Jubileusz 10-lecia "Dialogu Pokoleń"


Długosz-Kurczabowa, K. 2016. Rozważania o DIALOGU. W: Dialog pokoleń 2, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, s. 21–34. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Falińska, B. 2012. 80 lat współpracy gwaroznawców ze szkołami na Mazowszu, Podlasiu i Suwalszczyźnie. W: Idea globalizmu i regionalizmu w edukacji, red. W. Wincenciak, s. 75–110. Łomża: Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP i CDN TWP.

Szacka, B. 2006. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wierzbicka-Piotrowska, E. red. 2015. Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Wierzbicka-Piotrowska, E. red. 2017. Dialog pokoleń 3. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Zdunkiewicz-Jedynak, D. 2021. Poprawne vs. właściwe użycia języka. Uwagi w kontekście Słownika właściwych użyć języka. Język Polski 3, s. 5–16.

Pobierz

Opublikowane : 2024-04-19Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2310-2814Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.