Съвременно състояние на лингвистичните изследвания върху езика на „помаците“ в Южните Родопи


Abstrakt

The Bulgarian-speaking Muslims in the Southern Rhodopes, commonly known as “Pomaks”, have been the focus of scientific interest of anthropologists, ethno- logists, and sociologists in the recent decades. Various problems have been at the center of discussion, primarily those of identity, traditional culture, and folklore. The linguistic studies still keep lagging somewhat behind this anthropological and sociological research. The main aim of this article is to describe and summarize the existing linguistic studies on the “Pomak” varieties in Greece, paying attention to the particular linguistic features and providing commentary.

Алексова, Кр. (2002). Езикови атитюди, нормативни статуси и социолингвистични маркери. В: Виденов, М. (ред.), Проблеми на социолингвистиката. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. T. 7. София: Делфи, 127–135.

Балан, Ал.Т. (1908). Родопското наречие (име и положение между източното и западното). В: Халанский, М.Г. (ред.), Сборник статей по славяноведению, посвящeнных проф. М.С. Дринову. Харьков: Электр. типолитогр. С.А. Шмерковича, 111–127.

Вълчинова, Г. (1999). Знеполски похвали. Локална религия и идентичност в Западна България. София: Акад. издат. „Проф. Марин Дринов“.

Илиев, Ив.; Михайлов, М. (2016). Говорът на село Главки, Ксантийско (фонетични особености). Българска реч, 3, 82–98.

Каневска-Николова, Е. (2014). Болгароязычные мусульмане в Южных Родо- пах. Современная ситуация: язык и идентичность. В: Славяне-мусуль- мане на Балканах: язык, культура, идентичность. Москва: ИCл РАН, 134–149.

Каневска-Николова, Е. (2016). Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 5, 180–186.

Кочев, Ив. (1996). За така наречения „помашки език“ в Гърция. Македонски преглед, год. XIX, кн. 4, 43–56.

Кочева, A. (2018). Рецензия: М. Хензелман, Автентичността като движеща сила при формирането на славянските микролитературни езици (въз основа на примери от помашки и силезийски). Български език, 65, 2, 112–117.

Милетич, Л. (2013). Родопските говори на българския език. прев. от немски Е. Тилев. София: Издат. къща „Изток-Запад“.

Митринов, Г. (2007а). За говора на с. Мустафчево, Ксантийско, по данни от Pomak Dictionary на Николаос Кокас – Ксанти. В: Асенова, П.; Ликоманова, И.; Тишева, Й.; Джонова, М. (ред.), Българските острови на лингвистичната карта на Балканите. София: Фигура, 95–102.

Митринов, Г. (2007б). Форми на личните местоимения, запазени в южнородопските български говори. Български език, 3, 77–85.

Митринов, Г. (2008). Една интересна особеност в говора на с. Исьорен, Ксантийско. Български език, 4, 79–87.

Митринов, Г. (2010). Данни за говора на с. Кетенлик, Ксантийско от начало- то на ХХ век и 100 години по-късно. Български език, 3, 85–93.

Митринов, Г. (2011). Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско. София: Фондация ВМРО.

Митринов, Г. (2012). Южнородопските български говори в Димотишко. Български език, 3, 21–36.

Митринов, Г. (2014а). Языковая ситуация в Южных Родопах (области Ксанти, Гюмюрджины, Дидимотики). В: Плотникова, А.А.; Мартынова, М.Ю.; Узенева Е.С. (ред.) Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, идентичность. Москва: ИCл РАН, 180–197.

Митринов, Г. (2014б). Следи от гласна ы в южнородопските български говори. Български език, 1, 74–82.

Митринов, Г. (2014в). Български селищни имена от Южните Родопи. В: Чолева-Димитрова, A. (ред.), Изследователски хоризонти на българската лингвистика. Доклади от националната научна конференция, посве- тена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов. София, Издат. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 115–123.

