Dzieciństwo i jego pamięci

Mielhorski, R. (2017). Zawsze niezakończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.


Abstrakt

W artykule recenzyjnym omówiono książkę Roberta Mielhorskiego Zawsze nieza­kończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku (2017). W tekście przedstawiono najważniejsze tezy książki, wskazano na szczególnie wartościowe ustalenia badacza, dotyczące szczególnie kwestii pamięci i anamnezy, a także podjęto dyskusję z niektórymi konstatacjami autora (przede wszystkim odnoszącymi się do wykorzystywania narzędzi psychoanalitycznych w procesie interpretacji tekstu literackiego).

Słowa kluczowe

dzieciństwo; pamięć; literatura XX wieku; literatura polska; poezja; Robert Mielhorski

Baluch, A. (2000). Uważne czytanie. W kręgu liryki XX wieku. Kraków: WN AP.

Cielesz, P (2006). Kaspar Hauser. W: A jednak… światło. Poezje wybrane (s. 101–103). Gdańsk: Tower Press.

Czabanowska-Wróbel, A. (2003). Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. Kraków: TAiWPN Universitas.

Dąbrowski, M. (2005). Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie. Kraków: TAiWPN Universitas.

Ferreira, A. J. (1963). Family myth and homeostasis. Archives of General Psychiatry, 9(5), 457–463. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1963.01720170031005.

Grochowiak, S. (1978). Zabawy chłopięce. W: Wiersze wybrane (s. 323–333). Warszawa: Czytelnik.

Jastrun, M. (1982). Dom. W: Inna wersja (s. 26). Warszawa: PIW.

Kostecka, W. (2017). Dziwne – odmienne – obce. Dziecko jako Inny we współczesnej polskiej prozie dziecięcej i młodzieżowej. Litteraria Copernicana, 3(23), 91–109. https://doi.org/10.12775/LC.2017.052.

Leszczyński, G. (2006). Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. Wybrane problemy. Warszawa: Wydział Polonistyki UW.

Lipska, E. (2001). Dzieci z moich wierszy. W: Sklepy zoologiczne (s. 23). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Markowski, M. P. (2000). Zwrot etyczny w badaniach literackich. Pamiętnik Literacki, 91(1), 239–244.

Mielhorski, R. (2017). Zawsze niezakończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Miłosz, C. (1988). Trwoga-sen (1918). W: Kroniki (s. 57–58). Kraków: Znak. (wyd. oryg. 1987).

Miłosz, C. (2000). Do leszczyny. W: To (s. 9–10). Kraków: Znak.

Nycz, R. (1997). Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Nyczek, T. (1974). Spalony dom (o poezji Ewy Lipskiej). Twórczość, 9, 82–89.

Różewicz, T. (1979). Drzwi. W: Opowiadania traumatyczne. Duszyczka (s. 32). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Różewicz, T. (1979). W świetle lamp filujących: W: Zawsze fragment. Recycling (s. 29–30). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Stabryła, S. (1996). Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976–1990. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Stanford Friedman, S. (2014). Wędrówki po definicjach. Znaczenia terminów „nowoczesny” / „nowoczesność” / „modernizm” (T. Cieślak-Sokołowski, tłum.). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 24(44), 119–144. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.7.

Ulicka, D. (2005). „Zwrot” etyczny. (O narracyjnym i dramaturgicznym dyskursie literaturoznawczym ostatniego ćwierćwiecza). W: Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowej i Wschodniej (s. 351–382). Kraków: TAiWPN Universitas.

Wądolny-Tatar, K. (2014). Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego. Kraków: WN UP.

Wierzyński, K. (1969). Wiersz dla Romana Palestra. W: Sen mara (s. 54–55). Paryż: Instytut Literacki.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Zdunik, J. (2019). Dzieciństwo i jego pamięci. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(2), 263-276. https://doi.org/10.32798/dlk.165

Jan Zdunik 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2438-2405

Jan Zdunik – dr, pracuje w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się literaturą przełomu XIX i XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego, związkami między literaturą a psychologią oraz metodyką literatury polskiej. Kontakt: jan.zdunik@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl