Past passive participles of intransitive verbs in the language of the Bulgarian minority in Romania: A closer look at contact-induced grammatical change. Našite bălgari să dojdeni or dušleli


Abstrakt

This article discusses an innovative grammatical structure with past passive participles of intransitive verbs  оbserved in the language of a Bulgarian minority in Brăneşti, Romania. The aim of this article is to reveal the mechanism of contact-induced grammatical change which seems to have occurred in the Bulgarian
dialect of Brăneşti under the influence of the Romanian language. The results of the analysis, based on materials from the author’s fieldwork, indicate that a grammatical structure involving the past passive participles of intransitive verbs hasarisen in the Brăneşti dialect as a result of grammatical replication of Romanian
past participles.

Heine, B.; Kuteva, T. (2005). Language Contact and Grammatical Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Nicolova, R. (2017). Bulgarian Grammar. Berlin: Frank & Timme GmbH.

Roman, L. (1984). Aşezări de bulgari şi alţi sud-dunăreni în Ţara Românească (1740–1834), Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor. Studii, vol. II, 126–143.

Sugai, K. (2018). On Contact-induced Grammaticalization of the Clitic Doubling Construction: A Case of the Bulgarian Northeastern Dialect in Romania, Gutiérrez Rubio, E. et al. (eds.), Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag: 272–281.

Weinreich, U. (1968). Languages in contact: Findings and Problems. Hague – Paris: Mouton.

Андрейчин, Л. и кол. (1977). Граматика на българския език. София: Издат. „Наука и изкуство“.

Бояджиев, Т. (1991). Българските говори в западна (Беломорска) и източна (Одринска) Тракия. София: Унив. издат. „Св. Климент Охридски.“

Димчев, К. (1974). Морфологично-синтактични модели, установени под ру- мънско влияние в българския говор на с. Валя Драгулуй (Румъния). В: Андрейчин, Л. и др. (ред.), В памет на професор Стойко Стойков (1912–1969). Езиковедски изследвания, София: БАН, 255–259.

Жечев, Н. (1983). Към историята на изучаването на българските емигрантски заселища в Румъния през Възраждането. (По случай 100 години от рождението на акад. Стоян Романски). Българска етнография, кн. III, 51–60.

Конески, Бл. (1965). Историjа на македонскиот jазик. Скопjе: Книгоиздат. „Кочо Рацин“.

Кочев, Ив. (1969). Гребенският говор в Силистренско: С особен оглед към лексикалната му система. Трудове по българска диалектология, кн. V. София: Издат. на БАН.

Маринов, Вл. (2017). Начини за изразяване на минало резултативно време в българските диалекти. Orbis Linguarum, vol. 15 (1), 30–37.

Младенов, М.Сл. (1993). Българските говори в Румъния. София: Издат. на БАН.

Ницолова, Р. (2008). Българска граматика, морфология. София: Унив. издат. „Св. Климент Охридски“.

Пашов, П. (1999). Българска граматика. София: Издат. къща „Хермес“. Романски, Ст. (1930). Българите във Влашко и Молдова: Документи. София: Държавна печатница.

Стойков, Ст. (1993). Българска диалектология. София: Издат. на БАН.

Сугаи, К. (2015а). Към въпроса за удвояването на прякото допълнение в българския говор в Румъния (Анализ в съпоставка с румънския език). В: Младенова, М. и др. (ред.), Сборник от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9–10 май 2014, Том I. Езикознание, София: Унив. издат. „Св. Климент Охридски“, 94–102.


Opublikowane : 2020-12-30


Sugai, K. (2020). Past passive participles of intransitive verbs in the language of the Bulgarian minority in Romania: A closer look at contact-induced grammatical change. Našite bălgari să dojdeni or dušleli. Zeszyty Łużyckie, 54, 51-65. https://doi.org/10.32798/zl.718

Kenta Sugai 
Hokkaido University  Japonia
https://orcid.org/0000-0002-2011-6604

Kenta Sugai is a linguist in the field of Slavic linguistics and associate professor at
the Faculty of Humanities and Human Sciences, Hokkaido University. His main
research interests include descriptive work on the languages of Bulgarian minori
ties outside Bulgaria from the viewpoint of language contact and change, as well as
sociolinguistic analysis of contemporary situation of minority languages in today’s
world.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

PRAWA AUTORSKIE
Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest wydawany na licencji niewyłącznej: Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC-BY)
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Licencja zostaje udzielona Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego na 5 lat (po upływie tego terminu przekształca się w zgodę udzieloną na czas nieoznaczony) na następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszego porozumienia technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;
• wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), telefonicznych oraz innych znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy;
• najem, użyczanie;
• nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
• kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia porozumienia;
• publiczne odtwarzanie;
• wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych, w tym w sieciach informatycznych.