Митринов, Г. (2016а). За един „превод“ на поезия от гръцки език на южнородопски български говор. Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката, 8 (http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Mitrinov_1314-9067_VIII.pdf, [23 XII 2019]).

Митринов, Г. (2016б). Какво може да се открие в едно изследване на южнородопски български говор. В: Благоева, Д.; Колковска, С. (ред.), За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София, Издат. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 438–449.

Митринов, Г. (2018). Езикови свидетелства за българския характер на на- селението в Южните Родопи и Западна Тракия през XVI век. София: БАН.

Митринов, Г. (2019). Българското говорно богатство в Югоизточните Родопи. Говорът на с. Хебилево, Гюмюрджинско (Гърция) и на с. Горни Юруци, Крумовградско (България). София: БАН, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

Патриарх Кирил (1960). Българомохамедански селища в Южни Родопи. (Ксантийско и Гюмюрджинско). София.

Узенева, Е.С. (2017). К вопросу о культурно-языковой идентичности славян-мусульман Северной Греции. В: Актуальные этноязыковые и эт- нокультурные проблемы современности. Москва: Издательский дом ЯСК, 243–261.

Ушев, Е. (2012). „Изсуши ме, изгори ме…“ (Южнородопският български фолклор в Ксантийско). Варна: „Славена“.

Шишков, Ст. (1907). Дребни езикови бележки от един непознат досега родопски говор. Родопски напредък, 1.

Αϊντίν, Μ.; Χαμδή Ο. (1997). Αναγνωστικό της πομακικής. Κομοτηνή: Θρακική Εταιρεία.

Βαρβούνης, Μ.Γ. (1992–4). Συμβολή στη μελέτη των δημοτικών τραγουδιών των Πομάκων της Ελληνικής Θράκης. Θρακική Επετηρίδα 9: 329–348.

Βαρβούνης, Μ.Γ. (1993). Όψεις της παραδοσιακής λαϊκής ιατρικής και κτηνιατρι- κής των Ελλήνων Πομάκων. Θρακικά Β8: 33–55.

Βαρβούνης, Μ.Γ. (1994). Συμβολή στη μελέτη των τοπωνυμίων των Πομάκων στην περιοχή Ξάνθης. Θρακικά Β9: 79–105.

Βαρβούνης, Μ.Γ. (1995). Συμβολή στη Λαογραφική Μελέτη των Πομάκων και του Παραδοσιακού Πολιτισμού της Θράκης. Παράρτημα Θρακικής Επετηρίδας, Κομοτηνή.

Βαρβούνης, Μ.Γ. (1996). Λαογραφικά των Πομάκων της Θράκης. Αθήνα: Πορεία. Βαρβούνης, Μ.Γ. (1997). H Καθημερινή Ζωή των Πομάκων. Αθήνα: Οδυσσέας. Βαρβούνης, Μ.Γ. (1999). Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και παροιμιακός λόγος στους Βαλκανικούς λαούς. Α’ Διαβαλκανικό Συνέδριο Οι πνευματικές σχέσεις του ελληνισμού με τους Βαλκανικούς λαούς (18ος–20ος αι.), Κομοτηνή, Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, 137–149.

Βαρβούνης, Μ.Γ. (2000). Παραδοσιακός πολιτισμός των Πομάκων της Θράκης. Λαογραφικά μελετήματα. Αθήνα: Οδυσσέας.

Βαρβούνης, Μ.Γ. (2005). Λαϊκά παραμύθια της Θράκης. Αθήνα: Εν πλω. Θεοχαρίδης, Π. (1996). Πομακο-Ελληνικό Λεξικό. Θεσσαλονίκη: Αίγειρος.

Θωμαδάκη, Ε.; Μάρκου, Χ. (2020). Η Πομακική – ασθενέστερη ανάμεσα σε δυο κυρίαρχες γλώσσες. In: Varvounis, M.G.; Bartsiokas, Ant.; Macha-Bizoumi, N. (eds.). Οι Πομάκοι της Θράκης: πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Α. Σταμούλης, 107–122.

