Ocena wybranej terminologii logopedycznej w świetle badań ankietowych przeprowadzonych przez studentów logopedii oraz logopedów praktyków


Abstrakt

Artykuł omawia rezultaty badań nad terminologią logopedyczną. W wyniku analizy materiału zawartego w “Encyklopedii logopedii” i wybranych słownikach terminów logopedycznych wytypowano 33 terminy, których frekwencję w literaturze przedmiotu oceniono jako niską. Postawione pytania badawcze to m.in.: Czy wytypowane terminy logopedyczne są znane przez: (a) studentów logopedii, (b) logopedów-praktyków. Czy (a) studenci logopedii, (b) logopedzi-praktycy znają definicję słownikową wytypowanych terminów logopedycznych. W celu odpowiedzi na pytania badawcze przeprowadzono ankietę, w której znalazły się m.in. pytania o znajomość terminów oraz ich rozumienie. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę dalszego opisu terminologii logopedycznej nie tylko ze względu na zróżnicowany poziom jej znajomości, ale też aktualności i rozpowszechnienia.

Słowa kluczowe

terminologia logopedyczna; język specjalistyczny; leksykologia; badanie ankietowe

Błeszyński, J. 2019. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii. W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, s. 228–236. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Czaplewska, E., Milewski, S. red. 2012. Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czaplewska, E. red. 2018. Logopedia międzykulturowa. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Domagała, A., Mirecka, U. 2021a. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna, t. 1. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Domagała, A., Mirecka, U. 2021b. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna, t. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Domagała, A., Mirecka, U. 2017. Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Grabias, S. 2012. Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, s. 15–71. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias, S., Kurkowski, M. red. 2012. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Kaczorowska-Bray, K., Milewski, S. red. 2018. Wczesna interwencja logopedyczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Kamińska, B., Milewski, S. red. 2020. Logopedia artystyczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Michalik, M., 2019. Transdyscyplinarność logopedii – między metodologiczną koniecznością a teoretyczną utopią. W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, s. 32–46. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Michalik, M., Olma, M., Horyń, E. 2020. U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. W kierunku badań anagnostycznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Mierzejewska, H., Przybysz-Piwko, M. 1998. Terminologia w logopedii jako nauce interdyscyplinarnej. W: Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie – metody usprawniania, s. 145–150. Warszawa: DiG.

Mierzejewska, H., Przybysz-Piwko, M. 1997. Rozważania na temat terminologii logopedycznej. W: Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające, s. 178–185. Warszawa: DiG.

Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. red. 2013. Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. red. 2019. Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Milewski, S., Kuczkowski, J., Kaczorowska-Bray, K. red. 2018. Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Muzyka-Furtak, E. red. 2015. Surdologopedia. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Pluta-Wojciechowska, D., Sambor, B. 2017. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Surowaniec, J. 1992. Słownik terminów logopedycznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Surowaniec, J. 1993a. Podręczny słownik logopedyczny. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Surowaniec, J. 1993b. Słownik słów kluczowych w logopedii. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Skorek, E. 2004. Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Węsierska, K. red. 2018. Zaburzenia płynności mowy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Zawadka J., Karsznia-Sobczak, A. 2023. Meanings and frequency of Polish speech and language therapy terms in general language: a corpus-based study (w druku).

Zawadka J., Karsznia-Sobczak A. 2024. Zróżnicowanie frekwencyjne terminów synonimicznych na przykładzie terminologii logopedycznej (w druku).

Pobierz

Opublikowane : 2024-04-19Joanna Zawadka  joanna.zawadka@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-3624-0693
Alicja Karsznia-Sobczak 
Uniwersytet Warszawski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-8430-9800Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.