Co robi z nami post i jak o tym mówimy? Propozycja rekonstrukcji znaczenia POSTU (na przykładzie ulotek reklamowo-informacyjnych)


Abstrakt

Celem artykułu jest pragmatyczne opisanie postu – czym jest on dla użytkowników języka, co dla nich oznacza i na ile jego współczesne rozumienie może wzbogacić lub zmienić opis leksykograficzny tego słowa. Materiały reklamowe mające na celu promocję zdrowia i walkę z chorobami cywilizacyjnymi są dobrym materiałem do pokazania, jak język zachowuje to, co pierwotne, a co wtórne w myśleniu i mówieniu o poście.

Słowa kluczowe

cechy semantyczne, definicja semantyczna, definicja słownikowa, kategoryzacja kulturowa i naukowa, kategoria semantyczna

Bartmiński, J. (2013). The cognitive definition as a texe of culture. W: A. Głaza, D.S. Danahera i in. (red.), The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition and Culture (161–180). London: Versita.

Bartmiński, J. (2014). Narracyjny aspekt definicji kognitywnych. W: D. Filar, D. Piekarczyk (red.), Narracyjność języka i kultury (99–115). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bartmiński, J., Tokarski, R. (1993). Definicja znaczeniowa: czego i dla kogo? W: J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), O definicjach i definiowaniu (47–61). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Długosz, A., Trąbiński, T. (2014). Uważne jedzenie jako forma praktyki duchowej i filozofia codzienności. W: A. Drzał-Sierocka (red.), W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej (73–83). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Jan Paweł II (1984). Adhortacja Reconciliatio et paenitentia. Pozyskano z Reconciliatio et Paenitentia (2 grudnia 1984) | John Paul II (vatican.va).

Jan Paweł II (1987). Encyklika Sollicitudo rei socialis. Pozyskano Sollicitudo rei socialis, 30 grudnia 1987 | John Paul II (vatican.va).

Kaczor, M. (2017) Semiwegetarianizm czy be active i be fit motivation? Dieta – propozycja rekonstrukcji znaczeń (na podstawie programu TVN Meteo Active). Pozyskano Kuchnia i stół w komunikacji społecznej.pdf

Koecla, W. (2014). Brzuchu obmierzły! Przez twoję to sprawę,/ pochlebca sprzedał wolność za potrawę – o skutkach niewłaściwego odżywiania się w osiemnastowiecznych poradnikach medycznych. W: M. Błaszkowska, K. Kleczkowska (red.), Kultura jedzenia. Jedzenie w kulturze (66–73). Kraków: AT Wydawnictwo.

Łeńska-Bąk, K. (2007). Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś. W: K. Łeńska-Bąk (red.), Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol (49–61). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Trzebiński, J. (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Wielgus, I., Duchniewski, J., Daniluk, M. (red.). (1997). Encyklopedia katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Słowniki

SJPD – Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.

JPSz – Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, t. I–III, Warszawa 1978–1981.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. I–VI, Warszawa 2003.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-04


Kaczor, M. (2022). Co robi z nami post i jak o tym mówimy? Propozycja rekonstrukcji znaczenia POSTU (na przykładzie ulotek reklamowo-informacyjnych). Prace Filologiczne, 77, 93-105. https://doi.org/10.32798/pf.972

Monika Katarzyna Kaczor  mkaczor@uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-7289-933X