Καραχότζα, Σ`. (1996). Πομακικό-Ελληνικό Λεξικό. Ξάνθη: Δ’ Σώμα Στρατού. Καραχότζα, Σ. (2016). Μεταφράσεις ελληνικής και αγγλικής ποίησης στην πομακική γλώσσα. Ξάνθη: Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ν. Ξάνθης.

Καραχότζα, Σ. κ.α., (1998). Ελληνικό-Πομακικό Λεξικό. Ξάνθη: Δ’ Σώμα Στρατού. Καραχότζα, Σ. (2006). Η καθημερινή γλώσσα των Πομάκων της περιοχής Μύκης. Ξάνθη: Σπανίδης.

Κατάκη, Δ.; Καραχότζα, Ρ. (1997). Ντάντο ι μπάμπα κάζαχο. 21 Παραμύθια από τη Ροδόπη. Γυμνάσιο Σμίνθης – Νομαρχία Ξάνθη.

Κατσαβέλης, Ι. κ.α. (1997). Συντακτικό Πομακικής Γλώσσας. Ξάνθη: Δ’ Σώμα Στρατού.

Κόκκας, Ν.Θ. (2004). Úchem so Pomátsko: Μαθήματα πομακικής γλώσσας: τεύχος Α΄: 25 μαθήματα. Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης.

Κόκκας, Ν.Θ. (2017). Εθνοτικές συγκρούσεις στην οροσειρά της Ροδόπης κατά το 19ο αιώνα. Αντανακλάσεις στα δημοτικά τραγούδια των Πομάκων της Θράκης. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο „Η Θράκη υπό το πρίσμα των εθνογλωσσολογικών μελετών”, Κομοτηνή, 6–8 Οκτωβρίου 2017 (под печат). Κυρανούδης, Π. (1995). Τα πομακικά του Έβρου. Ενδοχώρα 1994, τεύχος 37–38, σσ. 65–69, 1995, 32–39.

Κυρανούδης, Π. (1996). Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους. Ελληνική Διαλεκτολογία 1996–8, 5, 141–192.

Κυρανούδης, Π. (1997). Τα ελληνικά στοιχεία στο λεξιλόγιο των Πομάκων. Ελλη- νική Διεθνής Γλώσσα, τόμος Δ‘, τεύχος 1 (29) Ιαν.-Μαρτ., 19–26.

Παπαδημητρίου, Π. (2013). Λαλιές Πομάκων της ελληνικής Ροδόπης. Περιφερεια- κή Αναλυτική Σλαβική και μουσουλμάνοι ομιλητές στη Νοτιοανατολική Ευ- ρώπη, τ. 1,2,3. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ.

Παπαδημητρίου, Π. κ.α. (1996). Γραμματική Πομακικής γλώσσας. Ξάνθη: Δ’ Σώμα Στρατού.

Παπαδημητρίου, Π. κ.α. (2008). Τα Πομάκικα. Θεσσαλονίκη: Α-φοι Κυριακίδη. Ρόγγο, A. (2005). Παραμύθια και τραγούδια των Πομάκων της ορεινής Ξάνθης. Αθήνα: Οδυσσέας.

Σελλά-Μάζη, Ε. (2001/2006). Διγλωσσία και Κοινωνία. Η ελληνική πραγματικότη- τα. Αθήνα: Προσκήνιο.

Σελλά-Μάζη, Ε. (2015). Η πομακική γλώσσα. In: Διγλωσσία και Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σύνδεσμος ελληνι- κών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 36–42.

Σελλά-Μάζη, Ε. (2016). Διγλωσσία, εθνική ταυτότητα και μειονοτικές γλώσσες. Αθήνα: Λειμών.

