PROCES RECENZJI

Artykuły recenzowane są poufnie i anonimowo przez dwóch zewnętrznych ekspertów niepozostających w konflikcie interesów z autorem/autorami manuskryptu.

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i przedstawione w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (2011).
Zasady stosowane w czasopiśmie „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”:

  • zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na poddanie go procesowi recenzowania,
  • redakcja czasopisma poddaje zgłoszony artykuł wstępnej ocenie (pod względem merytorycznym i formalnym); jeśli ocena ta jest pozytywna, redakcja kieruje tekst do recenzji,
  • każdy tekst recenzowany jest przez dwóch ekspertów (ze stopniem minimum doktora) kompetentnych w danej dziedzinie i mających inną afiliację, niż autor/autorzy artykułu,
  • obowiązuje zasada double blind – recenzent nie wie, kto jest autorem recenzowanego tekstu, autor zaś nie wie, kto recenzuje jego tekst,
  • nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami recenzowanego tekstu,
  • recenzenci nie mogą wykorzystywać wiedzy na temat recenzowanego tekstu przed jego publikacją,
  • autor otrzymuje obie recenzje do wglądu,
  • w przypadku gdy recenzje są ze sobą w znacznym stopniu sprzeczne, redaktorzy mogą podjąć decyzję o skierowaniu tekstu do trzeciego recenzenta.

Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku w numerze drugim i na stronie internetowej czasopisma.

formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Studia"
formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Varia"
formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Artykuły recenzyjne"