Rec.: Marja Kubašec, Trudla Malinkowa, Row w serbskej holi. Literatura a woprawdźitosć. Das Grab in der Heide. Literatur und Wirklichkeit. Grób w łużyckiej kniei. Literatura i rzeczywistość, Bautzen: Ludowe nakładnistwo Domowina/ Domowina–Verlag, 2018, 96


Marja Kubašec, Trudla Malinkowa, Row w serbskej holi. Literatura a woprawdźitosć. Das Grab in der Heide. Literatur und Wirklichkeit. Grób w łużyckiej kniei. Literatura i rzeczywistość, Bautzen: Ludowe nakładnistwo Domowina / Domowina–Verlag, 2018, 9.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


Pałys, P. (2020). Rec.: Marja Kubašec, Trudla Malinkowa, Row w serbskej holi. Literatura a woprawdźitosć. Das Grab in der Heide. Literatur und Wirklichkeit. Grób w łużyckiej kniei. Literatura i rzeczywistość, Bautzen: Ludowe nakładnistwo Domowina/ Domowina–Verlag, 2018, 96. Zeszyty Łużyckie, 54, 227-230. https://doi.org/10.32798/zl.737

Piotr Pałys 
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3701-6930
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

PRAWA AUTORSKIE
Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego na 5 lat (po upływie tego terminu przekształca się w zgodę udzieloną na czas nieoznaczony) na następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
• wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
• najem, użyczanie;
• nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
• kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
• publiczne odtwarzanie;
• wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.