ETYKA PUBLIKACYJNA

Kolegium Redakcyjne „Poradnika Językowego” stosuje wytyczne Commitee on Publication Ethics (COPE) oraz zawarte w Kodeksie etyki pracownika naukowego (PAN 2020). Wszelkie kwestie etyczne dotyczące publikacji będą rozwiązywane zgodnie z tymi wytycznymi.

Autorzy:
1. Autorzy informują o wszystkich osobach, które brały udział w tworzeniu artykułu.
Autorstwo artykułu jest oparte na: znaczącym udziale w inicjowaniu idei naukowej, tworzeniu koncepcji oraz projektowaniu badań, na istotnym udziale w pozyskiwaniu danych, w analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz w istotnym wkładzie w szkicowanie i pisanie artykułu lub jego krytycznym poprawianiu z punktu widzenia zawartości intelektualnej.
2. Wskazane jest, aby przy podawaniu afiliacji autorów został określony charakter ich wkładu.
Redakcja „Poradnika Językowego” zwraca się z uprzejmą prośbą o ujawnianie faktycznego wkładu współautorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Obowiązek ten spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.
3. Kolejność podawania nazwisk powinna być zgodna ze zwyczajem obowiązującym w danej dyscyplinie naukowej oraz zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów.
4. Uzyskane wsparcie finansowe, jak również innego rodzaju pomoc w prowadzeniu badań, których efektem jest artykuł, powinny zostać stosownie zaznaczone.
5. Ponowne publikowanie istotnych części pracy może zostać zaakceptowane tylko za zgodą jej redaktorów i zawsze należy podać odwołanie do pierwszej publikacji pracy.
6. Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o oryginalności autorskiej tekstów.

Recenzenci:
1. Recenzenci nie podejmują się zadania związanego z oceną prac naukowych, gdy wykracza ono poza zakres ich naukowego doświadczenia i kompetencji.
2. Recenzenci biorący udział w ocenie publikacji powinni odmówić udziału w procesie oceniania we wszystkich tych przypadkach, gdy występuje konflikt interesów pomiędzy nimi a osobą ocenianą.
3. Recenzje i opinie, zarówno pozytywne, jak negatywne, powinny być skrupulatne, dokładne i obiektywne, a oceny uzasadnione.
4. Recenzenci publikacji naukowych powinni zachować swoje opinie w poufności do chwili ukazania się tych publikacji w druku.
5. Zarówno recenzenci, jak i redaktorzy prac naukowych nie mogą bez zgody autora wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w dostarczonych im tekstach.

Redakcja i Wydawca
1. Członkowie Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” są zobowiązani do poufności, zarówno jeśli chodzi o treść nadesłanych i nieopublikowanych artykułów, jak i o informacje o procesie recenzowania. Są one udostępniane jedynie autorom i recenzentom.
2. Członkowie Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” nie będą korzystać z informacji z nieopublikowanych artykułów w swoich tekstach bez zgody autorów.
3. Redakcja publikuje sprostowania oraz uwagi do opublikowanych artykułów i polemiki w specjalnym dziale czasopisma.