Z uwag o języku "Złego" Leopolda Tyrmanda


Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki różnic językowych, którymi się posługują postaci w powieści
Leopolda Tyrmanda Zły. Przykłady poddane analizie ukazują stylizację autora.
Kulturowy charakter ukazanej leksyki jest omówiony zarówno z uniwersalnego, jak i narodowego
punktu widzenia.

Słowa kluczowe

leksyka gwarowa, gwara miejska, językowe formy przedwojenne

Bajerowa, I. (2005). Zarys historii języka polskiego 1939–2000. Warszawa: PWN.

Bajerowa, I. (1996). Język polski czasu II wojny światowej. Warszawa: PWN.

Dąbrowska-Kamińska, A. (2011). Nazwy osobowe w powieściach warszawskich: Cafe „Pod Minogą” Stefana Wiecheckiego i „Zły” Leopolda Tyrmanda. W: H. Karaś (ed.), Pogranicze w języku i kulturze (201–217). Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe.

Grabias, S. (1981). O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin: Wyd. Lubelskie.

Grybosiowa, A. (2003). Język wtopiony w rzeczywistość. Katowice: Wyd. UŚ.

Kurkowska, H., Skorupka, S. (1959). Stylistyka polska. Zarys. Warszawa.

Lubaś, W. (1989). Kultura językowa Polaków, Nauka Polska, 4–5, 92.

Skubalanka, T. (1984). Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje. Wrocław: Ossolineum.

Sławkowa, E. (2009). O różnych sposobach językoznawczej refleksji nad językiem artystycznym. W: T. Korpysz, A. Kozłowska (ed.), Język pisarzy jako problem lingwistyki (25–44). Warszawa: Wyd. UKSW.

Obara, J. (2001). Stylizacja językowa w „Złym” Leopolda Tyrmanda, Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe, 2 (2336), 9–37 (ze słownikiem 38–72).

Tokarski, J. (red.). (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.

Rymut, K. (2003). Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (SNUP). Kraków: GenPol Tomasz Nitsch.

Szubert, M. (2004). Leksykon rzeczy minionych i przemijających. Warszawa: Muza SA.

Tomicka, M. (1990). Rozpoznanie „warszawskości” we francuskim tłumaczeniu „Złego” Leopolda Tyrmanda, Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997, 44, 133–144.

Tyrmand, L. (2014). Zły. Kraków: Mary Ellen Tyrmand, Matt Tyrmand.

Tyrmand, L. (2016). Tyrmand Warszawski. Kraków: Matthew Tyrmand.

Urbanek, M. (2007). Zły Tyrmand. Warszawa: Iskry.

Urbaniak, K. (2015). Ekspresywne nazwy osobowe w gwarze warszawskiej i ich obecność w polszczyźnie potocznej, Poradnik Językowy, 10, 40–49.

Wiechecki (Wiech), S. (2007). Utwory powojenne, t. II. Kraków: Etiuda.

Wieczorkiewicz, B. (1968). Gwara warszawska dawniej i dziś. Warszawa: PIW, Wyd. II.

Wieczorkiewicz, B. (red). (1966). Słownik gwary warszawskiej XIX w. Warszawa.

Wójcik, M., Okólska, K. (2019). Bogna Tyrmanda. Nastolatka, która rozkochała w sobie pisarza. Warszawa: Wielka Litera.

https:// sjp.pwn.pl/słowniki/rogoża.html [data dostępu 6.01.20.]

http://nfjp.pl/lemma/wachowaty[data dostępu 18.02.20]

https://sjp.pwn.pl/sjp/;2515596 [data dostępu 06.01.20]

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Dąbrowska-Kamińska, A. (2020). Z uwag o języku "Złego" Leopolda Tyrmanda. Prace Filologiczne, (75/2), 15-27. https://doi.org/10.32798/pf.680

Anna Dąbrowska-Kamińska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3757-2566