Historia i współczesność Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie


Abstrakt

W artykule przedstawiono historyczną oraz współczesną organizację i działalność Muzeum Książki Dziecięcej, które stanowi dział specjalny i czytelnię naukową Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. W pierwszej kolejności zostają skrótowo zaprezentowane historia placówki oraz opis jej obecnej lokalizacji i zbiorów. Następnie autor przybliża funkcje Muzeum dotyczące gromadzenia i opracowywania zbiorów, a także jego najnowszą działalność informacyjną i promocyjną. Pokazuje więc m.in. podejmowane tam formy promocji nauki, kultury i czytelnictwa: konferencje naukowe, warsztaty, konkursy, wystawy, jak również jego działalność dydaktyczną.

Słowa kluczowe

biblioteka publiczna; Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego; książka dziecięca i młodzieżowa; Muzeum Książki Dziecięcej; promocja czytelnictwa

Białkowska, B., Kuźmińska, K. (1999). Maria Gutry (1899–1988). W: B. Białkowska (red.), Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego (W. Wasilewska, współpr., s. 11–24). Wydawnictwo SBP.

Durniat, J. (1977). W muzeum książki dziecięcej. Kronika Warszawy, 8(2), 112–117.

Gutry, M. (1961). Warszawskie biblioteki dla dzieci. W: S. Tazbir (red.), Z dziejów książek i bibliotek w Warszawie (s. 704–727). PIW.

Kotwica, A. (2017). Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość. Bibliologiczny rekonesans badawczy. Nowa Biblioteka, 24(1), 57–78.

Kuźmińska, K. (2000). Gutry Maria. W: H. Tadeusiewicz, B. Karkowski (red.), Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II (s. 59–60). Wydawnictwo SBP.

Langer, H. (2014). Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w PRL-u. W: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), Literatura dla dzieci młodzieży. Tom 4 (s. 224–252). Wydawnictwo UŚ.

Langer, H. (2016). Obraz Biblioteki Wzorowej na łamach periodyków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1929–1939). Bibliotheca Nostra, 45(3), 73–85.

Leszczyński, G. (2002). Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. W: B. Tylicka, G. Leszczyński (red.), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (s. 257). Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lewandowicz-Nosal, G. (2020). „Trzy kobiety i biblioteka”. Warszawska Biblioteka Wzorowa dla dzieci i jej kierowniczki (1927–2004). Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 14(2), 287–304. http://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.

Pęska, L. (1999). Felicja Neubert (1904–1978). W: B. Białkowska (red.), Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego (W. Wasilewska, współpr., s. 63–70). Wydawnictwo SBP.

Przelaskowski, R. (1961). Warszawska Biblioteka Publiczna w okresie okupacji. Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia z Okresu II Wojny Światowej, 5, 5–30.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Jagiełło, J. (2021). Historia i współczesność Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 125-138. https://doi.org/10.32798/dlk.890

Jarosław Jagiełło  jaroslaw.jagiello@365.koszykowa.pl
Biblioteka m.st Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9148-9782

Jarosław Jagiełło – lic., pracuje w Muzeum Książki Dziecięcej (dziale specjalnym i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Jego zainteresowania naukowe obejmują historię bibliotek polskich oraz najcenniejsze cymelia wydane w Polsce.  Kontakt: jaroslaw.jagiello@365.koszykowa.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl