OBKŁAD – czym się to je? Kilka słów o wielkopolskim regionalizmie


Abstrakt

Dane do analizy zebrano za pomocą ankiety internetowej. Celem artykułu jest określenie na podstawie przeprowadzonej ankiety zasięgu geograficznego leksemu obkład ‘dodatki na kanapkę’, scharakteryzowanie go pod względem socjologicznym oraz wskazanie na analogie w innych językach słowiańskich. Uzupełnieniem danych leksykograficznych są cytaty pochodzące z badań terenowych z Wielkopolski.

Słowa kluczowe

geografia lingwistyczna, nazwy pożywienia, język niemiecki, języki słowiańskie, wpływy międzyjęzykowe

Bralczyk, J. (2008). Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

CBOS – Komunikat z badań CBOS, nr 115/2014: Zachowania żywieniowe Polaków, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_115_14.PDF [dostęp: 5.06.2021].

Chlebicek – https://cs.wikipedia.org/wiki/Chleb%C3%AD%C4%8Dek [dostęp: 7.06.2021].

FRoSTA 2019 – Kto spędza więcej czasu w kuchni – Ty czy Twoja mama? Zbadaliśmy to!, https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/problemy_spoleczne/kto-spedza-wiecej-czasu,b8333563 [dostęp: 5.06.2021].

Kral, J. (1927). Serbsko-nĕmski słownik hornjołužiskeje rĕče, po nakładźe Maćicy Serbskej. Budyšin: Donnerhakec ćišćeŕnja. Pozyskano z: http://www.serbski-institut.de:8180/dict/info.html [dostęp: 7.06.2021].

Michalakówna, B. (1964). Pożywienie. Kultura ludowa Wielkopolski, t. 2. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 401–445.

Ogrodowska, B. (2012). Tradycje polskiego stołu. Warszawa: Sport i Turystyka – MUZA SA.

Ong, W.J. (2011). Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekład, wstęp i red. nauk. J. Japola, wyd. 2 przejrz. i popr. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Osowski, B. (red.). (2019). W kuchni u pleszewian. Słownik języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wersja online: https://wydawnictwo.ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/02/W-kuchni-u-pleszewian.-Slownik-jezyka-i-kultury-mieszkancowpowiatu-pleszewskiego.pdf [dostęp: 5.06.2021].

Piotrowicz, A. (2008). Jeszcze o dialektalnym podłożu gwary miejskiej Poznania, Białostockie Archiwum Językowe, 8, 69–78.

Zielińska, A. (2013). Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Wykaz skrótów

DNS – Dolnoserbsko-nimske słowniki, https://dolnoserbski.de/ndw/ [dostęp: 7.06.2021].

KSGP – Kartoteka Słownika gwar polskich, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/37748/edition/21866 [dostęp: 5.06.2021].

PONS – Słownik PONS. Definicje, Tłumaczenia, Słownictwo, https://pl.pons.com/ [dostęp: 7.06.2021].

SGMP – Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa i B. Walczak. Warszawa–Poznań 1997.

SGŚ – Słownik gwar śląskich, t. 1, red. B. Wyderka. Opole 2000.

SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého, red. Havránek, B. i in., Praha 1960–1971. Pozyskano z: https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc [dostęp: 7.06.2021].

SSSJ – Slovník súčasného slovenského jazyka, red. A. Jarošová, Bratislava 2015. Pozyskano z: https://slovnik.juls.savba.sk/ [dostęp: 7.06.2021].

Wiki - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4 [dostęp: 7.06.2021].

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-05


Osowski, B. (2022). OBKŁAD – czym się to je? Kilka słów o wielkopolskim regionalizmie. Prace Filologiczne, 77, 315-325. https://doi.org/10.32798/pf.1048

Błażej Osowski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4226-1378