O czasopiśmie

„Poradnik Językowy” założył w roku 1901 Roman Zawiliński, profesor krakowskiego gimnazjum. Był on redaktorem i wydawcą czasopisma. „Poradnik Językowy" jest jednym z najstarszych polskich czasopism językoznawczych. Publikowane są w nim prace z zakresu językoznawstwa polonistycznego, a także slawistycznego i ogólnego oraz z zakresu logopedii i glottodydaktyki.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu redaktorów i współpracujących z nimi osób „Poradnik Językowy” odegrał bardzo ważną społecznie rolę w różnych okresach historii Polski: w czasie zaborów, w dwudziestoleciu międzywojennym, po II wojnie światowej i w okresie transformacji ustrojowej. Stanowił forum wymiany myśli, teorii i poglądów dla językoznawców i szerokiego kręgu osób, dla których sprawy języka polskiego były szczególnie ważne. Autorami tekstów publikowanych w czasopiśmie byli najwybitniejsi polscy językoznawcy.

W roku 1932 czasopismo zostało przeniesione do Warszawy, stając się organem Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego (od 1934 Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka, dziś – Towarzystwa Kultury Języka).

 

Rodzaj czasopisma: miesięcznik – 10 zeszytów rocznie (czasopismo nie ukazuje się w lipcu i sierpniu).

Lata wydania: 1901–1912, 1919–1923, 1925–1927, 1929–1938/1939 (maj/czerwiec), 1948 (listopad/grudzień) do chwili obecnej.

Miejsce wydania: Kraków (1901–1931), Warszawa (od 1932).

Redaktor/redaktor naczelny:

Roman Zawiliński (1901–1931), Kazimierz Król (1932, z. 1-8), Witold Doroszewski (1932, z. 9/10 – 1938/39, 1948–1977, z. 1-2, w r. szkolnym 1936/37 obowiązki redaktora pełnił Stanisław Szober), Mieczysław Szymczak (1977, z. 3-10–1985, Danuta Buttler (1986–1990), Halina Satkiewicz (1991–2008), Stanisław Dubisz (2009–2022), Wanda Decyk-Zięba (2022–).

Wydawca: Roman Zawiliński (1901–1931), Towarzystwo Poprawności Języka Polskiego (1932–1934, z. 1-5/6), Związek Nauczycielstwa Polskiego (1934/35, z. 7-10–1937/38, z. 4), Państwowy Instytut Wydawniczy (1948–1955), Wiedza Powszechna (1956–1961), Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1962–1991), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (1992–2012), Towarzystwo Kultury Języka i Dom Wydawniczy „Elipsa” (2013–).

ISSN: 0551-5343

Język publikacji: polski.

Artykuły w wersji elektronicznej: 

Wszystkie artykuły wydawane są na zasadzie wolnego dostępu i na licencji CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa).

Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.

Pełne (bezpłatne) wersje online roczników z lat 1901–2003 są dostępne na stronie: https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/, od 2019 na stronie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/index.php. Pełne (płatne) wersje online artykułów od roku 2004 znajdują się w bazie CEEOL. http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1018.


„Poradnik Językowy” indeksowany jest w bazach: 

Punktacja

40 pkt. (Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024).

Dofinansowanie

Wydawanie czasopisma w latach 2022–2024 jest dofinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (umowa nr RCN/SP/0607/2021/1).

Czasopismo uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Czasopisma” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Prenumerata

Cena „Poradnika Językowego” w roku 2024:

prenumerata roczna (10 numerów) – 200,00 zł

opłata za pojedynczy numer – 20,00 zł

Zamówienia na pojedyncze egzemplarze pisma można składać bezpośrednio na stronie wydawnictwa: www.elipsa.pl lub kierować na adres e-mail: sklep@elipsa.pl.

Zamówienia na prenumeratę przyjmują:

KOLPORTER SA, www.kolporter.com.pl, e-mail: prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl, tel. 22 355-04-71 do 75

GARMOND PRESS SA, e-mail: prenumerata.warszawa@garmondpress.com.pl, tel. 22 837-30-08