Disfunkcionalna patrijarhalna obitelj u Šegedinovu egzistencijalističkom romanu Djeca božja


Abstrakt

The article analyses Petar Šegedin’s novel Djeca božja using feminist theories which entail references to Sigmund Freud’s theory and present a critique of the patriarchal system, to determine the way in which gender-related questions are displayed in the narrative structure of the existentialist novel examined. Theoretical groundwork for this paper is Kate Millet’s theory according to which patriarchy is based, among other things, on ideological, biological, sociological, and religious categories; these are analyzed using the examples of male-female relationships between the characters in the novel. The objective of this paper is to show the ways in which, in Šegedin’s novel, the issues of sense and purpose of man’s existence in a dehumanized world marked by war are examined via depiction of ambivalent relationships within the family.

Benjamin, J. (1988). The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism & the Problem of Domination. New York: Pantheon Books.

Bogićević, M. (1961). Djeca straha i žudnje. U: Izraz 5 (2), 197–202.

Chodorow, N. J. (1989). Feminism and Psychoanalitic Theory. New Haven and London: Yale University Press.

Dalmatin, A. (2011). Egzistencijalistički roman u hrvatskoj književnosti. Dubrovnik: Matica Hrvatska – ogranak Dubrovnik.

Fromm, E. (1980). Autoritet i porodica. Zagreb: Naprijed.

Jelčić, D. (2004). Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Zagreb: Naklada P. I. P. Pavičić.

Jeličić, Ž. (1953). Lica i autori. Zagreb: Kultura.

Katunarić, V. (19+84). Ženski eros i civilizacija smrti. Zagreb: Naprijed.

Matijašević, Ž. (2006). Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan. Zagreb: AGM: Milanja, C. (1987). Šegedinovi egzistencijalistički romani. U: Forum 1–2, 286–325.

Milanja, C. (2000). Šegedin, Petar. U: Nemec, K. (ur.), Leksikon hrvatskih pisaca.

Zagreb: Školska knjiga, 684–685.

Milanja, C. (2009). Biće samosti ili književno djela Petra Šegedina. Zagreb: Stajer-graf.

Milanja, C. (2012). Šegedin, Petar. U: Visković, V. (ur.), Hrvatska književna enciklopedija, svezak 4: S–Ž. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 201-202.

Millet, K. (2003). Sexual politics. London: Virago Press.

Moi, T. (2007). Tekstualna/seksualna politika. Zagreb: Ženska infoteka.

Nemec, K. (2003). Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. Zagreb: Školska knjiga.

Palavestra, P. (1960). Đavolsko korito nesreće i zala. U: Književne novine 12, 136.

Pateman, C. (1998). Ženski nered. Zagreb: Ženska infoteka.

Pateman, C. (2000). Spolni ugovor. Zagreb: Ženska infoteka.

Pavletić, V. (1995). Tajna radne sobe. Razgovori o književnom postojanju. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.

St. Erlich, V. (1971). Jugoslavenska porodica u transformaciji. Studija u tri stotine sela. Zagreb: Liber.

Šegedin, P. (1964). Djeca božja. Rijeka: Otokar Keršovani.

Šinko, E. (1947). Dvije knjige Petra Šegedina. U: Republika 3 (6), 405–409.

Vučković, R. (1961). Priče o samotnicima. U: Život 10 (3), 167–171.


Opublikowane : 2022-01-31


Šundov, L. (2022). Disfunkcionalna patrijarhalna obitelj u Šegedinovu egzistencijalističkom romanu Djeca božja. Zeszyty Łużyckie, 56, 81-95. https://doi.org/10.32798/zl.832

Lucijana Armanda Šundov  larmanda@ffst.hr
University of Split  Chorwacja
https://orcid.org/0000-0002-7571-7765

Lucijana Armanda Šundov (born 1981) graduated from the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split in 2006 thus acquiring the academic title of a teacher of Croatian language and literature and English language and literature. She enrolled in the Postgraduate doctoral study program at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb and defended her thesis in 2014 (“Gothic motifs in Croatian Literature”). She is currently employed as an assistant professor at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split. She has published professional and scientific papers in the field of theory and history of Croatian literature and children’s literature. 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

PRAWA AUTORSKIE
Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego na 5 lat (po upływie tego terminu przekształca się w zgodę udzieloną na czas nieoznaczony) na następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
• wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
• najem, użyczanie;
• nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
• kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
• publiczne odtwarzanie;
• wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.