ETYKA PUBLIKACJI

Oryginalność i przeciwdziałanie plagiatom

Złożenie tej samej pracy jednocześnie do więcej niż jednej redakcji czasopisma jako działanie o charakterze nieetycznym nie jest akceptowane przez redakcję „Dzieciństwa. Literatury i Kultury”.
Autor zobowiązany jest do przekazania redaktorom oryginalnej pracy. Powinien powoływać się przez cytowanie lub opatrywanie stosowną adnotacją w tekście na wszystkie publikacje, które przyczyniły się do powstania własnego artykułu. Za każdym razem należy wskazać i udokumentować skorzystanie z pracy innych autorów. Przed złożeniem artykułu należy się upewnić, że nazwiska cytowanych w nim autorów i (lub) przytaczane fragmenty tekstów zostały poprawnie zacytowane lub wymienione.

Financial disclosure

Należy ujawnić ewentualne źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Za nieujawnienie tych danych odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

Ghostwriting i guest athorship

Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji) oraz do upewnienia się, że wszyscy współautorzy zaakceptowali ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.
Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej:

  • ghostwriting – brak ujawnienia wkładu innych osób w powstawanie publikacji,
  • guest authorship – sytuacje, gdy udział współautora w powstaniu publikacji jest znikomy lub nie istniał w ogóle

będą przez redakcję dokumentowane i nagłaśniane.

Stosowane w czasopiśmie szczegółowe zasady dotyczące etyki publikacji dostępne są na stronie Committe of Publication Ethics.