PROCES RECENZJI

Wszystkie manuskrypty o charakterze naukowym przesłane do czasopisma podlegają podwójnej ślepej recenzji (tożsamość Autorów i Recenzentów nie jest ujawniana). Dotyczy to wszystkich pełnowymiarowych artykułów, w tym artykułów recenzyjnych. 

Dwie kompetentne w danej dziedzinie osoby ze stopniem minimum doktora, niepozostające w konflikcie interesów z osobami odpowiedzialnymi za autorstwo manuskryptu, w tym mające inną afiliację, dokonają oceny manuskryptów wstępnie przyjętych przez Redakcję po wewnętrznej ocenie (selekcji technicznej, merytorycznej i formalnej oraz weryfikacji zakresu tematycznego).

Teksty niebędące tekstami naukowymi (oprócz wywiadów zgłaszanych do działu „Rozmowy”) i/lub niespełniające podstawowych standardów merytorycznych i językowych wymaganych od takich tekstów, nieodpowiadające profilowi czasopisma, naruszające dobra osobiste i zasady etyczne, są odrzucane przez Redakcję na etapie wstępnym.

Osoby piszące recenzje składają je w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy czasopisma) wraz z oświadczeniem o potencjalnym konflikcie interesów oraz informacją, czy odkryli tożsamość osób odpowiedzialnych za autorstwo. Redakcja zachęca do zamieszczania w formularzu recenzyjnym komentarzy dotyczących etyki, oryginalności, plagiatów itp.

Recenzja ma charakter anonimowy i poufny. Osoby recenzujące nie mogą wykorzystywać wiedzy na temat recenzowanego tekstu przed jego publikacją. Jeżeli recenzja nie będzie zadowalająca, Redakcja może poprosić o dodatkowe recenzje lub omówić sprawę wewnętrznie. W przypadku gdy recenzje są ze sobą w znacznym stopniu sprzeczne, redakcja może podjąć decyzję o skierowaniu tekstu do trzeciej recenzji. Ostateczną decyzję o publikacji materiałów w czasopiśmie zawsze podejmuje Redaktorka Naczelna. 

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane jedynie wówczas, gdy nie stanowią prepublikacji i będą podlegały standardowej procedurze recenzowania. 

Artykuły napisane przez osoby wchodzące w skład Redakcji i Rady redakcyjnej lub kogokolwiek innego, kto znajduje się w potencjalnym konflikcie interesów z Czasopismem (który wymaga ujawnienia), będą podlegać standardowej procedurze recenzowania prowadzonej przez osoby wchodzące w skład Redakcji i osoby recenzujące, którzy nie mają takiego konfliktu z osobami odpowiedzialnymi za autorstwo. W przypadku artykułów autorstwa Redaktorki Naczelnej procesem recenzyjnym kieruje jej zastępca, który również podejmuje ostateczną decyzję.

Wszelkie decyzje są bezstronne, niezależne i opierają się wyłącznie na jakości nadesłanego materiału, także w przypadku numerów specjalnych lub dodatków. 

Czasopismo publikuje raz w roku w numerze drugim i na stronie internetowej listę osób recenzujących artykuły, nie podając szczegółów dotyczących recenzowanych artykułów.

W zależności od charakteru materiałów uzupełniających, materiały takie mogą również podlegać procesowi podwójnej ślepej recenzji. 

Ponieważ Czasopismo działa na zasadzie podwójnie ślepej recenzji, osoby odpowiedzialne za autorstwo proszone są o przygotowanie manuskryptów z zamaskowanymi szczegółami autorstwa (imiona i nazwiska, afiliacje, źródła finansowania, potwierdzenia itp.), które w przeciwnym razie mogłyby ujawnić ich tożsamość. 

Instrukcja dla osób zgłaszających teksty znajduje się tu: 

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/about/submissions 

Wszelkie wydania specjalne i uzupełnienia podlegają standardowej procedurze recenzowania. 

Materiały nienaukowe wyłączone z procedury recenzji zewnętrznej obejmują: 

- wstępy odredakcyjne, 

- wywiady zgłoszone do działu „Rozmowy”.

Średni czas wstępnej oceny manuskryptów: 14 dni
Średni czas recenzji manuskryptów: 60 dni
Średni czas publikacji artykułu: 200 dni

Formularze recenzenckie są dostępne pod linkami:

formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Studia"
formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Varia"
formularz recenzji artykułu zgłoszonego do działu "Artykuły recenzyjne"