Changes to the traditional family structure as reflected in Danish language


Abstrakt

The aim of the article is to analyze the status of the notion of nuclear family in Danish, as well as examine the extent to which the alternative family forms have been able to break through into the mentality of Danish speakers. The first two parts of the study, based on the most linguistically entrenched expressions, revealed that nuclear family can still be regarded as the ideal case, although alternative family forms are also clearly reflected in language. The second part of the study, dealing with a corpus of 50 contemporary texts, demonstrated that the above mentioned ideal is currently being under revision, and that the proponents of the nuclear family model are rather in a disadvantageous position in the Danish discourse. What stood out in both parts of the study, was the non-discriminating and embracive character of the Danish language with regard to the new family forms.

Słowa kluczowe

traditional family structure; nuclear family; alternative family forms; concept of family in Danish; ethnolinguistics

Bartminski, J.; Zinken, J. (2009). Aspects of cognitive ethnolinguistics (Advances in cognitive linguistics). London: Equinox.

Bartmiński, J. (2012). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bartmiński, J. (2018a). The axiological Lexicon of Slavs and their Neighbours. What does it contain, what principles it is based on, who is it intended for? In: J. Bartmiński (ed.) The axiological lexicon of Slavs and their neighbours. Vol. 1, The concept of home. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Bartmiński, J. (ed.) (2018b). The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Bartmiński, J.; Bielińska-Gardziel, I.; Żywicka, B. (eds.) (2015). Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Changes to traditional family structure as reflected in the Danish language 29.

Bergnehr, D., Henriksson, H.W. (2020). Hardworking women: representations of lone mothers in the Swedish daily press. Feminist Media Studies, 21, 132-146.

Christoffersen, M. (2004). Familiens udvikling i det 20.århundrede : demografiske strukturer og processer. Socialforskningsinstituttet. København: Socialforskningsinstituttet.

Filipowicz, M. (2021). Representation of Single Mothers in Petra Soukupová’s Contemporary Czech Prose: Guilty Mothers and Uninvolved Fathers. In: B. Åström, D. Bergnehr (eds.) Single Parents Representations and esistance in an International Context. Cham: Palgrave Macmillan, 31–50.

Grumløse, S. P.; Marschall, A. (2018). Forestillingen om den gode familie: – en aktuel pædagogisk udfordring? Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 2(2), 21–31. https://doi.org/10.7146/fppu.v2i2.110781

Kacprzak, A. (2021). Konceptualizacja miłości w języku duńskim. In: A. Głaz, et al. (eds.) I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny. Etnolingwistyka – bilans dyscypliny, stan badań, metody i postulaty badawcze. Program i tezy referatów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Levisen, C. (2012). Cultural Semantics and Social Cognition. A Case Study on the Danish Universe of Meaning. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

Lützen, K. (2013). Byen tæmmes: kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København. København: Hans Reitzels Forlag.

Løkke, A.; Jacobsen, A.F. (2009). Familieliv i Danmark, 1550 til år 2000. Aarhus: Systime.

Mogensen, H.O.; Olwig, K.F. (2013). Familie- og slægtskab – antropologiske perspektiver. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Munk, M. D. (2018). Resiliens mellem individ og livsform. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (73), 81–102. https://doi.org/10.7146/sl.v0i73.107230

Ottosen, M. H.; Andersen, D.; Palmhøj Nielsen, L.; Lausten, M.; Stage, S. (2010). Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel 2010. København: SFI – Det

Nationale Forskningscenter for Velfærd. https://www.vive.dk/media/pure/4318/272804

Underhill, J.W. (2009). Humboldt, Worldview and Language. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Underhill, J. W. (2011). Creating Worldviews : Metaphor, Ideology and Language.Edinburgh University Press.

Underhill, J. W. (2012). Ethnolinguistics and cultural concepts : Truth, love, hate and war. Cambridge: Cambridge University Press.

Wierzbicka, A. (1997). Understanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. Oxford University Press.


Opublikowane : 2022-01-14


Kacprzak, A. (2022). Changes to the traditional family structure as reflected in Danish language. Zeszyty Łużyckie, 56, 13-30. https://doi.org/10.32798/zl.837

Aleksander Kacprzak  aleksander.kacprzak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2961-8221

Aleksander Kacprzak – doktorant w Katedrze Skandynawistyki UAM. Zainteresowania: filozofia, filozofia języka, związek języka z kulturą, język duński, angielski, rosyjski i amharski. Najważniejsze publikacje: (2018): The in-out spatial relation as conceptualized and verbalized by Danish Directional Adverbs and their equivalents in Polish.  Folia Scandinavica XXV, 41–58; (z Szubert) (2019): Językowe obrazy przyjaźni w języku duńskim. Etnolingwistyka 31, 147–164; (2020): The concept of kælighed (love) as represented in data from Old Danish. Folia Scandinavica Posnaniensia 29, 4–18.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

PRAWA AUTORSKIE
Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego na 5 lat (po upływie tego terminu przekształca się w zgodę udzieloną na czas nieoznaczony) na następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
• wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
• najem, użyczanie;
• nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
• kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
• publiczne odtwarzanie;
• wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.