„Anhelli” Słowackiego − efekt lektury mickiewiczo-logicznej


Abstrakt

Artykuł jest poświęcony lekturze Anhellego Juliusza Słowackiego w perspektywie „antagonizmu wieszczów”. Ukazany zostaje wpływ interpretacji mesjanistycznego dzieła Mickiewicza na odczytanie poematu młodszego poety.

Słowa kluczowe

Juliusz Słowacki; Adam Mickiewicz; romantyzm; hermeneutyka; historia literatury; antagonizm wieszczów

Bąk, Magdalena, Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach, Katowice 2013.

Bénichou, Paul, Le sacre de l’écrivain, w: Romantismes français I, Paris 2004.

Bhabha, Homi, Miejsca kultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Kraków 2010.

Bloom, Harold, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.

Brzozowski, Stanisław, Filozofia romantyzmu polskiego, w: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, wstęp A. Walicki, Warszawa 1973.

Górski, Konrad, Słowacki jako poeta aluzji literackiej, w: Z historii i teorii literatury, Warszawa 1964.

Janion, Maria, „Tak będzie pisała kiedyś Polska”, w: Czas formy otwartej. Tematy i media

romantyczne, Warszawa 1984.

Kiślak, Elżbieta, Car-trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego, Warszawa 1991.

Kleiner, Juliusz, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 2: Od „Balladyny” do „Lilli Wenedy”, Lwów−Warszawa−Kraków 1925.

Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 2, Wrocław 1963.

Kridl, Manfred, Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza, Warszawa 1925.

Kuziak, Michał, Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji. O antropologii muzycznej w dziele poety, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3.

Kuziak, Michał, Mickiewicz Kleinera, w: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców, red. J. Borowczyk, W. Hamerski, P. Śniedziewski, Poznań 2011.

Lyszczyna, Jacek, „Anhelli” genezyjski, „Postscriptum Polonistyczne” 2009, nr 2.

Łubieniewska, Ewa, Sen i przebudzenie Anhellego, „Ruch Literacki” 2000, z. 6.

Makowski, Stanisław, Wstęp, w: J. Słowacki, Anhelli, Warszawa 1997.

Mickiewicz, Adam, Literatura słowiańska, w: Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. 10, Warszawa 1955.

Przybylski, Ryszard, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód, Kraków 1982.

Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826−1862), zbiór i oprac. B. Zakrzewski, K. Pecold, A. Ciemnoczołowski, Wrocław−Warszawa−Kraków 1963.

Siedlecki, Michał, Metamorfozy mesjanizmu w „Anhellim” Juliusza Słowackiego, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 3: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2014−2015.

Słowacki, Juliusz, Anhelli, oprac. J. Kleiner, Lwów 1922.

Słowacki, Juliusz, Balladyna, w: Dzieła, t. 7: Dramaty, red. J. Krzyżanowski, Wrocław 1952.

Słowacki, Juliusz, Kordian, w: Dzieła, t. 4: Dramaty, red. J. Krzyżanowski, Wrocław 1952.

Tarnowski, Stanisław, Profesora Małeckiego „Juliusz Słowacki”, „Przegląd Polski” 1867, R. 2, t. 4.

Ujejski, Józef, Główne idee w „Anhellim” Słowackiego, Kraków 1916.

Ujejski, Józef, Wstęp, w: J. Słowacki, Anhelli, Kraków 1923.

Witkowska, Alina, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.

Zdziechowski, Marian, Wizja Krasińskiego. Ze studiów nad literaturą i filozofią polską, Kraków−Warszawa 1912.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-25


Kuziak, M. (2020). „Anhelli” Słowackiego − efekt lektury mickiewiczo-logicznej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 10 (13), 51-66. https://doi.org/10.32798/pflit.561

Michał Kuziak 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6834-5369

prof. dr hab., profesor w Zakładzie Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książek poświęconych Mickiewiczowi (m.in. Inny Mickiewicz, 2013) i Słowackiemu (Fragmenty o Słowackim, 2001), romantyzmowi warszawskiemu (Pejzaż myśli. Esej o Warszawie Chopina i jednym z początków polskiej nowoczesności, w druku), retoryce (Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?, kolejne wydania od 2005), a także ponad stu artykułów dotyczących literatury romantycznej i współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej. Redaktor wielu książek zbiorowych. W kadencji 2015–2019/2020–2024 członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.


Copyright (c) 2020 Michał Kuziak

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)