Τρουμπέτα, Σ. (2001). Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλμάνους της Θράκης. Aθήνα: Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων.

Χατζηδημητρίου Σ. (2005). Τοπωνυμιολογική θεώρηση των Πομακικών οικισμών του νομού Ξάνθης. PhD diss., ΑΠΘ.

Χιδίρογλου, P. (1989). Οι Έλληνες Πομάκοι και η σχέση τους με την Τουρκία. Αθήνα: Ηρόδοτος.

Adamou, E. (2010). Deixis and Temporal Subordinators in Pomak (Slavic, Greece). In: Bril, I. (ed.), Clause-Hierarchy and Clause-Linking: The Syntax and Prag- matics Interface. Amsterdam: John Benjamins, 399–420.

Adamou, E. (2011). Temporal uses of Definite Articles and Demonstratives in Po- mak (Slavic, Greece). Lingua, Elsevier, 121 (5), 879–889.

Adamou, E. (2012). Social networks in Greek Thrace: Language shift and language maintenance, In: Lindstedt, J.; Wahlström, M. (eds.), Balkan Encounters Old and New Identities in South-Eastern Europe (Slavica Helsingiensia 41). Helsinki, 7–32.

Adamou, E. (2013). Change and variation in a trilingual setting: Evidentiality in Pomak (Slavic, Greece). In: Léglise, I.; Chamoreau, C. (eds.), The Interplay of Variation and Change in Contact Settings 25. Amsterdam: John Benjamins, 229–252.

Adamou, E.; Fanciullo, D. (2018). Why Pomak will not be the next Slavic literary language. In: Stern, D.; Nomachi, M.; Belić, B. (eds.). Linguistic regionalism in Eastern Europe and beyond: minority, regional and literary microlanguages. Frankfurt am Main: Peter Lang, 40–65.

Asenova, P.; Μάρκου, Χ. (2019). Διαγλωσσική παρουσίαση της τεκμηριωτικότητας στις βαλκανικές γλώσσες. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 39, 161–177.

Brunnbauer, U. (1998). Histories and Identities: Nation-state and Minority Discourses. In and Out of the Collective. Papers on Former Soviet Rural Communities, 1, 1–10.

Demetriou, O. (2004). Prioritizing ‘Ethnicities’: The Uncertainty of Pomakness in the Urban Greek Rhodope. Ethnic and Racial Studies, 27, 1, 95–119.

Henzelmann, M. (2016). Authentizität als treibende Kraft bei der Herausbildung slavischer Mikroliteratursprachen (am Beispiel des Pomakischen und des Schlesischen). München: Biblion Media.

Ioannidou, A.; Voss, C. (2001). Kodifizierungsversuche des Pomakischen und ihre ethno-politische Dimension. Die Welt der Slaven, 46, 223–250.

Kanevska-Nikolova, Ε. (2017). Onyms in the folk songs from the Xanthi region. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο „Η Θράκη υπό το πρίσμα των εθνογλωσσο- λογικών μελετών”, Κομοτηνή, 6–8 Οκτωβρίου 2017 (под печат).

Kanevska-Nikolova, Ε. (2020). Oikonyms in the Southern Rhodopes (The Re- gions of Xanthi, Komotini, Soufli and Didymóteicho Areas). In: Varvounis, M.G.; Bartsiokas, Ant.; Macha-Bizoumi, N. (eds.), Οι Πομάκοι της Θράκης: πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδό- σεις Α. Σταμούλης, 97–107.

Kokkas, N. (2007). Tradition vs. change in the orality of the Pomaks in Western Thrace – The role of folklore in determining the Pomak identity. In: Stein- ke, K.; Voss, C. (eds.), The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans. München: Südosteuropa-Gesellschaft – Verlag Otto Sagner, 75–114.

Manova, M. (2011). On some recent Pomak writing activities in Greece: ethno-cultural context and linguistic peculiarities. ESUKA – JEFUL, 2–1, 261–272.

