Pisanie o kobiecie a „pisanie kobiety” w twórczości Marii Krüger

Jędrych, K. (2017). Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieściach Marii Krüger. Katowice: Wydawnictwo UŚ.


Abstrakt

W artykule recenzyjnym autorka poddaje analizie książkę Karoliny Jędrych zatytułowaną Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieściach Marii Krüger (2017), która jest prekursorską monografią poświęconą twórczości tytułowej pisarki, zogniskowaną wokół precyzyjnie określonych zagadnień, dotyczących kreacji dziewczęcości i kobiecości prezentowanych z perspektywy krytyki feministycznej\ oraz gender studies. Autorka dochodzi do wniosku, że rozważania Jędrych przynoszą ciekawe i nowatorskie rozpoznania twórczości pisarki, a także wytyczają nowe kierunki badań nad tą twórczością lub twórczością piszących podobnie do Krüger, których proza skierowana do dziewcząt i kobiet wymaga rzetelnego opisu z perspektywy feminizmów. Wydaje się bowiem, że tylko krytyczne odczytania literatury skierowanej do dziewcząt, osadzone w nowych metodologiach, są w stanie dać jej drugie życie i wyjaśnić współczesnym czytelnikom/czytelniczkom fenomen dawnej popularności tego subgatunku.

Słowa kluczowe

gender studies; herstoria; Karolina Jędrych; krytyka feministyczna; literatura dziecięca i młodzieżowa; Maria Krüger; powieść dla dziewcząt

Atwood, M. (1992). Opowieść podręcznej (Z. Uhrynowska-Hanasz, tłum.). Warszawa: PIW. (wyd. oryg. 1985).

Bachelard, G. (1975). Wyobraźnia poetycka. Wybór pism (H. Chudak, tłum.). Warszawa: PIW. (wyd. oryg. 1960).

Badinter, E. (1998). Historia miłości macierzyńskiej (K. Choiński, tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Liga Republikańska. (wyd. oryg. 1980).

Baluch, A. (2008). Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży. Kraków: WN UP.

Bettelheim, B. (1996). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni (D. Danek, tłum.). Warszawa: W.A.B. (wyd. oryg. 1977).

Brach-Czaina, J. (1999). Szczeliny istnienia. Kraków: eFKa. (wyd. oryg. 1992).

Cixous, H. (1993). Śmiech Meduzy (A. Nasiłowska, tłum.). Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja, 4/5/6(22/23/24), 147−166. (wyd. oryg. 1975).

Domańska, E. (1999). Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Graban-Pomirska, M. (2006). Szkoła narzeczonych. O powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Irigaray, L. (2000). Ciało w ciało z matką (A. Araszkiewicz, tłum.). Kraków: eFKa. (wyd. oryg. 1977).

Janion, M. (1991). Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencji ludzi i duchów. Warszawa: Wydawnictwo PEN.

Jędrych, K. (2017). Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieściach Marii Krüger. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Kłosińska, K. (1999). Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej. Kraków: eFKa.

Krüger, M. (1945). Szkoła narzeczonych. Warszawa: Wydawnictwo E. Kuthana.

Krüger, M. (1960). Godzina pąsowej róży. Warszawa: Iskry.

Krüger, M. (1962). Klimek i Klementynka. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Krüger, M. (1970). Brygida. Warszawa: Czytelnik.

Krüger, M. (1975a). Gorzkie wino. Warszawa: Czytelnik.

Krüger, M., Bielińska, H. (1975b). Petra. Warszawa: Iskry. (wyd. oryg. 1957).

Krüger, M. (1980). Po prostu Lucynka P. Warszawa: Iskry.

Krüger, M. (1988). Odpowiednia dziewczyna. Warszawa: Iskry.

Kruszewska-Kudelska, A. (1972). Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kruszyńska, E. (2009). Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym. Toruń: WN Grado.

Lasoń-Kochańska, G. (2012). Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny. Słupsk: WN AP.

Péju, P. (2008). Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne (M. Pluta, tłum.). Warszawa: Sic!. (wyd. oryg. 1981).

Rich, A. (2000). Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja (J. Mizielińska, tłum.). Warszawa: Sic!. (wyd. oryg. 1976).

Wójcik-Dudek, M. (2007). Strój i dziewczyna. O powieści dla dziewcząt. Świat i słowo, 1, 201−213.

Wójcik-Dudek, M. (2008). Czytająca dziewczyna. O przemianach współczesnej powieści dla dziewcząt. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) (t. 1, s. 158–179). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-24


Slany, K. (2019). Pisanie o kobiecie a „pisanie kobiety” w twórczości Marii Krüger. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(1), 248-258. https://doi.org/10.32798/dlk.16

Katarzyna Slany  katarzyna.slany@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2595-4025

Katarzyna Slany – dr, pracuje w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesną polską i zagraniczną literaturę dziecięcą i młodzieżową. Kontakt: katarzyna.slany@up.krakow.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl