Uwagi o słownictwie regionalnym dotyczącym szkoły w języku mieszkańców Przemyśla


Abstrakt

Artykuł dotyczy regionalnego słownictwa z zakresu tematyki szkolnej używanego w przemyskich szkołach. Grupę badawczą tworzyli uczniowie i nauczyciele wybranych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich (liceum i technikum) znajdujących się w Przemyślu. Celem niniejszego artykułu było szczegółowe omówienie 12 wybranych form regionalnych. W tekście została także poruszona kwestia pozycji przemyskich regionalizmów w stosunku do form ogólnopolskich w dobie szerokiego wpływu mediów.

Słowa kluczowe

gwara, regionalizm, szkoła, język regionalny

Bielak, M. i Sikora, K. (2005). O regionalizmach leksykalnych w języku Krosna i okolic. W: K. Sikora, J. Kułakowska-Lis (red.), Literatura – Język – Region. Prace Naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie. T. 17 (7–28). Krosno: Wydawnictwa KPU.

Bieńkowska, D., Cybulski, M., Umińska-Tytoń, E. (red.). (2007). Słownik dwudziestowiecznej Łodzi. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Domagalski, S. (2018). Bałak lwowski. Mowa przedwojennego Lwowa. Kraków: Wydawnictwo AA.

Dyszak, A. (2015). Gwara miejska bydgoszczan. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Gruchmanowa, M., Walczak, B. (red.). (1997). Słownik gwary miejskiej Poznania, Poznań.

Handke, K. (1993). Terytorialne odmiany polszczyzny. W: J. Bartmiński (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Współczesny język polski (191–207). Wrocław: Wiedza o kulturze.

Karaś, H. (red.). (2010). Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe. http://www.dialektologia.uw.edu.pl [data dostępu: 15.05.2018 r.].

Kowalikowa, J. (1991). Słownictwo młodych mieszkańców Krakowa. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze, 105. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Kurzowa, Z. (2006), Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Kraków: Universitas.

Kuźmiuk, J. (1982). Regionalizmy językowe uczniów szkół podstawowych Białostocczyzny. Białystok: IKN ODN.

Ochmann, D., Przybylska, R. (red.). (2017). Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich. Kraków.

Pawłowski, E. (1966). Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowszych tendencji językowych, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 6, 191–202.

Piotrowicz, A. (1991). Typy regionalizmów leksykalnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Piotrowska-Wojaczyk, A. (2011). Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Szymańska, M. (2011). Regionalizmy językowe w świadomości użytkowników języka polskiego. http://sbc.org.pl/Content/93093/doktorat3237.pdf [data dostępu: 15.05.2018 r.].

Wiśniewska, H. (1971). Odbicie gwary regionu przemyskiego w błędach uczniów, Poradnik Językowy, 10, 618–621.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Sujkowska, K. (2020). Uwagi o słownictwie regionalnym dotyczącym szkoły w języku mieszkańców Przemyśla. Prace Filologiczne, (75/2), 263–275. https://doi.org/10.32798/pf.678

Kamila Sujkowska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5330-9376