Markou, K. (2002). Les Pomaques de Thrace grecque et leurs choix langagiers. Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon, 9, 42–51.

Markou, K. (2008). De la minorisation des Pomaques à la reconnaissance de la pomacité dans le contexte grec. In: Rapper, G.; Sintès, P. (eds.), Nommer et classer dans les Balkans. Athènes: École Française d’Athènes, 133–139.

Matras, Y. (2009). Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press.

Michail, D. (2002). The imposed trilingualism and the making of illiteracy: The case of the Pomak in the mountainous area of Xanthi. Περί Θράκης, 2, 271-289.

Michail, D. (2003). From ‘Locality’ to ‘European Identity’: Shifting Identities among the Pomak Minority in Greece. Ethnologia Balkanica, 7, 139–157.

Papadimitriou, P.G. (2010). (Trans)forming Group Identities Among the Rho- dopes’ Pomaks in the First Decades of the 20th Century: A Historical Per- spective. Institute for Balkan Studies, Biannual Publication, 229.

Poulton, H. (1997). Changing notions of national identity among Muslims in Thrace and Macedonia: Turks, Pomaks and Roma. In: Poulton, H.; Taji-Fa- rouki, S. (eds.), Muslim Identity and the Balkan State. London: Hurst, 82–102. Sandry, S. (2013). Phonology and Morphology of Paševik Pomak with Notes on the Verb and Fundamentals of Syntax. Masterwork, University College London: School of Slavonic and East European Studies.

Thomadaki, E.; Markou, Ch. (2019). On some contact induced changes in Pomak and the role of Greek. In: Tzitzilis, Chr.; Papanastasiou, G. (eds.), Language contact in the Balkans and Asia Minor. Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies, 294–306.

Todorova, Μ. (1997). Identity (Trans)formation Among Pomaks in Bulgaria. In: Kiirti, L.; Langman J. (eds.), Beyond Borders, Remaking Cultural Identities in the New East and Central Europe. Boulder: Westview Press, 63–82.

Tsimbiridou, F. (2000). Les Pomak dans la Thrace grecque. Discours ethnique et pratique socioculturelles. Paris: L’Harmattan.

Varvounis, M.G. (2003). Historical and Ethnological Influences on the Traditional Civilization of Pomaks of the Greek Thrace. Komotinie: Demokritus University of Thrace, Department of History and Ethnology, 11.

Voss, C. (2006). Toward the comparability of Slav-speaking Balkan Muslims in the light of the microlanguage concept. In: Duličenko, A.; Gustavsson, S. (eds.) Slavonic literary micro-languages and language contact, 326–339. Tartu: Tartu University Press.

Voss, C. (2007). Language and ethnicity among the Pomaks in Western Thrace. In: Tiševa, J. (ed.), Bulgarian Islands on the Linguistic Map of the Balkans. Sofia: Figura, 76–86.

Winford, D. (2003). An introduction to contact linguistics. USA/UK, Blackwell Publishing.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


Марку, Х. (2020). Съвременно състояние на лингвистичните изследвания върху езика на „помаците“ в Южните Родопи. Zeszyty Łużyckie, 54, 29-49. https://doi.org/10.32798/zl.721

Христина Марку 
Democritus University of Thrace: Komotini  Grecja
https://orcid.org/0000-0002-8001-4933

Христина Марку, преподавател по български език и литература в Департа- мента за език, филология и култура на черноморските страни към Тракий- ския университет „Демокрит“ в Комотини, Гърция. Научните й интереси са в областта на славянското и балканско езикознание.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

PRAWA AUTORSKIE
Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego na 5 lat (po upływie tego terminu przekształca się w zgodę udzieloną na czas nieoznaczony) na następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
• wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
• najem, użyczanie;
• nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
• kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
• publiczne odtwarzanie;
• wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.