ETYKA PUBLIKACJI ORAZ OBOWIĄZKI AUTORÓW I AUTOREK

Oryginalność, przeciwdziałanie plagiatom/autoplagiatom, ghostwriting i guest athorship

Autorzy i autorki zgłaszają wyłącznie artykuły oryginalne, które nie zostały dotąd opublikowane ani nie zostały zgłoszone do innego czasopisma, tomu zbiorowego itp. Przedruk całości lub części wcześniej ogłoszonego tekstu może być opublikowany tylko z jasnym wskazaniem tego faktu i wyłącznie za zgodą zespołu redakcyjnego oraz właściciela praw do tekstu. Złożenie tej samej pracy jednocześnie do więcej niż jednej redakcji czasopisma jako działanie o charakterze nieetycznym nie jest akceptowane przez redakcję „Dzieciństwa. Literatury i Kultury”.

Osoba zgłaszająca tekst zobowiązana jest do przekazania redakcji oryginalnej pracy, wolnej od wad prawnych, niestanowiącej plagiatu lub autoplagiatu. Powinna powoływać się przez cytowanie lub opatrywanie stosowną adnotacją w tekście na wszystkie publikacje, które przyczyniły się do powstania własnego artykułu. Za każdym razem należy wskazać i udokumentować skorzystanie z pracy innych autorów/autorek. Przed złożeniem artykułu należy się upewnić, że nazwiska cytowanych w nim autorów/autorek i (lub) przytaczane fragmenty tekstów zostały poprawnie zacytowane lub wymienione.

Autorzy i autorki mają obowiązek wskazać potencjalny konflikt interesów oraz poinformować o swojej afiliacji.

Autorzy i autorki są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji) oraz do upewnienia się, że wszyscy współautorzy/współautorki zaakceptowali ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej, w tym m.in.:

  • plagiat i autoplagiat,
  • ghostwriting – brak ujawnienia wkładu innych osób w powstawanie publikacji,
  • guest authorship – sytuacje, gdy udział współautora/współautorki w powstaniu publikacji jest znikomy lub nie istniał w ogóle

będą przez redakcję dokumentowane, nagłaśniane i zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające, organizacje naukowe itp.).

Financial disclosure

Należy ujawnić ewentualne źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Za nieujawnienie tych danych odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca manuskrypt.

W przypadku numerów sponsorowanych źródło finansowania zostaje wskazane w numerze czasopisma na stronie redakcyjnej i na platformie, a w przypadku poszczególnych artykułów – na pierwszej stronie artykułu i na platformie.

Polityka dotycząca zgłoszeń wewnętrznych

Artykuły zgłaszane przez osoby wchodzące w skład zespołu redakcyjnego oraz rady naukowej lub zatrudnione na uczelni, przy której afiliowane jest czasopismo (Uniwersytet Warszawski), podlegają takim samym zasadom jak pozostałe teksty zgłaszane do publikacji w czasopiśmie (zob. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/recenzja), przy czym platforma uniemożliwia wgląd do informacji o danych osób recenzujących.

Inne przyjęte w czasopiśmie zasady

Autorzy i autorki mają obowiązek ustosunkowania się do recenzji oraz komentarzy redakcji oraz wprowadzenia sugerowanych zmian lub uzasadnienia odmowy ich wprowadzenia.

Wycofanie artykułu dowolne jest na dowolnym etapie procesu wydawniczego. W takim przypadku, jeżeli autor lub autorka postanowi zgłosić tekst gdzie indziej, zobowiązuje się procedować jego oryginalną wersję (sprzed recenzji wewnętrznych i zewnętrznych, opracowania redakcyjnego itp.).

Procedura zgłoszenia i recenzji artykułów w przypadku numerów pokonferencyjnych jest analogiczna do procedury stosowanej w numerach regularnych.

Suplementy nie są publikowane.

***

Stosowane w czasopiśmie szczegółowe zasady dotyczące etyki publikacji dostępne są na stronie Committe of Publication Ethics.