(1)
Stachura-Lupa, R. O Antologizowaniu W Drugiej Połowie XIX Wieku (na Marginesie Antologii Władysława Bełzy). pflit 2022, 113-130.