O czasopiśmie

Rocznik ukazujący się w Warszawie od 1978 roku. Publikowane są w nim interdyscyplinarne prace autorów związanych z Uniwersytetem Warszawskim oraz innymi, polskimi i zagranicznymi, ośrodkami naukowymi. Stałe działy periodyku to: artykuły i rozprawy naukowe, recenzje, varia, noty. Tematyka to szeroko pojęte oświecenie.

"Wiek Oświecenia” jest rocznikiem o uznanej renomie naukowej poświęconym zagadnieniom literatury i kultury II połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku integrującym polskie środowisko historyków, historyków sztuki, literatury, kultury, filozofów, religioznawców zajmujących się tematyką polskiego oświecenia, także w kontekście europejskim. To jedyne w Polsce pismo naukowe poświęcone epoce oświecenia stanowiące polski odpowiednik europejskich periodyk ów takich jak: "Dix-huitième siècle” (Francja, Paryż); "Diciottesimo Secolo” (Włochy, Florencja) czy "XVIII tu des sur le 18e Siècle” (Begia, Bruksela ULB).
Pismo powstało w roku 1978 z inicjatywy wybitnych historyków: Stanisława Lorentza, historyka sztuki, Bogusława Leśnodorskiego, historyka myśli politycznej i Zdzisława Libery, historyka literatury (pierwszy redaktor naczelny), co od początku istnienia pisma narzuciło mu profil multidyscyplinarny i pozwoliło na wieloaspektowy ogląd epoki. Komitet Redakcyjny skupiał historyków (m.in. Barbara Grochulska, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Bogusław Leśnodorski (zastępca przewodniczącego) i Andrzej Zahorski, Jerzy Kowecki), historyków sztuki (Stanisław Lorentz (przewodniczący), Andrzej Ryszkiewicz), historyków literatury (Zdzisław Libera (zastępca przewodniczącego), Mieczysław Klimowicz, Ewa Rzadkowska, Andrzej Guzek (sekretarz), Teresa Kostkiewiczowa) historyków nauki i pedagogiki (Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak).
Wśród współpracowników w całym okresie jego istnienia znajdują się najwybitniejsi uczeni kilku generacji od powojennych twórców polonistyki naukowej po współczesnych luminarzy nauki.

W periodyku oprócz artykułów pisanych w języku polskim publikowane są także teksty w językach kongresowych (dotąd angielski, francuski). Jako jedyne pismo poświęcone badaniom nad oświeceniem w Polsce „Wiek Oświecenia” prowadzi rozbudowany dział recenzji, poprzez który włącza się w międzynarodową dyskusję naukową.

Kontakt mailowy

Sekretarz redakcji: Maksymilian Odrzywołek
E-mail: m.odrzywolek@student.uw.edu.pl

Adres korespondencyjny

Redakcja „Wieku Oświecenia”
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Wydział Polonistyki, p. 51
00-927 Warszawa

Wydawca

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
Strona internetowa: www.wuw.pl

Księgarnia

POLON – Księgarnia Wydziału Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Strona internetowa: http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/

Księgarnia Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego
Strona internetowa: https://www.wuw.pl/

Numer ISSN: 0137-6942