Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj się aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst został zapisany w formacie Microsoft Word (doc, docx) lub RTF.
 • W tekście zastosowano zasady stylistyczne i bibliograficzne zawarte w Wytycznych.
 • Zgłaszany plik nie zawiera żadnych danych i metadanych umożliwiających identyfikację autora/autorki/autorów/autorek.
 • Zgłaszany plik jest wolny od wad prawnych.


Zasady przygotowywania tekstów do druku
Nadsyłane materiały powinny być zapisane w formacie Microsoft Word (doc lub docx) lub RTF.
Objętość tekstu:

 • od 20 do 40 tys. znaków ze spacjami dla artykułów naukowych,
 • od 15 do 30 tys. znaków ze spacjami dla artykułów recenzyjnych.

W uzasadnionych wypadkach przyjmujemy obszerniejsze prace.

W czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim i angielskim.

Artykuł powinien posiadać: abstrakty w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, część wstępną z jasno określonymi celem i metodologią, zasadniczą część poświęconą analizom i/lub interpretacjom, zakończenie wraz z rekapitulacją wniosków, bibliografię.

Tekst należy przygotować zgodnie z następującymi zasadami:

 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • interlinia 1,5,
 • marginesy 2,5 cm,
 • tekst wyjustowany,
 • cytaty zapisywane w cudzysłowie, bez kursywy,
 • cytaty dłuższe niż trzy wiersze w osobnych blokach – Times New Roman, 11 pkt, interlinia 1,5, oddzielenie od tekstu głównego jednym wolnym wierszem o rozmiarze 12 pkt, tekst wyjustowany,
 • zapis cytatu w cytacie: „xxxxx »yyy« xxxxx”,
 • pominięcie fragmentu cytatu zaznaczane jako: […],
 • przy pierwszym przywołaniu nazwiska danej osoby (pisarza, ilustratora, badacza itp.) podajemy także pełne imię; w kolejnych przywołaniach – tylko nazwisko
 • odsyłacze bibliograficzne i bibliografia powinny być sporządzone zgodnie z modelem APA:
  - odsyłacz bibliograficzny w tekście ma postać: (Ariès, 1995, s. 16),
  - bibliografia znajduje się na końcu pracy, bez podziału na literaturę podmiotu i przedmiotu,
 • prace, w których odsyłacze i bibliografię skonstruowano niezgodnie z modelem APA, nie będą rozpatrywane przez redakcję,
 • przypisy dolne mają charakter wyłącznie informacyjny, nie bibliograficzny,
 • autorzy/autorki, którzy chcą przedrukować w swoim artykule ilustracje, fotografie itp. cudzego autorstwa, zobowiązani jest do dostarczenia zgody właściciela/właścicielki praw autorskich (o ile zgodnie z przepisami prawa jest wymagana).

Sporządzanie bibliografii – wytyczne