zachęca ich do zamieszczania w formularzu recenzyjnym komentarzy dotyczących etyki, oryginalności, plagiatów itp.;
  • obowiązuje zasada double blind – osoba recenzująca nie wie, kto jest zgłosił recenzowany tekst, i odwrotnie,
  • nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorką/autor(k)ami recenzowanego tekstu,
  • osoby recenzujące nie mogą wykorzystywać wiedzy na temat recenzowanego tekstu przed jego publikacją,
  • autor/autorka/autorzy/autorki otrzymuje/otrzymują obie recenzje do wglądu,
  • w przypadku gdy recenzje są ze sobą w znacznym stopniu sprzeczne, redakcja może podjąć decyzję o skierowaniu tekstu do trzeciej recenzji.

Lista recenzentów i recenzentek publikowana jest w czasopiśmie raz w roku w numerze drugim i na stronie internetowej czasopisma.

Średni czas wstępnej oceny manuskryptów: 14 dni
Średni czas recenzji manuskryptów: 60 dni
Średni czas publikacji artykułu: 200 dni

formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Studia"
formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Varia"
formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Artykuły recenzyjne"