Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj się aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst jest zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Prosimy o dodanie URL (adresu internetowego) tych pozycji bibliograficznych, które są dostępne w Internecie.


W czasopiśmie „Poradnik Językowy” publikowane są prace z zakresu językoznawstwa polonistycznego, slawistycznego oraz ogólnego, a także glottodydaktyki i logopedii.

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat.

Do publikacji (po postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmujemy następujące rodzaje  tekstów: artykuły naukowe i przeglądowe, recenzje i omówienia prac naukowych, sprawozdania z konferencji naukowych i sympozjów oraz informacje o działalności Towarzystwa Kultury Języka,  a także teksty okolicznościowe (jubileuszowe, nekrologi i wspomnienia).

Artykuły publikowane są jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Publikując swoje artykuły w "Poradniku Językowym", autorzy zachowują nieograniczone prawa autorskie do swoich artykułów. Autorzy przyznają wydawcy prawo do pierwszej publikacji i inne niewyłączne prawa do publikacji.

Uprzejmie prosimy Autorów o przestrzeganie następujących zasad redakcyjnych:

 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 40 000 znaków ze spacjami), objętość pozostałych tekstów zaś – stron 7 (ok. 12 000 znaków ze spacjami).
 • Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu krótkiego (10 wersów) streszczenia i słów kluczowych w języku polskim i angielskim. Streszczenie powinno zawierać: 1) uzasadnienie podjętych badań; 2) prezentację uzyskanych wyników; 3) omówienie zastosowanej metody badawczej.
 • W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism oraz cytaty – jeżeli nie są wyodrębnione w inny sposób (np. inną wielkością pisma).
 • Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły książek i części prac, tzn. rozdziałów i artykułów, oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.
 • Podkreślenia tekstowe oznaczamy spacją (druk rozstrzelony).
 • Znaczenie wyrazów podajemy w łapkach ‘’.
 • Przypisy bibliograficzne w tekście oraz bibliografia powinny być za­pisane wyłącznie alfabetem łacińskim. Prosimy autorów o podanie transliteracji nazwisk, tytułów itp. zapisanych alfabetami niełacińskimi zgodnie z normami ALA-LC (American Library Association – Library of Congress) (https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html).
 • Redakcja przyjmuje teksty przez platformę czasopism Wydziału Polonistyki UW (https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pj/). Aby przesłać tekst, należy się zalogować; przed pierwszym logowaniem konieczna jest rejestracja. Materiały do czasopisma można składać przez cały rok. 
 • Prosimy autorów o przesyłanie tekstów w dwóch wersjach: pełnej i zanonimizowanej (z pominięciem informacji pozwalających na ustalenie autorstwa).
 • Autorów przysyłających swoje prace po raz pierwszy prosimy o podanie imienia, nazwiska, tytułu naukowego lub zawodowego, numeru ORCID, nazwy ośrodka naukowego (przy którym chcą afiliować tekst artykułu), adresu prywatnego, adresu e-mail i numeru telefonu. Pliki prosimy przysyłać w formacie edytora MS Word (*doc, *.rtf).
 • Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o oryginalności autorskiej tekstów.
 • W wypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej poradnikjezykowy@uw.edu.pl.

 

W zapisie bibliografii i przypisach bibliograficznych w tekście stosujemy styl harwardzki (zgodnie z poniższym schematem):

Bibliografia
Monografia

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel H. 1998. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, t. 2, cz. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Praca zbiorowa, pod czyjąś redakcją

Polański, E. red. 2008. Zasady pisowni i interpunkcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozdział w książce

Smółkowa, T. 2012. Nowe słownictwo polskie. W: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, s. 397–404. Lublin: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Artykuł w czasopiśmie

Waniakowa, J. 2014. Gwarowe nazwy roślin dziko rosnących jako przykład słownictwa ginącego – próba analizy zjawiska. Socjolingwistyka 27, s. 215–224.

Źródła internetowe

Mączyński, J. 1564. Lexicon latino-polonicum. Königsberg. Online: https://www.wbc. poznan.pl/dlibra/publication/14839/edition/23849/content [dostęp: 30.08.2021].

 

Przypisy w tekście
Jeden autor

Nazwisko autora rok: (Chomicz-Jung 1990)

Nazwisko autora rok: strona: (Chomicz-Jung 1990: 21–38)

Dwóch lub trzech autorów

(Awdiejew, Habrajska 2006)

Czterech i więcej autorów

(Janowska i in. 2016)

Osobne pozycje rozdzielamy średnikiem

(Awdiejew, Habrajska 2006: 120; Dubisz 2000)

 

 

Skróty słowników
ISJP – Bańko, M. red. 2000. Inny słownik języka polskiego, t. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kn – Knapski, G. 1643. Thesaurus polono-latino-graecus seu promptarium linguae latinae et graece in tres tomas divisum, Kraków: F. Cezary.
Mącz – Mączyński, J. 1564. Lexicon latino-polonicum. Królewiec: J. Daubmann.
PSWP – Zgółkowa, H. 1994–2005. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1–50, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
SeBań – Bańkowski, A. 2000. Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Etymologiczny słownik mowy polskiej, t. 3, cz. 1. Częstochowa: Linguard.
SeBor – Boryś, W. 2005. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie
SeBr – Brückner, A. 1970. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.
SeMań – Mańczak, W. 2017. Polski słownik etymologiczny. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
SL – Linde, S. B. 1807–1814. Słownik języka polskiego, t. 1–6. Warszawa: Drukarnia XX. Pijarów.
SPXVI – Mayenowa, M. R., Pepłowski, F. red. 1966–2012. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–36. Wrocław–Warszawa–Kraków: Instytut Badań Literackich PAN.
SPXVII – Gruszczyński W. red. Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. Online: http://xvii-wiek.ijp-pan.krakow.pl/pan_klient/index.php.
Sstp – Urbańczyk, S. red. 1953–2002. Słownik staropolski, t. 1–11. Wrocław–Warszawa–Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
SW – Karłowicz, J. i in. 1900–1927. Słownik języka polskiego (tzw. Słownik warszawski), t. 1–8, Warszawa: Nakł. prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego.
SWil – Zdanowicz, A. i in. 1861. Słownik języka polskiego (tzw. Słownik wileński), cz. 1–2, Wilno: M. Olgerbrand.
SJPDor – Doroszewski, W. red. 1958–1969. Słownik języka polskiego, t. 1–11. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
SJPSz – Szymczak, M. red. 1978–1981. Słownik języka polskiego, t. 1–3 Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe..
SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN. Online: https://sjp.pwn.pl/.
SWJP – Dunaj, B. red. 2000-2004. Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1-5. Kraków Wydawnictwo SMS.
Tr – Trotz, M. A. Nowy dykcjonarz, to jest Mownik polsko-niemiecko-francuski […] Nouveau dictionnaire polonois, allemand et françois […]. Lipsk: J. F. Gledycz.
USJP – Dubisz, S. red. nauk. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
WSJP PAN – Żmigrodzki, P. red. 2007–. Wielki słownik języka polskiego PAN. Online: https://wsjp.pl/.
WSJP PWN – Dubisz, S. red. 2018. Wielki słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego. Online: http://nkjp.pl/.